Udtagning af lavbundsjorder

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Lavbundsjord

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, med mindst 6 % organisk kulstof. Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. Lavbundsordningen bidrager til at reducere udledningen af kvælstof til kystnære farvande. Udledningen skal reduceres med i alt 150 tons kvælstof i perioden 2016-2021 vha. lavbundsprojekter. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. Lavbundsordningen kan herved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet. 

Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som indgår i lavbundsprojekter, kan kompenseres for nedsat indtjening på udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til udførelse af lavbundsprojekter sker digitalt via Ministeriet for Fødevare, landbrug og Fiskeri Tast Selv-service  

Naturstyrelsen og kommunerne kan søge om tilskud til lavbundsprojekter, som administreres af Landbrugsstyrelsen. Der gives separate tilskud til udførelse af hhv. forundersøgelsesprojekter (både tekniske og ejendomsmæssige) og til efterfølgende etableringsprojekter.

Miljøstyrelsen bidrager med en natur- og miljøfaglig vurdering af etableringsprojekter efter anmodning fra Landbrugsstyrelsen.

Miljøstyrelsen kan kontaktes vedrørende generelle spørgsmål til de faglige metoder og vejledninger for effektberegning af hhv. N, P og CO2. Henvendelse til: Obfuscated Email

I bør læse vejledning om tilskud til vådområder og lavbundsprojekter grundigt inden I sender jeres ansøgning via Tast selv-service. I finder vejledningen og beregningsmetoder til effektberegning i rullemenuen herunder.

 

Vejledninger, regneark, skemaer mv.

Der er udarbejdet en række vejledninger og tekniske anvisninger, som skal benyttes ved udførelse af lavbundsprojekter.

Bestemmelse af drivhusgasudledningen er specifik for lavbundsordningen. Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny metode til estimering af drivhusgasemissionen ved udtagning af kulstofrige lavbundsjorder i samarbejde med Aarhus Universitet. Den nye metode, for beregning af eftervandtilstanden i projektområdet, tager højde for, at grøfter, dræn og vandløb, som bevares i projektområdet, fortsat vil have en drænende effekt på de omkringliggende jorder, hvor de kulstofrige jorder ellers bliver vandmættede ved ophør af dræning.

Den nye beregningsmetode er nu den gældende beregningsmetode for bestemmelse af drivhusgasemission, men af hensyn til igangværende forundersøgelsesprojekter eller netop afsluttede forundersøgelser, vil der være en overgangsperiode frem til og med næste ansøgningsrunde, hvor også den indtil nu gældende beregningsmetode til bestemmelse af drivhusgasreduktion version 3 (CO2-regneark version 3.1.1) accepteres.

Vejledninger for kvælstofreduktion og kvantificering af fosfortab er fælles med N- og P-vådområdeordningerne.

Kortgrundlag og GIS-filer

Tekstur2014 er lagt ind i IMK i sin bruttoform, hvilket betyder, at det er det samlede areal af kulstofholdige jorder som er vist og ikke kun de kulstofrige landbrugsjorder. Tekstur2014 er ligeledes lagt i MiljøGIS hvorfra det kan downloades.

Tekstur2014 og kort til brug for lokalisering af prøvetagningsfelter for jordklassificering uden for lavbundskortet (fishnet100m_dk_wetlands) kan downloades som GIS-filer. 

Bemærk at for Tekstur2014 gælder at gridkode 1 = 6-12 % tørv og gridkode 2 => 12 % tørv.

Se Tekstur2014 og jordprøveudtagningspunkter på MiljøGIS

Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering af ansøgte lavbundsprojekter

  • Ansøgning om forundersøgelse
    Ansøgning om forundersøgelsesprojekter sagsbehandles kun af Landbrugsstyrelsen. Ansøgninger om forundersøgelsesprojekter prioriteres efter omkostningseffektivitet, jf. § 11 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 236 af 15. feb. 2022 om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 2022. Omkostningseffektiviteten opgøres som kr. pr. ton CO2 -ækvivalent pr. år. Det er en forudsætning for prioritering, at projektet opfylder de faglige kriterier for forundersøgelse af lavbundsprojekter, jf. bekendtgørelsens § 6.
  • Ansøgning om etablering
    Ansøgninger om etableringsprojekter prioriteres efter en beregnet værdi baseret på summen af fire vægtede kriterier, jf. § 11 stk. 2 bekendtgørelse nr. 236 af 15. feb. 2022 om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 2022. Jo højere antal point, desto bedre. Hvis flere projekter opnår samme antal point, prioriteres ansøgningerne efter omkostningseffektivitet. Det er en forudsætning for prioritering, at projektet opfylder de faglige kriterier for etablering af lavbundsprojekter, jf. bekendtgørelsens § 15. Det er Landbrugsstyrelsen som prioriterer projekterne, hvis der ikke er økonomi til at imødekomme alle modtagne ansøgninger i en ansøgningsrunde.

Prioriteringsskemaet er vist i vejledning om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter.

Baggrund

Baggrunden for lavbundsordningen er en politisk aftale af 14. juli 2014 om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og lempelsen af PSO mv. Aftalen medførte, at der blev etableret en tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Ordningen har til formål gennem naturprojekter at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Ordningen bidrager endvidere til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved ekstensivering af drift på landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsarealer. Med vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken i december 2015 er lavbundsordningen forlænget til 2020, som en del af det danske landdistriktsprogram (LDP 2014-2020). Lavbundsordningen bidrager desuden til reduktion af kvælstofudledningen til kystvande. Lavbundsordningen skal ifølge Vandområdeplanerne 2015-2021 fra juni 2016 (bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter), reducere kvælstofudledningen til kystvande med indsatsbehov med i alt 150 tons kvælstof.

Administration af lavbundsordningen

Landbrugsstyrelsen administrerer lavbundsordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud, herunder prioritering af ansøgninger. Miljøstyrelsen foretager natur- og miljøfagligvurdering og godkender de miljøfaglige forhold for etableringsprojekterne.

Naturstyrelsen og kommunerne kan søge om tilskud til udførelse af lavbundsprojekter.

Ansøgninger om lavbundsprojekter på kulstofrige jorder skal sendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv. Landbrugsstyrelsen foretager statslige opkøb og salg af projektjorder og jordfordeling i de projekter, hvor dette er relevant for projektets gennemførelse.

Ansøgningsrunder i 2022

4. marts - 10. maj 2022

  10. juni - 30. august 2022

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne