Støj og sundhed

Det kan være forbundet med helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for støj.

Støj kan medføre at kroppen bliver stresset og at den bliver udsat for søvnforstyrrelser.

Støjen i sig selv er ikke umiddelbart sundhedsskadelig, men støjen har en række følgevirkninger, der kan medføre sygdomsforløb, hvis en person udsættes for støbelastningen over tid.

EU’s miljøagentur vurderer, at længerevarende udsættelse af støj fra omgivelserne kan føre til hjertekarsygdomme og metaboliske effekter, nedsat kognitiv indlæring hos børn, samt alvorlige gener og søvnforstyrrelser. Langtidseksponering af støj fra omgivelserne anslås at forårsage 12.000 for tidlige dødsfald og at bidrage til 48.000 nye tilfælde af hjertekarsygdomme om året i EU. Det anslås, at 22 millioner mennesker lider af kronisk høje støjgener og 6,5 millioner mennesker lider af kronisk søvnforstyrrelse.

WHO har i 2018 udsendt en rapport, som samler den hidtidige viden om helbredseffekter og gener fra de forskellige typer af støj – herunder vejstøj, flystøj, vindmøllestøj og jernbanestøj. WHO vurderer, at støj er det andet største miljøproblem i EU – kun overgået af luftforurening. I Rapporten vises f.eks. evidens for 5 % forøget risiko for hjertekarsygdomme ved en påvirkning på 59 dB.

Kræftens bekæmpelse har for Miljøstyrelsen i 2021 udarbejdet et notat, der opdaterer den eksisterende viden om vejstøj sundhedsskadelige effekter. I overensstemmelse med WHO rapporten i 2018 vurderer Kræftens Bekæmpelse, at der fortsat er høj evidens for at konkludere en sammenhæng mellem vejtrafikstøj og risiko for IHD. Kræftens Bekæmpelse finder at evidensen for vejtrafikstøj som risikofaktor for slagtilfælde, type 2 diabetes og død som følge af hjertekarsygdom er steget væsentligt siden WHO evalueringen i 2018.

For andre sygdomme, som f.eks. tarmkræft, demens og depression, er der kun publiceret 1-2 kohorte/case-kontrol studier, der undersøger sammenhæng med vejtrafikstøj. Med kun 1-2 studier er det ikke endnu muligt at konkludere høj kvalitet evidens, vurderer Kræftens Bekæmpelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af regeringens vejstøjstrategi i 2003 blev der givet et første bud på omfanget af de sundhedsmæssige konsekvenser af vejstøj. Det blev vurderet i 2003, at vejstøj i Danmark årligt er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom.