Grænseoverskridende påvirkninger – Espoo-konventionen

Espoo-konventionen er en konvention om grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Hvis planer, programmer eller konkrete projekter kan forventes at medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, træder konventionen i kraft.

Espoo-konventionens formål er at modvirke påtænkte aktiviteters grænseoverskridende skadevirkninger på miljøet. Konventionen indeholder derfor bestemmelser om miljøvurdering af de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, høring af offentligheden samt berørte myndigheder og interesseorganisationer og samråd mellem de implicerede lande for at forhindre, mindske og overvåge mærkbare skadevirkninger på miljøet på tværs af landegrænserne. Ved en Espoo-høring får offentligheden samt berørte myndigheder og interesseorganisationer i alle de områder, der må antages at blive berørt af en påtænkt plan, program eller projekt mulighed for at deltage i processen om vurdering af planen, programmet og/eller projektets miljøpåvirkninger, dvs. også områder beliggende i andre lande

Point of Contact (PoC)

I Danmark er Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed for Espoo-konventionen. Der er én national kontaktperson (Point of Contact, PoC) pr. land, som er ansvarlig for samarbejdet med de øvrige Espoo-lande. Da høringen i nabostaterne skal igangsættes samtidig med høringen i Danmark, skal den ansvarlige miljøvurderingsmyndighed henvende sig til Miljøstyrelsen () så tidligt i miljøvurderingsprocessen som muligt, hvis der kan antages at være grænseoverskridende effekter forbundet med en plan, et program eller et konkret projekt.

Konkrete Espoo-sager kan ses her 

I EU er Espoo-konventionen (Konvention af 25. februar 1991 om vur­dering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne) indarbejdet i VVM- og Miljøvurderingsdirektivet, og dernæst i miljøvurderingslovens kapitel 15. Konventionen forpligter parterne til at underrette og høre berørte lande og gennemføre miljøvurderinger på tværs af landegrænserne.

Miljøvurderings-annoncer

Se og abonnér på annonceringer af miljøvurderingsafgørelser