Er mit produkt omfattet af blyreglerne?

Denne liste kan hjælpe dig du bruge til med at finde ud af, om din virksomheds produkt falder ind under de gældende regler for bly.

Hvis din virksomheds produkt ikke står på listen, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er regler for bly i produktet. Listen er lavet ud fra de produkter, som Miljøstyrelsen ofte modtager henvendelser omkring. Listen er derfor ikke udtømmende. Der skal altid foretages en vurdering af det konkrete produkt, for at kunne vurdere hvilken lovgivning produktet hører ind under.

Produktoversigt

Ifølge REACH-forordningen er det forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler, herunder accessories, med over 0,05 % bly, hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

Læs mere om EU reglerne.

Ifølge bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer, mv.  må benzin ikke importeres og sælges, hvis det indeholder bly i en højere koncentration end 0,005 g/l.
Her kan du læse mere om regulering af benzin på Retsinformation  

Ifølge bilskrotdirektivet, der er implementeret i tungmetalbekendtgørelsen er det forbudt at importere, sælge og fremstille til eksport inden for EU person- og varebiler, materialer og komponenter, herunder reservedele, der indeholder mere end 0,1 % vægtprocent bly.
Læs mere om regler for farlige stoffer i person- og varebiler .
Du kan finde bekendtgørelsen her på Retsinformation

Vær opmærksom på at der findes særlige regler for batterier, herunder batterier til biler.
Læs mere om regler for batterier på retsinformation.

Ifølge blybekendtgørelsen må produkter indeholdende metallisk bly importeres og sælges, medmindre de er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2. Import og salg af blybælter til dykning falder ikke ind under bilag 2, nr. 1, om ”produkter til hobbyformål”, hvorfor de lovligt kan importeres og sælges i Danmark, jf. bekendtgørelsen § 7, stk. 1, modsætningsvist.

Import og salg af blyindfattede ruder vil som udgangspunkt være tilladt, da de ud over at være dekorative normalt har et andet formål, nemlig at lukke lys ind. Blyindfattede ruder, der alene har et dekorativt formål må dog ikke importeres og sælges i Danmark ifølge blybekendtgørelsen. Derfor vil import og salg af møbler med blyindfattede ruder, f.eks. skabe, der indeholder mere end 100 ppm, ikke være tilladt.

Ifølge den danske blybekendtgørelse er import og salg af blymønje forbudt.

Blymønje indeholder kemisk bly, som er ulovligt, medmindre der er tale om import og salg af blymønje til restaurering af historiske genstande, fx museumsgenstande. Da det alene er tilladt at importere og sælge blymønje til restaurering af historiske genstande, vil det derfor ikke være tilladt til restaurering af f.eks. vinduer på en bevaringsværdig bygning.

Hvis det vurderes, at briller vil kunne puttes i munden af børn, vil både brilleglas, samt brillestel af plastik og metal være omfattet af REACH-forordningens regler.  

Ifølge REACH er det forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler med over 0,05 % bly, hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet. Læs mere EU-reglerne.

Briller med individuel styrke er omfattet af regler for medicinsk udstyr.

 

 

Ifølge RoHS-bekendtgørelsen må elektrisk og elektronisk udstyr ikke importeres og sælges, hvis det indeholder bly i en højere koncentration end 0,1 %.
Læs mere om RoHS-reglerne for elektronik. 

I EU er der opstillet grænseværdier for bly i alle basisfødevarer. Disse grænseværdier findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

Ligeledes er indhold af bly i produkter, der er beregnet til at komme i direkte kontakt med fødevare reguleret.

Du kan læse mere om fødevarer (kontaktmaterialer) på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ifølge bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. må haglpatroner med hagl af bly, ikke forhandles, medtages eller anvendes til jagt eller regulering, eller medtages eller anvendes til flugtskydning, herunder på skydebaner.

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at haglpatroner med hagl af bly ikke må medtages eller anvendes til flugtskydning, herunder på skydebaner.

En ansøgning om dispensation skal sendes til Miljøstyrelsen: på e-mail til Obfuscated Email eller til Miljøstyrelsen, Att.: Kemikalier, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Her kan også rekvireres ydereligere information om kriterier og oplysningskrav for ansøgningen.

