Tekniske energianlæg

Store tekniske anlæg i det åbne land påvirker landskabsinteressen. Hvis det danske landskab også i fremtiden skal præges af karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet, skal arealforbruget til infrastruktur og større tekniske anlæg indpasses i en fornuftig helhed i det åbne land.

Energistyrelsen udviklede i 2014 en række scenarier for et fossilfrit energisystem 2050. Målet er siden justeret, så der på årsbasis produceres vedvarende energi svarende til Danmarks energiforbrug. 

Miljø- og Fødevareministeriet har med udgangspunkt i energiscenarierne undersøgt de landskabelige konsekvenser af en omstilling til fossil uafhængig energiproduktion. De anlægstyper, der indgår i scenarierne både i størrelse og antal vil have store landskabelige konsekvenser, også selvom at de mange energianlæg placeres i tilknytning til byzone eller i tilknytning til eksisterende anlæg som en udvidelse. De landskabelige konsekvenser ved de energipolitiske scenarier er beskrevet i rapporten om tekniske energianlæg i landskabet, fase 1, herunder scenarier for en helhedsorienteret planlægning og indpasning af fremtidens energianlæg.

Tekniske energianlæg i landskabet, fase 1 (2014)

I en 2. fase af projektet er scenarierne og en række spørgsmål forelagt en række interessenter, som har drøftet, hvordan en række eksempelprojekter vil kunne skabe kreative forslag til samtænkning, lokalisering og udformning af fremtidens energianlæg i tæt dialog med borgere, branche og myndigheder. 

Debatpjece, fase 2 (2015) 
Hvidbog og workshop, fase 2 (2015)

Miljøstyrelsen har bidraget til en række vejledninger om tekniske anlæg, særligt til brug for kommunernes planlægning: