Lister over mistænkte hormonforstyrrende stoffer

Der findes en række lister og databaser over mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Herunder kan du læse lidt mere om EU-Kommissionens liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer, SIN-listen, TEDX-listen og US EDSP-listen.

EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer

I 1999 fremlagde EU-Kommissionen en strategi for hormonforstyrrende stoffer. En af aktiviteterne under strategien var at udarbejde en liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer, for at kunne prioritere hvilke stoffer, der skulle undersøges yderligere for hormonforstyrrende egenskaber. Listen er baseret på forskellige organisationer og landes forslag om mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Den samlede liste er på 565 stoffer pr. 13. april 2015. Stofferne inddelt i delt flere kategorier efter omfanget af dokumentation:

Kategori 1.  Stoffer, hvor der er dokumenteret hormonforstyrrende aktivitet i mindst én undersøgelse af en levende organisme. Disse stoffer er prioriteret højest.

Kategori 2:  Stoffer uden tilstrækkeligt bevis for hormonforstyrrende effekter, men med dokumentation, der tyder på hormonforstyrrelser.

Kategori 3a og 3b:  Stoffer, hvor der ikke er tegn på hormonforstyrrende egenskaber eller som ikke kan vurderes på grund af, at man mangler data.

Stofferne er samlet i en database med information om de studier, der ligger til grund for opdelingen i de tre kategorier. 

Download databasen på Kommissionens hjemmeside

Se EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer Kategori 1  

Hvad betyder det, når et stof på listen findes i et produkt?

Hvis et stof fra listen findes i et forbrugerprodukt, er det ikke ensbetydende med, at produktet er hormonforstyrrende, farligt eller ulovligt.  Det skyldes, at der stadig mangler viden om mange af stofferne på prioriteringslisten, før man kan afgøre, om stofferne reelt er hormonforstyrrende, og udgør en risiko. Samtidig bliver man også nødt til at vurdere det konkrete produkt, da sundhedsrisikoen afhænger af flere faktorer; hvad det er for en type af produkt, stoffet findes i, hvor meget af stoffet der er i produktet, hvordan produktet skal anvendes, og om man kan komme i kontakt med stoffet ved brug af produktet. Derfor kan man ikke - alene fordi et stof er opført på listen - konkludere, at der er en sundhedsrisiko, når stoffet findes i et produkt.

Flere stoffer på listen er allerede regulerede

Mange af stofferne på listen er allerede omfattet af EU-lovgivning. Nogle af stofferne er helt forbudte at anvende, mens andre stoffer ikke må anvendes i bestemte produkter. Det kan enten være på grund af den viden, man allerede har om stoffets hormonforstyrrende effekter, hvorfor fx legetøj ikke må indeholde visse typer af ftalater. Der kan også være andre effekter ved nogle af stofferne, der gør, at de er regulerede, fx at de er kræftfremkaldende. Andre stoffer er omfattet af en godkendelsesordning, hvor der er foretaget en risikovurdering af stoffets anvendelse i den konkrete sammenhæng, inden der er givet tilladelse til dets brug. Dette gælder eksempelvis for plantebeskyttelsesmidler, samt for nogle af de stoffer, der anvendes i kosmetiske produkter, fx parabener.

Selvom nogle af stofferne allerede er forbudte eller reguleret, evt. på grund af andre skadelige egenskaber, så er de med på listen, fordi der stadig er brug for mere viden om deres hormonforstyrrende egenskaber, så man kan få bedre forståelse for mekanismerne bag hormonforstyrrende effekter.

Alle stoffer i kategori 1 er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) fra 2010, hvis de anvendes i mere end 100 tons om året i Danmark, medmindre de allerede er forbudt eller indgår i en godkendelsesordning.

SIN-listen

SIN ( Substitute It Now!) listen e r en database, der er udviklet af NGO’en ChemSec (det Internationale Kemikalie Sekretariat ).

SIN-listen består af kemikalier, der ifølge ChemSec opfylder EU-kriterierne for særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57 i REACH og derfor kan nomineres til Kandidatlisten. Der er 80 stoffer på SIN-listen på baggrund af mistanke om hormonforstyrrende effekter i mennesker og/eller miljø.

Læse mere om SIN-listen  (engelsk)

SIN-listen - mistænkte hormonforstyrrende stoffer  (engelsk)

TEDX-listen

TEDX er en international non-profit organisation, der har som formål at samle og dele videnskabelig dokumentation for stoffer som virker hormonforstyrrende.

TEDX-listen over potentielt hormonforstyrrende stoffer er en database med kemikalier, der potentielt kan påvirke hormonsystemet. Formålet med TEDX-listen er at vise de kemikalier, hvor mindst én videnskabelig undersøgelse om hormonforstyrrende egenskaber er blevet offentliggjort, så forskere, lovgivere og offentligheden bliver informeret om denne viden. Som udgangspunkt bygger ​​TEDX-listen på to andre lister, samt yderligere ny forskning. Der er omkring 1.000 potentielt hormonforstyrrende stoffer på TEDX-listen.

Kemikalier kan søges frem efter kemiske navn, CAS-nummer eller efter kategorier baseret på anvendelser og kilder til kemikalierne. For hvert kemikalie på TEDX-listen er der en eller flere verificerede referencer, som er fra offentliggjort videnskabelig forskning, der påviser virkninger på hormonsystemet. Antallet af referencer som vises i TEDX-listen er blevet begrænset af praktiske årsager, og der kan derfor findes yderligere data for hvert stof.

TEDX List of Potential Endocrine Disruptors (engelsk)

US EPA Endocrine Disruptor Screening Program (EDSP)

Den amerikanske miljøstyrelse (US EPA) har lavet EDSP- l isten over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Dette dokument indeholder baggrundsoplysninger om kemikalier, der skal screenes og testes for hormonforstyrrende effekter samt en oversigt over de generelle principper, der anvendes til at evaluere metoderne til prioritering . US EPA har planer om at prioritere disse kemikalier på baggrund af overvejelser om fysisk-kemiske egenskaber og eksponering samt ved beregningsbaserede toksikologiske metoder. Disse metoder og værktøjer vil blive evalueret ved hjælp af OECD’s validerings principper .

Listen er senest blevet udgivet i november 2012 og opdateres, efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige. EDSP-listen indeholder ca. 10.000 kemikalier , som er defineret under Food Quality Protection Act and the Safe Drinking Water Act” i 1996. Det forventes dog ikke, at alle disse kemikalier kommer til at undergå EDSP Niveau-1 screening.

Læs mere om EDSP

Se listen