Byg og Miljø – Vejledning i ansøgning

Nedenfor findes en gennemgang af de vigtigste trin i ansøgningen, samt andre relevante informationer om ansøgningen og dit projekt.

De 7 hovedtrin i ansøgningen

NB! Din kladde gemmes automatisk efter dit projekt har fået et navn. Det er muligt at oprette flere projekter samtidigt, hvis der er behov for det.

1. Log ind på Byg og Miljø.
Du skal logge ind med medarbejder-NemID og ikke dit personlige MitID, når du ansøger på din virksomheds vegne. Når du har logget ind, kommer du ind i Byg og Miljø.

 Login


2. Vælg Start nyt projekt.

Menupunktet Start nyt projekt 

eller

 Start din ansøgnings-boks på siden

3. Giv dit projekt et Projektnavn.

Projektnavn

4. Fra nu af, når du er på dit projekts information, vil det fremgå af sidens navn.

 Overskrift med projektnavn

Du skal vælge stedet for dit projekt. Når dette er valgt, får du information, som du skal forholde dig til eller være opmærksom på, såsom lokalplaner, forurening og fredninger.

 1. Vælg den søgemulighed, der passer bedst for at stedfæste dit projekt:

  • Adresse
   hvor adressen skrives ind

  • Ejendom
   hvor du skal vælge kommune og skrive ejendomsnummer ind

  • Matrikel
   hvor det er matrikelnummeret, der skrives ind

  • Virksomhed
   hvor CVR-nr og evt. P-nummer skrives ind

   Indsæt lokation

 2. Kortet skifter nu til at vise matriklen med informationer herom nedenfor.

  Billede af matrikel
  Matrikelinformation

 3. Tryk på Næste.

Dine profiloplysninger

 1. Vælg Rediger profiloplysninger under Dine profiloplysninger, hvis de obligatoriske eller ønskede felter ikke allerede er udfyldte.

  Rediger profiloplysninger


Personer tilknyttet projektet

Du kan tilføje andre til dit projekt, fx en rådgiver, kommunal medarbejder eller kollega.

 1. Vælg og udfyld Tilknyt en person, hvis andre skal tilknyttes projektet.

  Tilknyt en person

 2. Under Rettighed i projektet kan man vælge om personen skal:

  a. Være projektejer
  b. Udfylde og indsende ansøgningen
  c. Udfylde ansøgningen
  d. Læse ansøgningen (standardvalget)

  Tilknyt person-blanket

 3. Vælg Send invitation.

  NB! Hvis ejerskabet skal overdrages til en anden, skal denne person først tilknyttes projektet med rettigheden Projektejer.

Samtidighed for bilag 2-virksomheder

Hvis din aktivitet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, og/eller du skal have en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, § 28, stk. 3 eller § 19, stk. 1, kan du ansøge/anmelde dette samtidig med, at du ansøger om miljøgodkendelse. Dermed får du afgørelserne samtidigt - dog kun tilstræbt samtidighed for afgørelsen om VVM-screeningen.

Benyt muligheden for at få vejleding via forhåndsdialog med myndigheden.

Samtidighed for maskinværksteder

Ligesom for bilag 2-virksomheder kan du ansøge om spildevandstilladelse på samme tid, som du anmelder virksomheden efter branchebekendtgørelsen.

Har du i anmeldelsen søgt om dispensation fra vilkår i branchebekendtgørelsen, og/eller vurderer myndigheden, at der skal meddeles skærpede eller supplerende krav, vil du modtage afgørelser om dette samtidig med, at du modtager afgørelse vedr. spildevand.

Har du ikke søgt om dispensation, og har myndighederne ingen indsigelse om skærpede eller supplerende krav, modtager du udelukkende afgørelse vedr. spildevandstilladelse.

Vælg ansøgningstype

 1. Find Virksomhedsmiljø nederst på listen, hvis du vil ansøge om miljøgodkendelse, anmelde et maskinværksted, ansøge om tilslutning af spildevand til kloak og/eller foretage en VVM-anmeldelse.

