Tilskud til vandløbsrestaurering 1. vandplanperiode

1. vandplanperiode er afsluttet, og der gives ikke nye tilsagn til vandløbsrestaureringsprojekter under denne ordning.

Formålet med tilskud til vandløbsrestaurering i første vandplanperiode var gennem forbedring af de fysiske forhold i vandløb at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for vandrefisk, at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt, og at sikre en god økologisk tilstand i vandløbet. Dette sker konkret ved gennemførelse af de 3 grundlæggende indsatstyper:

  1. fjernelse af spærringer
  2. genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  3. udlægning af gydegrus og sten

I perioden 2012-2016 var det for kommunerne muligt at søge om tilskud til vandløbsindsatser under denne ordning. Få vandløbsrestaureringsprojekter, som har fået tilsagn i 2015-2016 er fortsat i proces. De sidste projekter under denne ordning forventes at være i afsluttende fase.

Nogle af de fastlagte restaureringsindsatser, som ikke er gennemført i vandplanperiode 1, er videreført til vandplanperiode 2. 

Tilskudsordningen tager afsæt i to bekendtgørelser; en tilskudsbekendtgørelse og en kriteriebekendtgørelse. Link til bekendtgørelserne findes i højre kolonne her på siden. 

Vandløbsrestaureringsordningen under 1. vandplanperiode var en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-2020.

Tilskud til erstatningsudgifter i forbindelse med vandløbsrestaurering søges særskilt. Læs mere om ordningen her.