Bundfældningstanke

Septiktank, hustank, trixtank, emscherbrønd og bundfældningstank er betegnelser for samme type tank. I norm for mindre afløbsanlæg kaldes en sådan tank en bundfældningstank.

Bundfældningstanken anvendes til simpel decentral rensning af spildevand, hvor det mekanisk rensede spildevand efterfølgende enten udledes, nedsives eller renses yderligere.

Almindeligvis regnes der med, at en bundfældningstank reducerer BI5 (biokemisk iltforbrug) med cirka 25 % og kvælstof og fosfor med cirka 10-20 %.

Formålet med bundfældningstanken er at fjerne bundfældelige stoffer og flydestoffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Bundfældningen skal udføres så:

  • bundfældelige stoffer og flydestoffer tilbageholdes
  • ophvirvling af slam undgås
  • vandtemperaturen efter opblanding ikke overstiger 35° celsius

Det tilbageholdte stof skal opbevares, og der vil ske en vis nedbrydning af stoffet, indtil tanken tømmes. Det slam, der synker til bunds, går i forrådnelse. Ved rådneprocessen reduceres slammængden lidt.

Det er altså et krav for at bundfældningstanken fungerer, at den tømmes regelmæssigt.

Hvis bundfældningstanken ikke tømmes, falder renseeffekten, og afløbskoncentrationen stiger, dels fordi det effektive bundfældningsvolumen falder, og dels fordi det opsamlede slam i tanken skylles med ud.

Bundfældningstanke med fejl som for eksempel manglende T-stykke har ingen eller kun ringe renseeffekt.

Tømningsfrekvens

Miljøstyrelsens vejledninger nr. 1, 2 og 3, 1999 omtaler bundfældningstanke. Vejledningerne anfører, at bundfældningstanke opbygget efter vejledningen skal tømmes én gang årligt. Kommunerne har dog mulighed for at fastsætte en anden tømningshyppighed afhængig af belastningen på tanken.

Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 1999

For at opretholde rensning i ældre, mindre bundfældningstanke skal disse tanke tømmes relativt oftere end nye tanke. I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1999 er angivet vejledende retningslinjer for tømningshyppighed for ældre bundfældningstanke med mindre volumen end tanke godkendt i dag.

Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1999

Tømningsordning

Hvis kommunen har vedtaget, at der skal være en tømningsordning for bundfældningstanke, er grundejere forpligtet til at benytte ordningen. Dette er tilfældet i langt de fleste kommuner.