  Menupunktet Virksomhedsmiljø

 2. Vælg Tilføj på den ansøgningstype du ønsker til projektet.

  Vælg det ønskede underpunkt

  Det tilføjede ansøgning tilføjes til listen af ansøgninger dit projekt indeholder. Den findes øverst på siden.

  Projektets ansøgninger

 3. Du kan tilføje flere ansøgninger. I nogle tilfælde vil de blive slået sammen, så du kun skal udfylde det samme felt en gang, også selv om feltet reelt skal bruges i 2 forskellige ansøgninger.

  To ansøgninger slås sammen

  Her vises hvordan det ser ud, når der er valgt 3 ansøgninger i samme omgang (her miljøgodkendelse, VVM screening og tilslutning af spildevand til kloak).

  Projekt med tre ansøgninger
 1. Under dette punkt kan du se, om der er forhold, der gælder for området, som evt. kan påvirke din sag, før du starter dit projekt på stedet.

  NB! Vær opmærksom på, at der kan være andre forhold, som ikke er angivet her, der kan påvirke din sag.

  Fra nu af gemmes alle de oplysninger, du indtaster under dette projekt med den adresse, du har angivet.
  Du kan altså udfylde ansøgningen/anmeldelsen over en periode ved at logge af og på og finde projektet frem igen under Mine projekter i hovedmenuen.

  Forhold på lokationen
  Planer på lokationen

Nedenfor er beskrevet de første par punkter. For mere information om specielle punkter se afsnittet Anden relevant information længere nede på siden, eller se på Byg og Miljøs hjælpesektion.
For hvert punkt er der vigtig information til dig om punktet i den blå kasse øverst på siden.

Blå hjælpekasse

 1. Vælg Udfyld ansøgning i menuen til venstre.

 2. Vælg Miljøgodkendelse/anmeldelse i menuen til venstre.

 3. Begynd at udfylde punkterne. Obligatoriske felter er markeret med *.

  Første punkt i ansøgningen CVR-nummer

 4. Når et punkt har noget udfyldt, vil der være et flueben i højre side; dette betyder ikke nødvendigvis, at punktet er færdigudfyldt.

  Flueben ud for menupunkter

 5. Gå nu hvert menupunkt igennem. Menuen er specielt sat sammen til at rumme punkterne i din(e) ansøgning(er).

Når du har udfyldt dokumentationskravene trykker du på knappen Indsend ansøgning. Jo mere fyldestgørende ansøgningen er, des hurtigere kan du forvente en afgørelse.

Anden relevant information

Vedr. ansøgningens indhold

Når du har udfyldt ansøger- og ejerforhold, skal du vælge din virksomheds listebetegnelse (aktiviteter). Det er vigtigt, at dette punkt er udfyldt korrekt, da dine valg her afgør, hvilke oplysninger du skal oplyse til myndighederne.

Kend dit listepunkt, inden du begynder at udfylde, ellers vil du måske skulle gøre dit arbejde om. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din myndighed. Nedenfor gennemgås, hvordan du vælger hovedaktivitet, og herigennem listepunktet, samt evt. biaktivitet.

Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 og bilag 2 oplister rækken af godkendelsespligtige virksomheder, og informerer om de pågældende virksomheders listebetegnelse.
Bilag 1 omfatter større virksomheder med et stort forureningspotentiale. Disse reguleres i overensstemmelse med EU's IE-direktiv.
Bilag 2 omfatter mindre virksomheder, der er underlagt et nationalt og mere forenklet regelsæt.
Virksomheder kan være omfattet af flere listepunkter.
 1. Vælg Vælg hovedaktivitet. Herefter vil en stor pop-op menu komme op.
  Punkterne 1-6 gælder godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.
  Punkterne A-K er godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.
  Virksomheder kan være omfattet af flere listepunkter.

  Vælg hovedaktivitet

 2. Find den relevante hovedaktivitets gruppe og fold den ud.
  Vælg ? for mere information om, hvad aktiviteten indeholder.

  Forklaring på hovedaktivitets indhold

 3. Vælg den korrekte hovedaktivitet i gruppen.

  Vælg virksomhedens hovedaktivitet

  For visse aktiviteter (listepunkter) skal der vælges mindst et anvendelsesområde.

