Råstofefterforskning - tilladelser

Efterforskning efter råstoffer på havet må først ske, efter at man har fået tilladelse fra Miljøstyrelsen. Efterforskning omfatter både geologiske undersøgelser og miljøundersøgelser. Hvis efterforskningen tager sigte på en fællesområdetilladelse eller forlængelse af en bygherretilladelse, jf. nedenfor, er det dog tilstrækkeligt at anmelde efterforskningen senest 4 uger før den påbegyndes. Reglerne om efterforskning efter råstoffer på havet står i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (herefter råstofbekendtgørelsen)

Ansøgningen eller anmeldelsen skal sendes pr. mail til . Kravene til ansøgningen og anmeldelsen fremgår af § 3 i råstofbekendtgørelsen.

Styrelsen sender ansøgninger og anmeldelser i høring hos myndigheder, som kan have interesse i sagen.

Efter endt høring af efterforskningsansøgning træffer Styrelsen afgørelse. Afgørelsen sendes til ansøger og andre parter m.v, jf. råstofbekendtgørelsens § 64. Der er herefter 4 ugers klagefrist. Afgørelserne annonceres på styrelsens hjemmeside. Tilladelser må normalt ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. 

Generelle vilkår for efterforskning fremgår af råstofbekendtgørelsens bilag 1.