PVC indsats 2018-2021

PVC-indsatsen er blevet afsluttet ultimo 2021 med udløbet af Kemiindsats 2018-2021. På denne side kan du bl.a. se de initiativer, som har været igangsat målrettet PVC i perioden 2018-21.

Det fremgik af aftaleteksten i kemiindsatsen, at ”Indsatsen over for skadelige stoffer i PVC skal styrkes, herunder ses på substitution til andre materialetyper”.

”Kortlægning af PVC i Danmark 2018” blev igangsat for at danne baggrund for den videre planlægning af indsatsen. I forbindelse med denne kortlægning blev tre yderligere spørgsmål afklaret i nedenstående notater:

 1. Opdatering af ”Kortlægning af PVC i Danmark” , notat, februar 2019. Projektet har fokus på viden frembragt i det parallelt udførte ECHA projekt "Plastics additives initiative". (ECHAS hjemmeside) 
 2. Forslag til analyseprogram til undersøgelse af hvilke organotinforbindelser, der anvendes i PVC, december 2018
 3. PVC i store, offentlige anvendte produkter – forundersøgelse , notat 2018 

Gennemførte PVC-projekter 2019-2021

2019

Følgende projekter er gennemført 

 1. Kortlægning af uønskede additiver i PVC produkter importerede over nettet
  Der foretages en kortlægning og evt. analyse af omfanget af indholdet af problematiske additiver i PVC der importeres af private over nettet. Der skal bl.a. fokuseres på blødgørere og stabilisatorer. Afhængig af resultatet af projektet om anvendelsen af organiske tinforbindelser i PVC skal en opfølgning af dette projekt indgå som en del af projektet.
  Læs den offentliggjorte publikation i en dansk version og engelsk version

 2. Vurdering af potentialet for substitution af PVC inden for specifikke produktområder.
  Der skal fokuseres på byggematerialer og andre anvendelser af PVC, hvor alternative materialer teknisk set kan erstatte PVC. Herunder skal indgå en opfølgning af projektet om anvendelse af PVC i store offentligt anvendte produkter, afhængig af resultatet af undersøgelsen. For de udvalgte materialer foretages en vurdering af PVC sammenlignet med alternativet fra produktionsfasen til affald, herunder også økonomiske betragtninger.
  Læs publikationen "Vurdering af potentialet for substitution af PVC inden for specifikke produktområder" 

2020

 1. Vurdering af hvordan man i praksis kan igangsætte substitution af PVC
  Vurdering af hvordan man i praksis kan igangsætte substitution af PVC indenfor produktområderne identificeret i projektet i 2019. Der tages udgangspunkt i produktområder, hvor vurderinger viser, at alternativer til PVC er et bedre eller et lige så godt valg, ud fra de tekniske egenskaber og sammenligningen af PVC med alternativerne. Med i forslag til igangsættelse af substitution skal det overvejes, om der kan gøres brug af fx offentlige indkøbsvejledninger eller frivillig bæredygtighedsklasse inden for byggeriet.
  Læs publikationen "Vurdering af hvordan man i praksis kan igangsætte substitution af PVC"

 2. Forslag til hvordan man kan forbedre affaldssortering og genanvendelsen af PVC
  Der skal være særlig fokus på produktgrupper, hvor substitution af PVC ikke teknisk muligt eller giver mening, når der tages højde for en vurdering af anvendelsen af PVC sammenlignet med alternativer af andre materialer. Herudover skal der være fokus på blød PVC, hvor der i Danmark ikke findes indsamlings- eller genanvendelsesordninger. Projektet skal resultere i anbefalinger til, hvordan blød PVC affald kan håndteres.
  Læs rapporten Øget sortering og genanvendelse af blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning .    Læs nyhed om rapporten

 3. Partnerskab mellem Miljøstyrelsen, PVC informationsrådet og ECVM (de europæiske PVC-råvareproducenters organisation)
  Partnerskab om udbredelse af substitution af skadelige additiver i PVC på globalt plan. Partnerskabet skal arbejde på at påvirke det globale marked til at gå uden om skadelige additiver med særlig fokus på stoffer, der er reguleret i EU. Partnerskabet skal identificere tiltag for både industri og myndigheder samt vurdere om resultatet kan spilles ind i en global sammenhæng.

  I første omgang har partnerskabet valgt fokus på Kina, og har derfor fået udarbejdet en rapport om den kinesiske PVC industri. Læs rapporten., og nyheden om rapporten   

   

2021

 1. Status for indsatsen
  Der udarbejdes en opsamling af hvad initiativerne har ført til om en kortlægning af brugen af PVC, hvor forbruget sammenlignes med kortlægningen fra 2018.

 

Siden er opdateret 28. maj 2021

Kemiindsats 2018-2021

Dansk version
Engelsk version