Udledning af procesvand fra Værket ved Søndersø

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af HOFORs projekt vedrørende midlertidig udledning af procesvand fra Værket ved Søndersø i Farum Kommune.

HOFOR ønsker at udlede procesvand til Søndersø i forbindelse med indkøring af det moderniserede vandværk ved Søndersø.  

For at kunne sætte det nye vandværk ved Søndersø i drift skal dets mange installationer gennemskylles, ligesom flere behandlingsprocesser skal indkøres. I den forbindelse vil der være vand, som ikke kan ledes til forbrugerne, hvorfor dette overskydende procesvand skal bortledes.

Desuden vil der under en del af byggeriet være behov for at grave så dybt, at der er behov for en grundvandssænkning. Dette vand vil der også være behov for at udlede.  

Da Miljøstyrelsen tidligere har vurderet, at selve moderniseringen af Værket ved Søndersø, ikke medfører risiko for væsentlig negativ påvirkning af miljøet og dermed ikke var omfattet af VVM-pligt, så vil denne miljøvurdering kun dreje sig om udledning af procesvand til Søndersø.

HOFOR forventer, at der i alt skal afledes ca. 1,13 mio. m3 overskydende procesvand. Kvaliteten af dette vand vil svare til helt almindeligt, iltet drikkevand, men vil ikke med sikkerhed kunne overholde krav til kimtal, dvs. den mikrobiologiske sammensætning, hvorfor det er nødvendigt at aflede det, frem for at sende det til forbrugerne.

De i alt 1,13 mio. m3 procesvand vil blive udledt i to serarate etaper.

  • I etape I udledes maksimalt 1,0 mio. m3 over en periode på ca. 6 måneder.
  • I etape II udledes maksimalt 0,13 mio. m3 over en periode på ca. 2 uger, ca. 3 år efter etape I.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

""

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 9. september 2021)

Miljøstyrelsen har d. 9. september meddelt § 25 tilladelse til projektet. Annoncen og dertilhørende filer kan ses via nedenstående link.

Miljøstyrelsen har igangsat 2. offentlighedsfase, hvor bygherres miljøkonsekvensrapport og Miljøstyrelsens udkast til §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven sendes i høring hos myndigheder, parter og offentligheden i perioden 12. maj - 7. juli 2021.

Annoncen og det relevante materiale kan ses via nedenstående links.

Sagens dokumenter

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen