8. Emissionsgrænseværdier

Emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg er differentierede i forhold til nye og bestående fyringsanlæg. Desuden er der særlige regler for emissionsgrænseværdier for blandende fyringsanlæg.

8.1. Emissionsgrænseværdier for nye anlæg

Emissionsgrænseværdier der gælder for nye fyringsanlæg fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 (§ 6). Emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægstype (kedel, motor, gasturbine), brændselstype og anlægsstørrelse i MW.

Når to eller flere nye fyringsanlæg deler eller kunne del en fælles skorsten, er det den samlede nominelle indfyrede termiske effekt efter skorstensreglen, der afgør, hvilke emissionsgrænseværdier det samlede anlæg skal overholde. (§ 1, stk. 2).

For nye nødanlæg gælder der særlige emissionsgrænseværdier.

8.2. Emissionsgrænseværdier for bestående anlæg

Emissionsgrænseværdier der gælder for bestående fyringsanlæg fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 (§§ 7 og 8).

Emissionsgrænseværdierne er differentierede i forhold til anlægstype (kedel, motor, gasturbine), brændselstype og anlægsstørrelse i MW.

Bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for bestående fyringsanlæg på > 5 MW og ≤ 50 MW gælder fra 1. januar 2025, mens emissionsgrænseværdierne for bestående fyringsanlæg på ≥ 1MW og ≤ 5 MW gælder fra 1. januar 2030.

Skorstensreglen gælder ikke for bestående fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten. Bestående fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten, skal overholde de emissionsgrænseværdier, der gælder for deres respektive anlægsstørrelse (MW).

For bestående nødanlæg og bestående spidslastanlæg gælder der særlige emissionsgrænseværdier.

Blandede fyringsanlæg er fyringsanlæg, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt (§ 9), dvs.:

  1. Ét særskilt nyt eller bestående fyringsanlæg, dvs. én kedel, én motor eller én gasturbine, der samtidigt benytter to eller flere brændselstyper.
  2. To eller flere nye fyringsanlæg, der deler en fælles skorsten og udleder via et fælles røgrør, og samtidig benytter to eller flere brændselstyper.
  3. To eller flere nye fyringsanlæg, der deler eller kunne dele en fælles skorsten, og udleder via hvert sit røgrør og samtidig benytter to eller flere brændselstyper.

For blandede fyringsanlæg beregnes brændselsvægtede emissionsgrænseværdier for hhv. NOx, SO2, støv, spormetaller og CO (bilag 2, del 2, bilag 3, del 2, og bilag 4, del 2).

Hvis der benyttes to brændselstyper samtidigt, beregnes de brændselsvægtede emissionsgrænseværdier efter formel 8.1.


Formel 8.1


Hvis der benyttes tre brændselstyper samtidigt, anvendes formel 8.2.


Formel 8.2

,hvor 

GVvægtet er den brændselsvægtede emissionsgrænseværdi
GVb1 er emissionsgrænseværdien for brændselstype 1
GVb2 er emissionsgrænseværdien for brændselstype 2
GVb3 er emissionsgrænseværdien for brændselstype 3
Qb1 er den faktiske indfyrede termiske effekt for brændselstype 1
Qb2 er den faktiske indfyrede termiske effekt for brændselstype 2
Qb3 er den faktiske indfyrede termiske effekt for brændselstype 3

Der skal beregnes en brændselsvægtet emissionsgrænseværdi for alle de forurenende stoffer, som de benyttede brændsler har emissionsgrænseværdier for.

Den brændselsvægtede emissionsgrænseværdi for hvert stof beregnes en gang, hvis blandingsforholdet mellem de benyttede brændselstyper er konstant.

Er der tale om varierende blandingsforhold, så beregnes de brændselsvægtede emissionsgrænseværdier for hver time eller et andet relevant tidsrum. Varigheden af dette tidsrum må vurderes konkret ud fra oplysninger om, hvor hyppigt blandingsforholdet skifter på det enkelte fyringsanlæg.

For fyringsanlæg med krav om kontinuerlig NOx måling kan det være relevant med beregnede brændselsvægtede emissionsgrænseværdier for hver time, hvis blandingsforhold mellem de benyttede brændselstyper varierer.

For kedelanlæg er emissionsgrænseværdierne for fast brændsel defineret ved 6 % ilt, og for gasformigt og flydende brændsel ved 3 % ilt. Hvis der benyttes fast brændsel samtidigt med gasformigt og/eller flydende brændsel, omregnes til en fælles reference iltprocent på enten 3 eller 6 % ilt.

Omregning til anden iltprocent sker ved hjælp af følgende formel 8.3.

Formel 8.3

,hvor


GVx% er emissionsgrænseværdien ved x % ilt
GVy% er emissionsgrænseværdien ved y % ilt
Ox% er x % ilt
Oy% er y % ilt

Denne omregning er ikke aktuel, hvis det blandede anlæg kun består af motorer og gasturbiner, da referenceiltprocenten for motorer og gasturbiner er 15 % uanset brændselstype.

Hvis der benyttes en eller flere brændselstyper, som ikke har en emissionsgrænseværdi for et givet stof, som de øvrige benyttede brændselstyper har emissionsgrænseværdier for, så betragtes emissionsgrænseværdien for dette stof som værende nul ved beregning af den brændselsvægtede emissionsgrænseværdi.

Hvis tilsynsmyndigheden har kendskab til den aktuelle emissionskoncentration for stof, kan disse koncentrationer anvendes ved beregning af den brændselsvægtede emissionsgrænseværdi.

Dette er f.eks. aktuelt, når:

  • Naturgas og gasolie benyttes samtidigt med andre brændselstyper, da naturgas og gasolie ikke har emissionsgrænseværdier for SO2, hvilket de øvrige brændselstyper har.
  • Gasformige brændsler benyttes samtidigt med fast eller flydende brændsler, da gasformige brændsler ikke har emissionsgrænseværdier for støv, hvilket de andre brændselstyper har.
  • Petroleumskoks, fuelolie eller orimulsion benyttes samtidigt med andre brændselstyper, da disse tre brændselstyper som de eneste har emissionsgrænseværdier for spormetaller.
    For blandede fyringsanlæg, der består af to eller flere nye fyringsanlæg, hvor hvert særskilt fyringsanlæg kun anvender én brændselstype, og hvor der på de særskilte fyringsanlæg samtidigt benyttes mindst to forskellige brændselstyper, kan driftslederen vælge at overholde de specifikke emissionsgrænseværdier for de respektive brændselstyper i stedet for at beregne brændselsvægtede emissionsgrænseværdier.

For blandede fyringsanlæg, der består af to eller flere nye fyringsanlæg, hvor hvert særskilt fyringsanlæg kun anvender én brændselstype, og hvor der på de særskilte fyringsanlæg samtidigt benyttes mindst to forskellige brændselstyper, kan driftslederen vælge at overholde de specifikke emissionsgrænseværdier for de respektive brændselstyper i stedet for at beregne brændselsvægtede emissionsgrænseværdier.