Store fyringsanlæg

De største kraft/varmeproducerende anlæg skal overholde EU-krav til udledningen af de luftforurenende stoffer, bl.a. støv, svovldioxid og kvælstofoxider.

Store fyringsanlæg er fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover.

Store fyringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Bekendtgørelsens krav omfatter bl.a. emissionsgrænseværdier for støv, NOx, SO2 og CO, og krav om egenkontrol.

Bekendtgørelsen gennemfører EU-regler om store fyringsanlæg i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Herudover er store fyringsanlæg omfattet af BAT-konklusioner for store fyringsanlæg (EU-regler).

Bekendtgørelsen stiller også krav om, at virksomheder og tilsynsmyndigheder årligt skal indberette oplysninger om de store fyringsanlæg til Miljøstyrelsen.

Oversigt over relevant lovgivning

Årlig indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg på Virk.dk og DMA

Virksomheder og tilsynsmyndigheder skal hvert år indberette oplysninger om store fyringsanlæg digitalt.

Indberetningspligten er delt mellem tilsynsmyndigheden og virksomheden.

Tilsynsmyndigheden indberetter oplysninger om anlægstype, anlægsstørrelse, idriftsættelsesdato, driftsstatus og evt. dispensationer i Digital Miljøadministration, DMA.

Virksomheden indberetter oplysninger om bl.a. energiinput, emissioner og driftstimer på Virk.dk.

Herudover har tilsynsmyndigheden til opgave at kvalitetsvurdere de oplysninger, virksomheden har indberettet. Dette gør tilsynsmyndigheden via forsiden på DMA eller link i brev om modtaget indberetning til kvalitetsvurdering.

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg har følgende tidsfrister hvert år for indberetningen:

1. februar: Tilsynsmyndigheden opdaterer oplysninger om store fyringsanlæg på DMA.

1. marts: Virksomheden indberetter oplysninger om store fyringsanlæg på Virk.dk.

1. april: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse uden bemærkninger til virksomheden via DMA og afslutter indberetningen på DMA eller sender udtalelse med bemærkninger til virksomheden via DMA.

1. maj: Virksomheden færdiggør indberetningen på Virk.dk, hvis tilsynsmyndigheden har sendt udtalelse med bemærkninger.

1. juni: Tilsynsmyndigheden afslutter indberetningen via DMA, for indberetninger som er færdiggjort med frist senest 1. maj.


Tilsynsmyndighed skal have LCP-brugeradgang til DMA for at kunne kvalitetsvurdere og udarbejde udtalelser om oplysninger om store fyringsanlæg, som virksomhederne har indberettet på Virk.dk. Brugeradgangen får I ved at søge Danmarks Miljøportal, DMP, om personlige medarbejder login til de medarbejdere, der skal løse opgaven.

De indberettede oplysninger indgår i Miljøstyrelsens årlige indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg til EU-Kommissionen.

Hvis du vil vide mere:

Sammenlægningsreglen

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg indeholder en sammenlægningsregel, som skal anvendes til:

• Vurdering af om et anlæg er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg
• Fastlæggelse af emissionsgrænseværdier
• Fastsættelse af moniteringskrav

Se eksempler på sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1 og store fyr bekendtgørelsen. 

Opstart og nedlukning

Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg henviser til EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse af om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder.

Læs gennemførelsesafgørelsen på engelsk

Læs gennemførselsafgørelsen på dansk

Bemærk at den danske udgave af gennemførelsesaftalen indeholder en oversættelsesfejl i artikel 7, stk. 1, hvor der skulle have stået:
”For varmeproducerende fyringsanlæg anses opstartsperioden for at slutte, …”

BAT-konklusioner for store fyringsanlæg

Store fyringsanlæg er omfattet af BREFen for store fyringsanlæg (LCP), herunder BAT-konklusioner.

Læs mere om BAT-konklusioner for store fyringsanlæg