1. Anvendelsesområde

Her beskrives, hvilke fyringsanlæg der er omfattet af bekendtgørelsen, og nogle af de typer fyringsanlæg, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Desuden gives en indføring i, hvordan skorstensreglen skal anvendes.

1.1. Fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg, der har en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW uanset brændselstype (mellemstore fyringsanlæg). Det kan være en særskilt motor, gasturbine eller kedel. (§ 1, stk. 1, nr.1).

Som hovedregel gælder bekendtgørelsens regler for den enkelte motor, gasturbine og kedel. Undtagelsen herfor er de nye fyringsanlæg, som er omfattet af skorstensreglen. (§ 1, stk. 1, nr. 2).

Både stationære og flytbare fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsen. Flytbare fyringsanlæg er anlæg, der står midlertidigt på en lokalitet og herefter flyttes midlertidigt til en anden lokalitet.

Nye mellemstore fyringsanlæg, dvs. anlæg der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter, er omfattet af bekendtgørelsen fra datoen for idriftsættelse.

For bestående mellemstore fyringsanlæg, dvs. anlæg der er sat i drift inden den 20. december 2018, sker en trinvis indfasning i bekendtgørelsen. Fyringsanlæg på > 5 MW og < 50 MW bliver omfattet fra 1. januar 2025, og fyringsanlæg på ≥ 1 MW og ≤ 5MW bliver omfattet fra den 1. januar 2030.

1.2. Skorstensreglen

Skorstensreglen gælder udelukkende kombinationer af nye mellemstore fyringsanlæg, dvs. fyringsanlæg der er sat i drift den 20. december 2018 eller herefter. Bestående fyringsanlæg er ikke omfattet af skorstensreglen. (§ 1, stk. 1, nr. 2).

Skorstensreglen har betydning for, hvilke emissionsgrænseværdier og egenkontrolkrav fyringsanlægget skal overholde.

Skorstensreglen gælder for:

  • Nye fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten.
  • Nye fyringsanlæg, der kunne dele en fælles skorsten.

To eller flere nye særskilte mellemstore fyringsanlæg, der udleder røggasser gennem en fælles skorsten betragtes som ét enkelt fyringsanlæg, uanset om røggasserne fra de særskilte anlæg udledes gennem samme røgrør i den fælles skorsten eller gennem hvert sit røgrør i den fælles skorsten. (§ 1, stk. 2, nr. 1).

To eller flere nye mellemstore fyringsanlæg, der udleder røggasser gennem hver sin skorsten, betragtes som ét enkelt fyringsanlæg, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at røggasserne fra disse anlæg under hensyn til tekniske og økonomiske forhold kunne udledes gennem én fælles skorsten, dvs. kunne dele en fælles skorsten. (§ 1, stk. 2, nr. 2).

Nye mellemstore fyringsanlæg, hvor den samlede nominelle termiske indfyrede effekt efter skorstensreglen er større end eller lig med 50 MW, er også omfattet af bekendtgørelsen, medmindre de er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. (§ 1, stk. 1, nr.2).

Særskilte fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 1 MW indgår ikke beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt i henhold til skorstensreglen.

Skorstensreglen gælder også på tværs af anlægstyper, f.eks. for en ny kedel og ny motor, der deler eller kunne dele en fælles skorsten.

En virksomhed har to nye fyringsanlæg på hver 4 MW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Skorstensreglen betyder, at de to anlæg skal betragtes som ét enkelt fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 8 MW (4 MW + 4 MW).

En virksomhed har et nyt fyringsanlæg på 4 MW, og et bestående fyringsanlæg på 4 MW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Selvom de to fyringsanlæg deler en fælles skorsten eller kunne dele en fælles skorsten, er de ikke omfattet af skorstensreglen, da skorstensreglen kun gælder for nye fyringsanlæg. De to fyringsanlæg betragtes som to enkelte anlæg på hver 4 MW.

En virksomhed har to nye fyringsanlæg på hhv. 40 MW og 13 MW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af de to anlæg er 53 MW (40 MW + 13 MW). De to fyringsanlæg er derfor godkendelsespligtige efter listepunkt 1.1 a eller 1.1 b afhængig af brændselstypen.

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg omfatter fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret effekt på 50 MW eller derover. Når den samlede nominelle indfyrede effekt skal bestemmes efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, skal fyringsanlæg på mindre end 15 MW ikke medregnes (se § 3 i store fyr bekendtgørelsen).

Efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg er den samlede nominel indfyret effekt for de to anlæg på 40 MW. Virksomhedens to fyringsanlæg er ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Skorstensreglen i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg betyder, at de to anlæg skal betragtes som ét enkelt mellemstort fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 53 MW (40 MW + 13 MW), og skal som sådan reguleres efter bekendtgørelsens regler.

En virksomhed har to bestående fyringsanlæg på hhv. 40 MW og 13 MW, som deler en fælles skorsten.

Som beskrevet i eksempel 1.3 er de to fyringsanlæg godkendelsespligtige efter listepunkt 1.1 a eller 1.1 b afhængig af brændselstypen, men ikke omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Bekendtgørelsens skorstensregel gælder ikke for virksomhedens fyringsanlæg, da de er bestående. De to fyringsanlæg betragtes som to enkelte anlæg på hhv. 40 MW og 13 MW, og skal som sådan reguleres efter bekendtgørelsens regler.

En virksomhed har to nye fyringsanlæg på hhv. 750 kW og 900 kW, som deler eller kunne dele en fælles skorsten.

Fyringsanlæggene er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da fyringsanlæggene hver især er mindre end 1 MW, heller ikke selvom den samlede nominelle indfyrede effekt af fyringsanlæggene er 1,65 MW.

