Krav til boringer og brønde

I Danmark stilles der tekniske krav til udførelse af boringer, sløjfning af boringer og brønde og til uddannelse af de personer, der udfører arbejdet.

Reglerne gælder for eksempel for udførelse og sløjfning af boringer til indvinding af grundvand, pejling, monitering og grundvandssænkning, boringer med miljø- og geotekniske formål, boringer til tilledning af vand til undergrunden, råstofboringer, jordvarmeboringer og andre boringer, der ikke er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Der gælder også krav om, at ejerne af almene vandforsyningsanlæg hvert år inden den 1. februar skal indberette status for vandforsyningsanlæggets drikkevandsboringer.

Bekendtgørelser og vejledning

Boringsbekendtgørelsen 

Reglerne for, hvordan boringerne skal udføres, og boringer og brønde skal sløjfes, findes i boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer på land.

Uddannelsesbekendtgørelsen

Reglerne for uddannelse af personer, der udfører boringer og sløjfer boringer og brønde på land findes i uddannelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016.

Bekendtgørelsen om status for anvendelse af drikkevandsboringer

Reglerne for indberetning af status for drikkevandsboringer og kommunens frigivelse af indberetningen findes i Bekendtgørelse nr. 1277 af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Boringsvejledningen

Retningslinjerne for, hvordan man undgår risiko for forurening af grundvandet i forbindelse med borearbejdet, findes i boringsvejledningen. 

Vejledning om boringer på land

Etablering af boringer og brønde

En utæt brønd kan være en transportvej for forurenende stoffer til grundvandet. Det er derfor vigtigt, at brønden opfylder de krav, der stilles til beliggenhed, indretning og terrænafslutning af brønden.

Etablering af brønde til indvinding af vand er omfattet af vandforsyningsloven.

De tekniske krav til en brønd, som afslutter en boring kan ses i boringsbekendtgørelsen.

Anbefalinger til udformning af øvrige brønde kan ses i ”Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg”

Sløjfning af boringer og brønde

Når en brønd eller en boring sløjfes, skal det ske sådan, at stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner.

Sløjfning af boringer eller brønde skal udføres af personer, der har den fornødne uddannelse som brøndborer. De tekniske krav til sløjfningen fremgår af boringsbekendtgørelsen.

Status for drikkevandsboringer

Ejerne af almene vandforsyninger indberetter årligt status for deres drikkevandsboringer. Resultaterne af den første indberetning pr. 31. december 2012 kan ses i Notat om status for drikkevandsboringer.

Uddannelse af brøndborere i Danmark

Personer, der udfører boringer og sløjfer boringer og brønde på land, skal være uddannet til dette. Reglerne for uddannelsen findes i uddannelsesbekendtgørelsen.

Uddannelsen varetages af Byggeriets Uddannelser, som ligeledes udsteder uddannelsesbeviser for gennemført uddannelse. Der gælder forskellige regler afhængig af, om der er tale om A- eller B-bevis, som du kan se i uddannelsesbekendtgørelsen.

Læs mere om uddannelsen på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside