Råstofindvinding på havet

Tilladelse til at indvinde sand, grus og ral 

Al råstofindvinding på havet kræver tilladelse i henhold til råstoflovens § 20. Der er tre slags tilladelser: Auktionstilladelser, fællesområdetilladelser og bygherretilladelser. Adgangen til at søge om en auktionstilladelse erhverves ved auktion . En auktionstilladelse medfører en eneret til indvinding i et område. I fællesområder kan alle få tilladelse til at indvinde. Bygherrer har mulighed for at få udlagt områder til større anlægsprojekter og kystbeskyttelse. Se nærmere om indvindingstilladelser her .

Der skal betales vederlag for de indvundne råstoffer – se nedenfor.

Fællesområder
Der er udlagt ca. 80 fællesområder, hvor der kan indvindes råstoffer. Indvindingen kræver en tilladelse.

Den samlede maksimale indvindingsmængde og områdespecifikke vilkår for hvert område fremgår af primærtilladelserne til de enkelte områder.

Ansøgning om tilladelse til at indvinde i et fællesområde skal sendes til Miljøstyrelsen. Ansøgningsskema findes på siden vedrørende fællesområder.

Det er muligt at få udvidet den maksimale indvindingsmængde i et område. Dette kræver, at der bliver udført undersøgelser i henhold til bekendtgørelsen om råstofindvinding på havet. Det er også muligt at få udvidet arealet af et fællesområde inden for visse rammer. 

Udvidelse af mængde eller område kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen. I sagsbehandlingen indgår en høring af relevante myndigheder og interesseorganisationer.

Auktionsområder
Virksomheder har mulighed for at opnå eneret til indvinding i et område ved at byde på en auktion, som staten afholder hvert halve år. Tilladelse til indvinding bliver givet på baggrund af en udført efterforskning og miljøvurdering. Sådanne indvindingstilladelser kan have en længde på 10 år. Virksomheden betaler et arealvederlag og et beløb pr. indvundet m 3 råstof til staten. Vederlaget, der betales pr. m3, afhænger af buddets størrelse.

Bygherreområder
Bygherrer til større opfyldningsopgaver eller til kystbeskyttelse kan få tilladelse til efterforskning eller indvinding i et område uden forudgående auktion. 

Sådan foregår råstofindvindingen 

Entreprenørerne anvender hovedsageligt sandsugere til indvinding af sand, grus og ral på havet. Ral- og sandsugning foregår ved stiksugning eller slæbesugning. Ved stiksugning ligger skibet stille og suger med et fremadrettet sugerør. Dette frembringer kegleformede huller i havbunden. Ved slæbesugning sejler skibet langsomt fremad og suger med et bagudrettet sugerør. Denne metode frembringer lange spor i havbunden med en bredde på typisk 1,5 meter og en dybde på op til 40 centimeter.

Ral indvindes ofte ved at sortere materialerne ved oppumpningen. De finere fraktioner sorteres fra og ledes tilbage til havet sammen med overskudsvandet. Sand og fyldsand indvindes derimod normalt uden sortering.

Nyttiggørelse
Opgravet, rent havbundsmateriale kan nyttiggøres. Det sker typisk i forbindelse med anlægsarbejder eller oprensning af sejlrender. Opgravede materialer nyttiggøres for eksempel som fyld i nye moler og landopfyldning i stedet for at blive bortskaffet ved deponering på havbunden - en såkaldt klapning. Herved spares der på de sædvanligt indvundne råstoffer, ligesom havmiljøet spares for de påvirkninger, som kan komme ved såvel klapning som råstofindvinding.

Tilladelse til nyttiggørelse kræver en tilladelse til indvinding (§20 b i råstofloven). Det kan eventuelt være en midlertidig tilladelse. Der skal ikke betales råstofafgift af det nyttiggjorte materiale. 

Vederlag
Råstofferne på havbunden tilhører staten. Der skal derfor betales et vederlag til staten for indvundne råstoffer.

I fællesområderne betales 8 kr. pr. m(2011-priser), dog kun 6 kr. pr. m(2011-priser), hvis tilladelseshaveren har udført den efterforskning og/eller miljøundersøgelse i området, der ligger til grund for indvindingsmængden. For auktionsområder betales det tilbudte m 3 -vederlag, dog mindst 2,50 kr. pr. m 3 (2011-priser). Derudover betales et årligt arealvederlag på 25.000 kr. pr. km2 (2011-priser).

Der betales ikke vederlag for oprensnings- og uddybningsmateriale, der nyttiggøres som råstoffer.

For visse råstoffer betales ikke vederlag, f.eks. råstoffer som bruges til kystbeskyttelse, der udføres efter tilladelse fra transportministeren, jf. § 16, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse, jf. § 16, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse. 

Reglerne om råstofindvinding på havet kan ses i:

  • Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (Se bekendtgørelsen HER )