1.3. Fyringsanlæg undtaget fra bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens indeholder en udtømmende liste over specifikke fyringsanlæg, som er undtaget fra bekendtgørelsen. (§ 3). Nedenfor er udvalgte anlægstyper på listen beskrevet nærmere.

Mellemstore fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, er ikke omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg (§ 3, stk. 1, nr. 1).

To eller flere fyringsanlæg, der hver især er < 50 MW og deler eller kunne dele en fælles skorsten, og har en samlet indfyret effekt på ≥ 50 MW, kan være omfattet af enten bekendtgørelsen om store fyringsanlæg eller bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (se § 3 i store fyr bekendtgørelsen) afgør, hvilken af de to bekendtgørelser fyringsanlæggene er omfattet af.

Forbrændingsanlæg på landbrugsbedrifter med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, som anvender uforarbejdet fjerkrægødning som brændsel, er reguleret af reglerne i artikel 6-8 i forordning nr. 142/2011 om gennemførelse af forordningen om animalske biprodukter.

Disse anlæg er ikke omfattet af bekendtgørelsen (§ 3, stk. 1, nr. 3).

I juli 2017 blev anvendelsesområdet for artikel 6-8 i gennemførelsesforordningen udvidet til også at omfatte forbrændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW for øvrige typer husdyrgødning.

Disse anlæg er heller ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Fyringsanlæg, der anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, er ikke omfattet af bekendtgørelsen (§ 3, stk. 1, nr. 4).

På disse anlæg er der direkte kontakt mellem røggassen fra fyringsanlægget og de genstande og materialer, der opvarmes eller tørres.

Fyringsanlæg, hvis røggas anvendes til indirekte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, er derimod omfattet af bekendtgørelsen. På disse anlæg er der ikke kontakt mellem røggassen fra fyringsanlægget og de genstande og materialer, der opvarmes eller tørres.

Fyringsanlæg, hvori de gasformige forbrændingsprodukter anvendes til direkte gasfyret opvarmning af lokaler med henblik på at forbedre arbejdsvilkår, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. (§ 3, stk. 1, nr. 5).

Der er tale om anlæg, hvor brænderen i anlægget til opvarmning af arbejdslokaler er installeret direkte i luftindtaget for rumventilationen med henblik på opvarmning af denne luft. Ved opvarmningen sker der en opblanding af røggassen, som indeholder CO, CO2 og NOx, med luftindtaget.

Efterforbrændingsanlæg er ikke omfattet af bekendtgørelsen. (§ 3, stk. 1, nr. 6).

Efterforbrændingsanlæg er fyringsanlæg, som

a. er designet til at rense spildgasser fra industrielle processer, dvs. hvor hovedformålet er rensning spildgasser, og som
b. ikke drives som uafhængige fyringsanlæg, dvs. driften afhænger af, at den industrielle proces danner spildgas, som skal renses.

RTO-anlæg (Regenerative Thermal Oxidizers) er et sådant efterforbrændingsanlæg og dermed undtaget fra bekendtgørelsen, da RTO-anlæg normalt vil opfylde begge kriterier. Hovedformålet med RTO-anlægget er rensning af spildgas, og RTO-anlægget er afhængig af en industriel proces.

Hvis hovedformålet med fyringsanlægget er energiproduktion, men anlægget samtidigt anvendes til f.eks. forbrænding af lugtende spildgasser fra en industriel proces med det formål at reducere lugtemissionen, er der ikke tale om et sådant efterforbrændingsanlæg, og fyringsanlægget er omfattet af bekendtgørelsen.

Fyringsanlæg, der fyrer med raffinaderibrændsel alene eller sammen med andet brændsel til produktion af energi i mineralolie- og gasraffinaderier, er ikke omfattet af bekendtgørelsen (§ 3, stk. 1, nr. 15).

Baggrunden for at undtage disse fyringsanlæg fra bekendtgørelsen er, at de allerede er omfattet af BAT-konklusioner for raffinaderier.

Raffinaderibrændsel er defineret som fast, flydende eller gasformigt brændbart stof fra destillations- og konverteringsfaserne ved raffinering af råolie, herunder raffinaderibrændselsgas, syngas, raffinaderiolier og petroleumskoks. (§ 4, nr. 21).

Fyringsanlæg, der fyrer med raffinaderibrændsel fra destillation af spildolie, er ikke omfattet af § 3, stk. 1, nr. 15, og er dermed omfattet af bekendtgørelsen.

Forskningsaktiviteter, udviklingsaktiviteter og afprøvningsaktiviteter på mellemstore fyringsanlæg, som almindeligvis anvendes til energiproduktion, eller på dedikerede forsøgsanlæg, er undtaget fra bekendtgørelsen (§ 3, stk. 2).

Bemærk, at disse aktiviteter kan være godkendelsespligtige, hvis de finder sted på et fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, som er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller udgør en del af listepunkt 1.1 a eller 1.1 b. For yderligere vejledning om godkendelsespligt for forsøgsanlæg henvises til afsnit 5.3.5 i godkendelsesvejledningen.

En virksomhed har tre fyringsanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten. Hvert anlæg har en nominel termisk indfyret effekt på 17 MW.

Den samlede nominelle indfyrede termiske effekt af de tre anlæg er 51 MW (3 x 17 MW) efter skorstensreglen i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. De tre anlæg, betragtes som ét anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 51 MW, og er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, og dermed ikke af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Se også eksempel 1.3 og 1.4 i afsnit 1.2 med fyringsanlæg ≥ 50 MW, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.