Grænseoverskridende påvirkninger: Espoo-konventionen og SEA-protokollen

Espoo-konventionen og SEA-protokollen handler om miljøvurdering af grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Hvis konkrete projekter eller planer/programmer kan forventes at medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, træder konventionen og protokollen i kraft.

Formålet med Espoo-konventionen (vedr. projekter) og SEA-protokollen (vedr. planer/programmer) er at mindske påtænkte aktiviteters grænseoverskridende skadevirkninger på miljøet. Konventionen og protokollen indeholder derfor bestemmelser om miljøvurdering af de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, høring af offentligheden, berørte myndigheder og interesseorganisationer og gennemførelse af samråd mellem de implicerede lande for at forhindre, mindske og overvåge mærkbare skadevirkninger på miljøet på tværs af landegrænserne. Ved en Espoo-høring får offentligheden samt berørte myndigheder og interesseorganisationer i alle de områder, der må antages at blive berørt af en påtænkt plan, program eller projekt mulighed for at deltage i processen om vurdering af planen, programmet og/eller projektets miljøpåvirkninger, det vil sige også områder beliggende i andre lande.

Point of Contact (PoC)

I Danmark er Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed for Espoo-konventionen. Der er én national kontaktperson (Point of Contact, PoC) pr. land, som er ansvarlig for samarbejdet med de øvrige Espoo-lande. For spørgsmål og yderligere vejledning kan du kontakte Miljøstyrelsens Espoo-team på Obfuscated Email.

Information til nabostater

Information til berørte nabostater bør ske så tidligt som muligt, og eventuelle høringer i de berørte lande skal ske samtidig med høringer i Danmark. Derfor skal den ansvarlige miljøvurderingsmyndighed henvende sig til Miljøstyrelsen så tidligt i processen som muligt, hvis der kan antages at være grænseoverskridende effekter forbundet med en plan, et program eller et konkret projekt. Miljøstyrelsen vil herefter hjælpe med at formidle den videre kontakt til de berørte lande.

Espoo-sager, hvor Danmark høres som berørt land: Annoncering af Espoo-sager

Lovgivning

I EU er Espoo-konventionen (Konvention af 25. februar 1991 om vur­dering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne) og SEA-protokollen indarbejdet i VVM- og Miljøvurderingsdirektivet, og dernæst i miljøvurderingslovens kapitel 15. Konventionen og protokollen forpligter parterne til at underrette og høre berørte lande og gennemføre miljøvurderinger på tværs af landegrænserne.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis materialet skal oversættes er det som udgangspunkt miljøvurderingsmyndigheden i oprindelseslandet, der skal sørge for oversættelsen. Espoo-teamet har ikke oplysninger om oversættere.

Sproget i henvendelser til Point of Contact (POC) er engelsk (der er 3 hovedsprog: Engelsk, fransk og russisk). Projektmateriale/breve til myndigheder samt materiale som skal i høring i offentligheden sendes som udgangspunkt på berørte lands sprog for at sikre offentligheden har mulighed for at deltage. Henvendelser til Sverige og Norge sker på dansk på baggrund af den Nordiske sprogkonvention. Polen skal have materialet på Polsk og Tyskland har et krav om materialet skal være på tysk.

Ellers afhænger sproget af den aftale, som Danmark kan få med landet ved starten af planen/projektet.

Det er en fordel at aftale behov og omfang af oversættelser så tidligt i processen som muligt. I de meget store projekter, som blandt andet involverer miljøvurderingsarbejde i flere lande kan der afholdes møde imellem POC’erne for at aftale proces.

Den kan foregå skriftligt eller i møde alt efter, hvad miljøvurderingsmyndigheden finder mest hensigtsmæssigt. Hvis der afholdes møde skal MST Espoo-teamet være repræsenteret.

Det kan I godt, men hvis I får tilmeldinger til mødet fra berørte lande, skal der være oversættelse af den del af oplægget, der handler om de grænseoverskridende virkninger.

Som udgangspunkt skal et potentielt berørt land have samme frist som den danske offentlighed.
Det kan dog være en fordel at udvide fristen med 1-2 uger når der gennemføres en espoo-høring, så espoo-myndighederne har lidt tid til at forberede og udsende høringen.

En orientering er et kort informationsbrev, der orienterer et potentielt berørt land om en kommende myndighedsproces for en/et plan, program eller projekt. Heri inkluderes bl.a. en kort beskrivelse af det ansøgte, en skitseret tidsplan for processerne.

En notifikation er opstarten af 1. offentlighedsfase, hvor der fremsendes et brev til muligt berørte lande. Her afgrænses projektet/planen og der gives en tilkendegivelse fra berørte lande, om de ønsker at være en del af miljøvurderingsprocessen

En konsultation er opstarten af 2. offentlighedsfase, hvor miljøvurderingsmyndigheden i samarbejde med Espoo myndigheden fremsender et konsultationsbrev, samt den del af Miljøkonsekvensrapporten, der har håndterer grænseoverskridende miljøpåvirknigner

Det er en fordel at inddrage de potentielt berørte lande så tidligt i processen som muligt, og senest når den danske offentlighed informeres.
Dette kan gøres ved at sende et orienterings-/informationsbrev til den berørte part, der kort informerer om projektet, samt de forventede grænseoverskridende påvirkninger.

Som udgangspunkt har offentligheden i et berørt land, de samme rettigheder som offentligheden i oprindelseslandet. Dette betyder bl.a. at offentligheden i det berørte land har samme klagemuligheder, og at der stilles samme krav for parter.

En Espoo-proces skal ikke ende ud med at landene bliver enige, men dette er det mest hensigtmæssige udfald. Man kan godt være enige om at være uenige. Der opfordres dog altid til dialog mellem parterne, for at imødekomme det berørte land så meget som muligt.

Du/I har samme rettigheder som offentligheden i oprindelseslandet. Disse rettigheder er fastsat efter den nationale lovgivning i oprindelseslandet

Annoncering af Espoo-høringer

Se og abonnér på annonceringer af Espoo-høringer fra udlandet

Nyttige links

VVM- og Miljøvurderingsdirektivet

Espoo-konventionen
Projekter med grænseoverskridende påvirkninger.

SEA-protokol til Espoo-konventionen 
Planer/programmer med grænseoverskridende påvirkninger.

Vejledning om Espoo-konventionen

Skabeloner

Her kan du finde udkast til forskellige brevskabeloner (er under udarbejdelse).

Informationsbrev 
Tidlig information om et plan/projekt.

Notifikationsbrev 
Information om plan/projekt samt idefasehøring.

Konsultationsbrev
Information om 2. offentlige høring.

Information om endelig vedtagelse af en plan/projekt