Om miljøvurderinger

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Det gælder for både planer, programmer og projekter. F.eks. for generel regulering såsom bekendtgørelser, eller nationale planer eller konkret planlægning i regionale eller kommunale planer og programmer eller for projekter for infrastruktur, byggeri, energi mv., kommuneplaner og konkrete anlægsprojekter, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

I miljøvurderinger arbejder man med et bredt miljøbegreb. Det betyder, at der udover de traditionelle forureningsparametre også indgår en vurdering af påvirkningerne af befolkning og menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskabet og samspillet mellem faktorerne.

En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på om planen, programmet eller projektet skal gennemføres. Men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.

Miljøvurderinger bidrager til, at der træffes oplyste og miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er offentlige høringer, inden den endelige beslutning træffes.

 

VVM-direktivet er i dansk implementeret i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. Se loven her.

I medfør af loven er bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter udstedt. Se bekendtgørelsen her.

Da lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er en ny implementering af bl.a. miljøvurderingsdirektivet, vil der blive udarbejdet en ny vejledning til hele loven.

Indtil den vejledning er på plads, kan der henvises til lovforslaget med bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Se lovforslaget her. 

Som følge af EU-domstolens praksis har den danske regering taget stilling til, hvornår og i hvilket omfang miljøvurderingsreglerne finder anvendelse på generel regulering, dvs. lovforslag og bekendtgørelser. Den nærmere afgrænsning og baggrunden herfor læses her. https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/mof/bilag/293/index.htm