Der arbejdes både nationalt og i EU også på at forbyde bly i riffelammunition.
Læs bekendtgørelsen hos Retsinformation. 

Ifølge blybekendtgørelsen må kapper til jordkabler med en nominel spænding under 100 kV AC eller under 150 kV DC ikke indeholde bly. Kapper til jordkabler med højere spænding må gerne indeholde bly. Kapper til søkabler i vand og på land må gerne indeholde bly.

Anvendelsen af bly i kosmetik er forbudt. I kosmetikforordningen fremgår bly og dets forbindelser på bilag II, hvilket indeholder en liste over stoffer som ikke må anvendes i kosmetiske produkter.
Du kan læse mere om kosmetik her .

I følge REACH-forordningen er der indført regler, som medfører, at det er forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler med over 0,05 % bly, hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

Herudover er der vedtaget en specifik undtagelse for spidsen af skriveinstrumenter.

Efter reglerne i REACH må, der altså ikke være bly i kuglepenne, med undtagelse af spidsen af skriveinstrumentet.
Læs mere om EU-reglerrne

Ifølge RoHS-direktivet må mængden af bly i ledninger ikke overstige 0,1 %. Med ledninger forstås kabler med en nominel spænding på max. 250 volt.
Læs mere om regler for farlige stoffer i elektronik og ledninger.

Der er særlige regler for bl.a. regulering af kemiindholdet i legetøj. Disse regler fremgår af legetøjsbekendtgørelsen. Anvendelsen af bly i legetøj er reguleret ud fra, hvor meget bly der afgives. Der må kun afgives så lidt bly, at børn ikke udsættes for sundhedsfare ved at putte legetøj i munden.
Læs mere om reglerne for legetøj her .

Ifølge blybekendtgørelsen må fiskeredskaber til lystfiskeri ikke importeres og sælges, hvis det indeholder bly i en højere koncentration end 0,01 %.

Med fiskeredskaber til lystfiskeri forstås redskaber, der er produceret med det hovedformål at fange fisk ved brug af stang, pilk eller lignende lette håndredskaber og omfatter f.eks. fiskestænger, fiskehjul og endegrej (eksempelvis jighoveder, pirke, synk og lodder). Det fremgik tidligere, at også net og ruser var omfattet af begrebet ”fiskeredskaber til lystfiskeri”.  Miljøstyrelsen har den 8. marts 2017 foretaget en præcisering af begrebet, så det er i overensstemmelse med definitionen af lystfiskeri, der følger af fiskeriloven.

Ifølge blybekendtgørelsen må maling generelt ikke indeholde farvestoffer eller andre kemiske forbindelser, der indeholder bly, i koncentrationer over 0,01 %

Maling til specielle formål har en højere grænseværdi:

  • Maling til korrosionsbeskyttelse må indeholde op til 0,025 % bly.
  • Maling til antibegroning må indeholde op til 0,125 % bly.

Undtagelsen for maling til specielle formål gælder dog ikke for blycarbonater (PbCO 3 og 2PbCO 3 -Pb(OH) 2 ) og blysulfater (PbSO 4 og Pb x SO 4 ), der er forbudt i alle typer maling jf. REACH-forordningen.

Møbler må ifølge den danske blybekendtgørelse ikke importeres og sælges, hvis tekstilet eller plastmaterialet indeholder farvestoffer eller andre kemiske forbindelser med bly, i en højere koncentration end 0,01 %. Metal i møbler må gerne indeholde bly over grænseværdien.

Ifølge REACH-forordningen er der indført regler, som medfører,, at det er forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler, herunder møbler, med over 0,05 % bly hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.
Læs mere om EU regler.

Nøgler og låse af plastmaterialer må ifølge den danske blybekendtgørelse ikke importeres og sælges, hvis de indeholder bly, i en højere koncentration end 0,01 %. Metal i nøgler og låse må gerne indeholde bly over grænseværdien.

