Støj og sundhed

Det kan være forbundet med helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for støj. For særligt vejstøj kan konsekvenserne være alvorlige.

Støj kan have en række uønskede virkninger. Særligt i forhold til trafikstøj har forskning vist at trafikstøj skal tages alvorligt, da det kan have helbredsmæssige konsekvenser. 

I forbindelse med udarbejdelsen af regeringens vejstøjstrategi i 2003  blev der givet et første bud på omfanget af de sundhedsmæssige konsekvenser af vejstøj. Det blev anslået, at i størrelsesordenen 800-2200 personer i Danmark årligt indlægges på sygehuse med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver.

Det blev samtidig vurderet, at vejstøj årligt er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom. I forbindelse med vejstøjstrategien blev der udarbejdet en delrapport om gener og sundhedskonsekvenser af vejstøj. 

Siden da har forskningsresultater påvist sandsynlige sammenhænge til flere sygdomme og helbredsmæssige konsekvenser.

Sammenfattende om støj og sundhed

Som en del af evalueringen af vejstøjstrategien i 2010 er også gennemført en ny sammenfattende viden om vejstøj og sundhed, udført af Stockholm Universitet. Evalueringen bekræfter, at der er alvorlige helbredseffekter forbundet med at  være udsat for vejstøj over Miljøstyrelsens grænseværdi for vejstøj. 

Sammenhæng mellem vejstøj og slagtilfælde

En dansk undersøgelse fra 2011 viser, at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for at få slagtilfælde, dvs. blødning eller blodprop i hjernen. 
Under forudsætning af at de anvendte forudsætninger er korrekte viser beregningerne, at 5% af alle slagtilfældene skyldes støj fra vejtrafikken. Det svarer til cirka 600 nye slagtilfælde årligt i Danmark skyldes støj fra vejtrafikken. 

Læs artiklen om undersøgelsen 

Læs pressemeddelelse fra kræftens bekæmpelse om undersøgelsen.

Sammenhæng mellem vejstøj og blodprop i hjertet

En undersøgelse fra 2012 fra Mette Sørensen (Kræftens Bekæmpelse) viser, at vejstøj kan give en forøget risiko for blodprop i hjertet.

Undersøgelsen viser, at en 10 dB stigning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 % for at få blodprop i hjertet. Tallene svarer til, at ca. 3,7 % af tilfældene af blodprop i hjertet skyldes vejtrafikstøj, svarende til ca. 330 nye tilfælde hvert år i Danmark. 

Læs den videnskabelige artikel om undersøgelsen her.

Sammenhæng mellem vejstøj og diabetes

En dansk undersøgelse fra 2012 viser, at støj fra vejtrafik øger risikoen for at få diabetes. Undersøgelsen viser, at ca. 1400 mennesker årligt diagnosticeres som følge af støj fra trafikken, svarende til ca. 5% af alle nye diabetes tilfælde.

Læs den videnskabelige artikel om undersøgelsen.

Påvirkning af børn og unge 

Trafikstøj kan også være medvirkende årsag til indlæringsproblemer. Når man bliver udsat for høj støj over længere perioder, kan man reagere med angst eller depression, eller ved at blive anspændt og aggressiv.

Hvis børn udsættes for høj trafikstøj i længere tid af gangen, kan det påvirke deres sprogudvikling og læseindlæring. Støj virker negativt på børns motivation og koncentration, og de kan få forringet hukommelse og nedsat evne til at løse vanskelige opgaver.

Helbredseffekter ifølge WHO 

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.

Trafikstøj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Trafikstøj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning.

En undersøgelse fra 2011 fra WHO konkluderer, at en ud af tre europæere er generet af trafikstøj i dagtimerne, og én ud af fem får forstyrret sin nattesøvn på grund af støj fra trafikken. Støjbelastningen øger risikoen for hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk.

Rapporten konkluderer, at trafikstøj hvert år koster mindst 1.000.000 sunde leveår i Vesteuropa. 

Læs undersøgelsen her.

WHO har i 2018 udsendt en ny rapport, som samler den hidtidige viden om helbredseffekter og gener fra de forskellige typer af støj.