Vejledninger om luft og lugt

Miljøstyrelsens Luftvejledning, B-værdivejledning, Svejserøgsvejledning og Lugtvejledning vejleder om begrænsning af luft- og lugtforurening fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af luft- og lugtforurening fra virksomheder henvender sig primært til  miljømyndigheder, virksomheder, rådgivere og laboratorier.

Luftvejledningen fra 2001 med tilhørende supplementer

Luftvejledningen vejleder om regulering af udledninger af luftforurenende stoffer til luften fra virksomheder. Vejledningen anvendes ved administration af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelse og påbud. Luftvejledningen beskriver, hvilke virksomheder og aktiviteter, der er omfattet af vejledningen.

De centrale begreber i Luftvejledningen er massestrøm, massestrømsgrænser, emissionsgrænseværdier og B-værdier.

Massestrømsgrænser er kriterier for, om virksomheder skal overholde emissionsgrænseværdier for luftforurenende stoffer.

B-værdivejledningen er nøglen til at finde, hvilken massestrømsgrænse og emissionsgrænseværdi i Luftvejledningen, der gælder for det enkelte luftforurenende stof.

Luftvejledningen beskriver også, hvordan virksomheden ved egenkontrol efterviser, at emissionsgrænseværdier er overholdt.

Endelig har Luftvejledningen retningslinjer for, hvordan skorstenshøjder dimensioneres ved hjælp af spredningsberegninger med OML-modellen, så B-værdier er overholdt.

Luftvejledningen (2001)

Til luftvejledningen er der udsendt følgende seks supplementer:

  1. Måling af NOx og CO fra gas- og gasoliefyrede energianlæg med en indfyret effekt på 5 til 30 MW. (pdf.)
  2. A: Grænseværdien for formaldehyd for gasmotorer . (pdf.)
    B: Udsættelse af frist for overholdelse af grænseværdi for formaldehyd (pdf.)
  3. Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler (PCB). (pdf.)
  4. Massestrømsgrænsen for pentan for virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren . (pdf.)
  5. 5. supplement til Luftvejledningen - Revision af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5 (pdf.)
  6. 6.Supplement til luftvejledningen - kap. 6 om energianlæg

Her kan du finde den engelske version af luftvejledningen

B-værdivejledningen fra 2016

B-værdien er en grænseværdi for den enkelte virksomheds samlede maksimale tilladelige bidrag til tilstedeværelse af et luftforurenende stof i luften udenfor virksomhedens skel.

B-værdier skal beskytte befolkningen mod skadelige effekter fra luftforurening, og sikre at borgerne ikke vedvarende bliver udsat for forureningen. B-værdier skal betragtes som sikkerhedsgrænser og ikke faregrænser.

Læs mere om B-værdier og find vejledningen her.

 

Højden af en skorsten dimensioneres, så B-værdier er overholdt. Dette sker ved spredningsberegninger med OML-modellen efter retningslinjer i Luftvejledningen.

Se mere om OML-modellen på Aarhus Universitets hjemmeside.

Lugtvejledningen fra 1985

Lugtvejledningen har lugtgrænser for virksomhedens samlede tilladelige bidrag til lugtkoncentrationen i luften uden for virksomhedens skel. Lugtgrænser gælder for udledning af lugtende stofblandinger fra skorstene og afkast.

Lugtgrænser gælder ikke for diffuse kilder, som fx bassiner og åbne porte. Disse kilder reguleres i stedet af krav til indretning og drift. 

Hent lugtvejledningen her

Svejserøgsvejledningen fra 1997

Svejserøgsvejledningen har krav til afkasthøjder og filtre ved svejsning i rustfrit stål og ulegeret stål.

Hent svejserøgsvejledningen her