EU regler:
I REACH-forordningen er der indført regler, der medfører, , at det er forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler, herunder nøgleringe, med over 0,05 % bly hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Nøgler og låse (herunder hængelåse) er undtaget fra de nye EU regler men nøgleringe skal overholde grænseværdien på 0,05 % bly både i plastmateriale og metal.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

Læs mere om EU regler.

 

Ifølge REACH-forordningen er det forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler med over 0,05 % bly hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

Læs mere om EU regler.

Produkter med et blyindhold over den tilladte grænseværdi på 100 ppm (mg/kg) til reparation af samt om- og tilbygning på fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning er undtaget fra blyforbuddet.

Både kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen kan udpege bygninger, som er bevaringsværdige, men det er altid kommunen, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Det er kommunen i det område, hvor bygningen er beliggende der beslutter, hvilke kategorier af bygninger i kommunen, der skal betragtes som bevaringsværdige. En bygning kan være bevaringsværdig i kategori 1-9, men en kommune kan altså beslutte, at det kun skal være bygninger i kategori 1-4, som skal betragtes som bevaringsværdige inden for kommunens grænser. Det kan altså variere fra kommune til kommune.

Man skal derfor rette henvendelse til kommunen for at finde ud af om ens bygning er bevaringsværdig, og dermed undtaget fra blyforbuddet.

Ved reparation af bevaringsværdige bygninger eller kirkebygninger af kulturhistorisk betydning forstås også renovation  som fx omfatter en fuldstændig udskiftning af et gammelt blytag eller blyinddækning. Det afgørende er altså, at der er tale om bevaringsværdige bygninger eller kirkebygninger af kulturhistorisk betydning.

Sko indeholdende tekstiler og plastmaterialer, må ifølge den danske blybekendtgørelse ikke importeres og sælges, hvis de indeholder farvestoffer eller andre kemiske forbindelser, der indeholder bly, i en højere koncentration end 0,01 %. Dekoration i metal som fx nitter må ikke indeholde bly over 0,01 %.

Ifølge REACH-forordningen er det forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler, herunder sko, med over 0,05 % bly hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. Eksempler på sko som er inkluderet i forbuddet er sandaler, træsko, hjemmesko og andet almindeligt fodtøj. Træningssko som f.eks. tennissko er ikke medtaget i forbuddet, da disse normalt holdes uden for børns rækkevidde af hygiejniske årsager.    

Grænseværdien på 0,05 % gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

Læs mere om EU regler. 

 

Ifølge REACH-forordningen må smykker ikke indeholde bly i en højere koncentration end 0,05 % i de homogene enkeltdele. Ved homogen enkeltdel forstås enten et materiale af fuldstændig ensartet sammensætning eller et materiale, der består af en kombination af materialer, som ikke kan skilles ad eller splittes til forskellige materialer ad mekanisk vej, såsom ved skrue-, skære-, knuse-, male- eller slibeprocesser.

Ved ”smykker” forstås: smykker, bijouterivarer og hårpynt, herunder

a)      Armbånd, halskæder og ringe

b)      Piercingsmykker

c)       Armbåndsure og lign.

d)      Brocher og manchetknapper

Kravet finder også anvendelse på enkeltdele til smykker, når de markedsføres eller anvendes til fremstilling af smykker.

Bly i ædel- og halvædelstene samt emaljer er omfattet af blybekendtgørelsen og må derfor ikke indeholde bly i en højere koncentration end 0,01 %. Krystalglas er derimod undtaget fra kravene i REACH og blybekendtgørelsen og må dermed gerne indeholde bly over grænseværdien.

Se link til REACH-forordningen nr. 1907/2006

Se endvidere de øvrige regler som dine smykker skal overholde .

En småbørnsartikel defineres i EU som produkter, der har til formål at facilitere søvn, afslapning, hygiejne, eller som anvendes til at give børn mad.

Produkter bestående af tekstiler og plastmaterialer må ifølge blybekendtgørelsen ikke importeres og sælges, hvis de indeholder farvestoffer eller andre kemiske forbindelser med bly, i en højere koncentration end 0,01 %. Metallet i f.eks. stænger må gerne indeholde bly.

