Udtagning af lavbundsjorder

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Lavbundsjord

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte organogene jorder med mindst 12 % organisk kulstof. Lavbundsprojekterne skal reducere drivhusgasudledningen med ca. 33.000 tons CO2-ækvivalenter frem til udgangen af 2017 og yderligere ca. 35.000 tons i perioden 2017-2020. Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. Lavbundsordningen skal desuden bidrage til at reducere udledningen af kvælstof til kystnære farvande. udledningen skal reduceres med i alt 150 tons kvælstof i perioden 2016-2021. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. Lavbundsordningen kan herved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet. 

Der er afsat 65 mio. kr. årligt til lavbundsindsatsen i perioden 2016-2020. Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som indgår i lavbundsprojekter, kan kompenseres for nedsat indtjening på udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften.

Ofte stillede spørgsmål om håndtering af fejlen i fosforregnearket

FAQ om håndteringen af fejlen i fosforregnearket

Afledte positive konsekvenser af fejlen i P-arket

Ansøgningsrunder i 2019

 1. marts - 30. april 2019

15. november - 30. januar 2020

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til udførelse af lavbundsprojekter sker digitalt via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service  

Naturstyrelsen og kommunerne kan søge om tilskud til lavbundsprojekter, som administreres af Landbrugsstyrelsen. Der gives separate tilskud til udførelse af hhv. forundersøgelsesprojekter (både tekniske og ejendomsmæssige) og til efterfølgende gennemførelsesprojekter.

Miljøstyrelsen bidrager med en faglig vurdering af etableringsprojekter efter anmodning fra Landbrugsstyrelsen.

Miljøstyrelsen kan kontaktes vedrørende generelle spørgsmål til de faglige metoder og vejledninger for effektberegning af hhv. N, P og CO2. Henvendelse til:

Du bør læse vejledning om tilskud til vådområder og lavbundsprojekter grundigt inden du sender din ansøgning via Tast selv-service.

 

Vejledninger, regneark, skemaer mv.

Der er udarbejdet en række vejledninger og tekniske anvisninger, som skal benyttes ved udførelse af lavbundsprojekter. Den tekniske rapport for bestemmelse af drivhusgasudledningen er specifik for lavbundsordningen. Vejledninger for kvælstofreduktion og kvantificering af fosfortab er fælles med N- og P-vådområdeordningerne.

Alle nye lavbundsprojekter skal benytte CO2-regneark version 2.0.1.

Aarhus Universitet/DCE har opdateret den tidligere version af CO2-regnearket (Ver 2.0), som beregner drivhusgaseffekten af at etablere vådområder under Lavbundsordningen. De grundlæggende forudsætninger for emissioner fra arealanvendelsen er ikke ændret. I version 2.0.1 er der foretaget mindre redaktionelle ændringer samt en justering af et par afgrødekoder (gældende i 2014), så disse nu indgår i emissionsberegningen i før-tilstanden.

Projekter med tilsagn fra 2017 og tidligere kan benytte tidligere gældende CO2-regneark eller den opdaterede version.

Kortgrundlag og GIS-filer

Tekstur2014-kortet, Lavbundskortet (Tørv2010) og kort til brug for lokalisering af prøvetagningsfelter for jordklassificering uden for lavbundskortet (prøvepkt_2015) kan downloades som GIS-filer. Lavbundskortet (Tørv2010) omfatter ca. 107.000 ha lavbundsjord med mindst 12 procent organisk kulstofindhold. Se lavbundkortet i jpg-format. Læs mere om lavbundskortet tilblivelse i den tekniske rapport (DCE nr. 56). Som supplement kan du downloade GIS-kort (klassifikationspunkter) i MapInfo format, der viser resultatet af ca. 10.000 jordprøveboringer i SINKS projektet udført af DCA/Aarhus Universitet. Pink punkter = jordprøver med > 12 % organisk kulstof, hvide punkter = jordprøver med < 12 % organisk kulstof.

Bemærk at Tekstur2014-kortet træder i kraft under bekendtgørelse 1523 af 16/12/2019, som for lavbund er gældende fra første ansøgningsrunde 2020 (6. marts til 28. april 2020).

Bemærk at for Tekstur2014 gælder at gridkode 1 = 6-12 % tørv og gridkode 2 => 12 % tørv.

Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering af ansøgte lavbundsprojekter

  • Forundersøgelser
    Ansøgninger om forundersøgelsesprojekter prioriteres efter omkostningseffektivitet, jf. § 20 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1600 af 14. dec. 2018 om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Omkostningseffektiviteten opgøres som kr. pr. ton CO2 -ækvivalent pr. år. Det er en forudsætning for prioritering, at projektet opfylder de faglige kriterier for forundersøgelse af lavbundsprojekter, jf. bekendtgørelsens § 13.
  • Gennemførelsesprojekter
    Ansøgninger om gennemførelsesprojekter prioriteres efter en beregnet værdi baseret på summen af 4 vægtede kriterier, jf. § 20 stk. 2 bekendtgørelse nr. 1600 af 14. dec. 2018 om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Jo højere antal point, desto bedre. Hvis flere projekter opnår samme antal point, prioriteres ansøgningerne efter omkostningseffektivitet. Det er en forudsætning for prioritering, at projektet opfylder de faglige kriterier for etablering af lavbundsprojekter, jf. bekendtgørelsens § 13.

Prioriteringsskemaet er vist i vejledning om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter.

Baggrund

Baggrunden for lavbundsordningen er en politisk aftale af 14. juli 2014 om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og lempelsen af PSO mv. Aftalen medførte, at der blev etableret en tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Ordningen har til formål gennem naturprojekter at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Ordningen bidrager endvidere til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved ekstensivering af drift på landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsarealer. Med vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken i december 2015 er lavbundsordningen forlænget til 2020, som en del af det danske landdistriktsprogram. Lavbundsordningen bidrager desuden til reduktion af kvælstofudledningen til kystvande. Lavbundsordningen skal i følge Vandområdeplanerne 2015-2021 fra juni 2016 (bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter), reducere kvælstofudledningen til kystvande med indsatsbehov med i alt 150 tons kvælstof.

Tilskudsordningen er implementeret ved udstedelse af en bekendtgørelse med hjemmel i naturbeskyttelsesloven om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har samtidig udstedt en bekendtgørelse med hjemmel i landdistriktsloven om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter. 

Administration af lavbundsordningen

Landbrugsstyrelsen administrerer lavbundsordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud, herunder prioritering af ansøgninger. Miljøstyrelsen foretager vurdering og godkender de miljøfaglige forhold for etableringsprojekterne.

Naturstyrelsen og kommunerne kan søge om tilskud til udførelse af lavbundsprojekter.

Ansøgninger om naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (lavbundsprojekter) skal sendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv. Landbrugsstyrelsen foretager statslige opkøb og salg af projektjorder og jordfordeling i de projekter, hvor dette er relevant for projektets gennemførelse.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her