Vejledninger om luft og lugt

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger om begrænsning af luft- og lugtforurening fra virksomheder til brug for både godkendelses- og tilsynsmyndigheder og virksomheder. Vejledningerne indeholder en beskrivelse af, hvordan luftforureningen fra virksomheder skal reguleres, herunder grænseværdier og retningslinjer for egenkontrol.

Luftvejledningen

Luftvejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan luftforurening fra virksomheder bliver reguleret med grænser for udledning og kontrol af virksomhedernes udledning. Dog gælder luftvejledningens grænseværdier ikke for de anlægstyper og brancher hvor grænseværdier er fastsat i en bekendtgørelse, eller hvor virksomheden er omfattet af en BREF.

Luftvejledningen beskriver også  hvordan man med spredningsberegninger (OML-modellen) sikrer, at afkast etableres i en sådan højde, at B-værdien kan overholdes. 

Luftvejledningen (2001)

Til luftvejledningen er der udsendt fem supplementer, som omhandler:

  1. Måling af NOx og CO fra gas- og gasoliefyrede energianlæg med en indfyret effekt på 5 til 30 MW. (pdf.)
  2. A: Grænseværdien for formaldehyd for gasmotorer . (pdf.)
    B: Udsættelse af frist for overholdelse af grænseværdi for formaldehyd (Pdf.)
  3. Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler (PCB). (pdf.)
  4. Massestrømsgrænsen for pentan for virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren . (pdf.)
  5. 5. supplement til Luftvejledningen - Revision af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5
    (pdf-format, 77 kb)
  6. 6.Supplement til luftvejledningen - kap. 6 om energianlæg

Her kan du finde den engelske version af luftvejledningen .

6. supplement af 19. december 2017 er den 12. februar 2019 blevet rettet. Rettelserne omfatter faktuelle fejl i de to formler i tabel 12.

B-værdivejledningen

B-værdier er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser.

B-værdier skal beskytte befolkningen mod skadelige effekter fra luftforurening, og sikre at borgerne ikke vedvarende bliver udsat for forureningen. B-værdier skal betragtes som sikkerhedsgrænser og ikke faregrænser. Bliver en B-værdi overskredet, skal det derfor ses som et gult lys, som advarer om, at her er noget, der måske kan blive et problem.

Læs mere om B-værdier og find vejledningen her.

Når virksomheder skal dokumentere deres B-værdier benyttes OML-modellen, der er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til beregning af skorstenshøjder. Ved beregningen sammenholdes OML-beregningsresultater med B-værdierne.  Se mere på Aarhus Universitets hjemmeside .

Lugtvejledningen

En række virksomhedstyper kan være generende for omgivelserne på grund af lugt. Det er især fødevare- og foderproducenter, affaldsbehandlingsanlæg og virksomheder, der anvender organiske opløsningsmidler, der kan bidrage til lugtgener for de omkringboende.

I Miljøstyrelsens lugtvejledning findes grænser for, hvor meget det må lugte fra virksomhederne. 

Hent lugtvejledningen her

Svejserøgsvejledningen

Hent svejserøgsvejledningen her