Ifølge REACH-forordningen er det forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler, med over 0,05 % bly hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led, eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Grænseværdien på 0,05 % gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

Læs mere om EU regler.

%MCEPASTEBIN%

Spejle kan indeholde bly på bagsiden af glaslaget. Hvis der er tale om metallisk bly, er det tilladt ifølge den danske blybekendtgørelse.

Hvis der derimod er tale om kemisk bly, for eksempel som bestanddel af maling, må indholdet ikke overstige en grænseværdi på 0,01 %. 

Grænseværdien gælder for homogene enkeltdele af spejlet. Ved homogen enkeltdel forstås enten et materiale af fuldstændig ensartet sammensætning eller et materiale, der består af en kombination af materialer, som ikke kan skilles ad eller splittes til forskellige materialer ad mekanisk vej, såsom ved skrue-, skære-, knuse-, male- eller slibeprocesser.

EU regler:
Ifølge REACH-forordningen er det forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler med over 0,05 % bly hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

EU reglerne betyder, at spejle som børn, efter definitionen, vil kunne putte i munden, skal overholde grænseværdierne for indhold eller frigivelse for disse dele. 

Læs mere om EU regler.

Ifølge blybekendtgørelsen må synk og synkeliner ikke importeres og sælges, hvis det indeholder bly i en højere koncentration end 0,01 %.

Ifølge blybekendtgørelsen må tagplader og produkter til taginddækning, der er lavet af bly eller indeholder bly, ikke importeres eller sælges i Danmark hverken til nye tage eller reparation af gamle tage, dog med undtagelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning .

Reparation af gamle tage på bevaringsværdige bygninger eller kirkebygninger af kulturhistorisk betydning vil derfor være lovlig. Ved reparation af gamle tage forstås også renovation, som omfatter en fuldstændig udskiftning af det gamle blytag eller blyinddækning, når blot der er tale om bevaringsværdige bygninger eller kirkebygninger af kulturhistorisk betydning

Tagrender, der er lavet af PVC, må ikke indeholde bly som stabilisator.

Grænseværdien for bly er 0,01 %.

Tagrender lavet af metal, må gerne indeholde bly.

Tekstil må ifølge blybekendtgørelsen ikke indeholde farvestoffer eller andre kemiske forbindelser, der indeholder bly i en højere koncentration end 0,01 %. Den samme grænseværdi gælder for blyforbindelser, som bruges til at farve f.eks. knapper eller tilsættes som stabilisator til PVC i tekstilprint.  

Metallegeringer, der anvendes i dele, som har en klar funktion, eksempelvis lynlåse og knapper, må ifølge blybekendtgørelsen gerne indeholde bly.

EU regler:
I følge REACH-forordningen er det dog forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler, herunder tøj og accessories, med over 0,05 % bly hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

Læs mere om de kommende EU regler.  
Læs mere om andre kemiregler for tøj.

Ifølge EU´s kemikalielovgivning, REACH, hører armbåndsure og lignende ind under produktgruppen ”smykker”, og må derfor ikke indeholde bly i en højere koncentration end 0,05 % i enkeltdelene. Dette gælder dog ikke de indre bestanddele i urværket, som forbrugerne ikke har adgang til.

De indre bestanddele i et batteridrevet urværk er reguleret af reglerne i RoHS-bekendtgørelsen. Her gælder det, at batteridrevne ure ikke må indeholde bly i en højere koncentration end 0,01 %.

De indre bestanddele på mekaniske ure falder uden for både REACH og RoHS og må derfor gerne indeholde bly, hvis de er lavet af metal.

Læs mere om REACH-reguleringen for ure og andre smykker.

Læs mere om ROHS-reglerne for ure.

Bly kan frigives til drikkevandet, hvis der er bly i vandrørene. Der er derfor regler for, hvor meget bly vandrør må afgive til drikkevandet

Læs mere om bly i vandrør og vandhaner

Kontakt Miljøstyrelsen

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomheds produkt er underlagt regler om bly, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen:

Tlf.: 72 54 40 00 
E-mail:   Obfuscated Email