Luftforurening fra skibe

Skibenes skorstene er én af kilderne til forurenet luft i Danmark. Udstødningerne fra de store motorer indeholder svovl, kvælstof, partikler, flygtige organiske forbindelser og stoffer der nedbryder ozon. Alle sammen stoffer, der er skadelige for miljøet og for sundheden.

Luftforurening fra skibe

Varer fragtes med skibe jorden rundt. Dansk smør og bacon eksporteres til fjerne verdenshjørner, mens vi til gengæld køber bananer fra Panama og elektronik fra Korea. Hver dag passerer mange skibe gennem Østersøen, Storebælt og Nordsøen med varer til verdens havne. Med Danmarks placering i dette trafikknudepunkt udsættes luften i de danske byer for en del forurening fra skibe.

Sådan forebygger vi luftforureningen fra skibe
Miljøstyrelsen arbejder i FNs organisation for søfart (IMO) for at begrænse luftforureningen fra skibe.

Partnerskab for renere skibsfart
Miljøstyrelsen samarbejder med Danmarks Rederiforening om at leve op til de international forpligtelser.

Luftforurening fra fritidsbåde
Der er fælles EU-regler for støj- og luftforureningen fra fritidsbåde og motorer.

Register over leverandører af brændstoffer
Miljøministeriet fører et register over alle danske leverandører af skibsbrændstoffer.

Håndhævelse af reglerne  
Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen samarbejder om at håndhæve reglerne og nedbringe luftforureningen fra skibe.