Forhandlere af pesticider til professionelt og ikke-professionelt brug

Forhandlere, der sælger sprøjtemidler, skal have mindst én medarbejder med både uddannelse og autorisation. Her på siden kan du læse mere om reglerne, der gælder for din virksomhed og dine medarbejdere.

Forhandlere af pesticider til professionelt brug

Salg af pesticider til professionelt brug må kun ske, hvis mindst én medarbejder i forhandlervirksomheden har både den nødvendige uddannelse og en autorisation og forhandleren skal sikre sig, at alle deres kunder er autoriseret til at købe pesticider. 

Forhandlere må sælge pesticider godkendt til professionelle brugere, der har en relevant autorisation (S1-, S2-, eller S3-autorisation) eller til virksomheder, der har en ansat med relevant autorisation (S1-, S2-, eller S3-autorisation).

Autorisation af medarbejder hos forhandler

Forhandlere af pesticider til professionel brug skal have mindst én medarbejder ansat, som har en S1-autorisation. Har medarbejderen et sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskursus, hvis sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis er mere end 4 år gammelt, kan man erhverve en autorisation via Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler, også kaldet MAB .

Udover kravet om autorisation skal forhandleren også sørge for, at en autoriseret medarbejder er til rådighed for kundeservice i virksomhedens normale åbningstid. Optimalt set bør vedkommende være til stede i hele virksomhedens åbningstid, alternativt skal medarbejderen kunne træffes telefonisk. Kravet gælder for virksomhedens CVR-nummer. Der er dermed ikke krav om, at man i hver fysisk butik, har en autoriseret medarbejder. Kravet gælder også for virksomheder sælger pesticider via nethandel.

Læs om S1-autorisationen her.

Forhandlere skal føre register for køb og salg

Alle forhandlere af pesticider skal føre register over alt køb og salg af sprøjtemidler, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge oplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. 

  • Alle typer af forhandlere skal kunne dokumentere, hvilke mængder pesticider virksomheden har købt, og hvilke mængder man har solgt inden for en given periode.
  • Forhandlere, der sælger pesticider til professionel brug, skal endvidere kunne dokumentere, hvilke kunder, de har solgt de enkelte midler til (autorisationsnummer eller CVR-nummer).
  • Registre over køb og salg opbevares i minimum fem år.

Regler om markedsføring af pesticider, herunder mosmidler

Reglerne for markedsføring af sprøjtemidler skal beskytte forbrugerne mod vildledning. Du skal som forhandler undgå vildledende markedsføring.

Det er ikke tilladt at markedsføre produkter, så forbrugerne tror, at et produkt er uskadeligt, selvom det udgør en risiko for mennesker eller miljø. Du må ikke på f.eks. butiksskilte eller i tilbudsaviser bruge ord som "ufarlig", "ugiftig", ”ikke giftigt”, "ikke sundhedsskadelig", ”uskadeligt”, "ikke mærkningspligtig", "testet for ..." (eksempelvis allergi), "godkendt", "miljørigtigt", "miljø", "øko" og "natur".

Reklameringen må ikke indeholde visuelle fremstillinger af potentielt farlig praksis for håndtering af sprøjtemidlet, såsom:

  • blanding eller anvendelse, uden dette foregår med tilstrækkelig beskyttelsesbeklædning
  • anvendelse i nærheden af fødevarer
  • anvendelse  i nærheden af børn

Du må ikke anprise et produkt som et bekæmpelsesmiddel, hvis det ikke er godkendt som et sådant af Miljøstyrelsen. Kun hvis midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, må der på etiketten eller på virksomhedens hjemmeside anføres noget, der indikerer, at midlet er velegnet til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme eller skadedyr. Er et bekæmpelsesmiddel fx ikke godkendt til bekæmpelse af mos, må der på etiketten ikke stå noget, der får forbrugeren til at tro, at det er godkendt til dette formål. Der må i så fald fx ikke stå, at et middel "hæmmer mos", "modvirker mos", "reducerer mos","kvæler mosset", at det "bekæmper mos", at det er "effektivt mod mos", "mos - nej tak", "mindre mos", "uden mos", "ingen mos" eller at "midlet ikke bør anvendes, hvis man ønsker mos i plænen".

Læs mere om ovenstående i Miljøstyrelsens notat om regler vedr. pesticidanprisninger på havegødninger og jernholdige midler mod mos udsendt til branchen i juni 2018.

Læs Miljøstyrelsens supplerende notat  fra 6. maj 2019 om reglerne om anprisninger om mosbekæmpelse på fx NPK gødninger og håndhævelsen af disse regler.  

Læs mere om reklamering her

Se reglerne om vildledende markedsføring af bekæmpelsesmidler. 

Forhandlere af pesticider til ikke-professionel brug

Sprøjtemidler, der kan købes og bruges af alle, også af private forbrugere uden sprøjtecertifikat, kaldes ikke-professionelle sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen har fastsat nogle kriterier, der skal være opfyldt for de sprøjtemidler, som kemikaliebranchen og detailhandelen må markedsføre og sælge til private brugere, der ikke opfylder krav om uddannelse i brugen af sprøjtemidler. Sprøjtemidler, der kan købes og bruges af ikke-professionelle brugere, skal derfor opfylde visse kriterier vedrørende midlernes sundhedsmæssige egenskaber, og de må kun forhandles i så små pakninger, at midlet maksimalt kan bruges på 1.000 m 2 .

Se listen, der angiver sprøjtemidler, der må købes og bruges af private uden sprøjtecertifikat.

På etiketten for ikke-professionelle sprøjtemidler skal der stå følgende:

”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle brugere fx private haveejere og kræver ikke autorisation.”

Godkendte pesticider

En gang imellem vælger en producent f.eks. at trække et eller flere produkter tilbage fra markedet. Generelt gælder, at hvis et produkt bliver afmeldt, skal al salg af midlet stoppe senest et halvt år efter. Brugerne får dog et år mere til at stoppe med at opbevare og bruge midlet.

Hvis et produkt bliver afmeldt, melder Miljøstyrelsen datoer ud for stop af salg, brug og opbevaring, og offentliggør dem i bilag 3 til stofbekendtgørelsen. Bilaget opdateres flere gange årligt.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du løbende tjekker status på de sprøjtemidler, du har på lager. Eksempelvis ved at tjekke listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Bilag 3 opdateres jævnligt. Vær sikker på at du læser den seneste version af bekendtgørelsen på Retsinformation.