  Vælg evt. anvendelsesområde

 4. Gentag de samme trin for Virksomhedens biaktiviteter, hvis dette er relevant for virksomheden.

Under Indhold i ansøgningen –> Udfyld ansøgning under det sidste menupunkt Indsend kan man se de dokumentationskrav, der følger en ansøgning med lige præcis de listepunkter, du har valgt (eller branchebekendtgørelsen, hvis du har valgt maskinværksted). Du kan altid rette i aktiviteten eller i anvendelsesområderne, men det er vigtigt at vælge rigtigt fra starten, så du ikke risikerer at skulle gøre dit arbejde om.

Indhold i ansøgning-oversigt

Eksempel på dokumentationskrav
I dette eksempel er de første 4 er udfyldt helt eller delvist. Menupunktet Beskriv det ansøgte projekt er delvist udfyldt, men der mangler noget, der nu er blevet obligatorisk, grundet noget af det, der allerede er udfyldt (fx hvis ja, indtast beskrivelse).

 Indhold i ansøgning - Mangler færdiggørelse-besked

Samme oversigt ser således ud på menuen:

Mangler færdiggørelse set i venstre menu


Den blå streg indikerer, hvilket menupunkt der er åbent feltet til højre. De tre prikker betyder, at noget mangler at blive udfyldt (her er det beskrivelsen eller et vedhæftet bilag).

For nogle listepunkter vil du allerede i ansøgningen kunne se forslag til vilkår, der vil blive stillet til din virksomhed i miljøgodkendelsen (fx fra standardvilkårsbekendtgørelsen).

Forslag til vilkår

Når du trykker på et vilkår, kan du se, hvad det er for specifikke krav, din virksomhed skal overholde.
Du bliver bedt om at tage stilling til, om virksomheden kan overholde vilkårene. Hvis du ikke kan overholde forslag til vilkår, skal du huske at skrive en kommentar om dette. Du vil også kunne angive, hvis du mener, at vilkåret ikke er relevant.

Åbnet vilkårsforslag

Ved nogle af kravene har du mulighed for at markere, at kravet ikke er relevant for din virksomhed. Hvis du sætter flueben i kassen, skal du uddybe det i tekstfeltet nedenunder. 

Ikke relevant afkrydset

Ved nogle af kravene har du mulighed for at markere, at du ønsker at holde informationerne fortrolige. Hvis du sætter et flueben i kassen, skal du uddybe årsagen til det i tekstfeltet nedenunder. Der kan du også skrive de ønskede oplysninger ind. Du kan også vedlægge bilag. Det er myndigheden, der efter en konkret vurdering vurderer om indholdet jf. offentlighedsloven m.m. kan holdes fortroligt.

Fortrolighed ønskes

 

Vedr. dit projekt generelt

Du kan altid se, hvem der er din myndighed er under projektets side Overblik. Det står under overskriften Ansøgninger i projektet. For hver ansøgning/gruppe af ansøgninger står myndigheden for den.
Du kan også se, hvem projektet venter på, og om det er indsendt.

Hvem, der er din myndighed, afhænger af din beliggenhed og dine aktiviteter.

Se din myndighed

 

På siden Overblik på dit projekt kan du se din ansøgning på tre måder:

Under Ansøgninger i projektet

 1. Åbn ansøgning
  Åbner din ansøgning op, så der kan ændres i den.

 2. Se forhåndsvisning
  Genererer en PDF-udgave af din ansøgning, som den ser ud lige nu.

Under Historik og beskeder

3. Åbn PDF
    Viser tidligere faser af ansøgningen.
    I PDF’en kan du se en samlet oversigt over din sag. Myndigheden, der modtager din ansøgning, vil også kunne se, om du har ønsket fortrolighed.

Vælg Mine projekter i hovedmenuen, hvis du vil følge med i, hvor langt din sag er. På dit projekt kan du se, hvem der skal lave noget nu, samt hvilken status ansøgningen har.

Status på projekt

 

Hvis du vil søge om dispensation til at påbegynde dit bygge- og anlægsarbejde, inden du modtager afgørelsen om miljøgodkendelse, kan du ikke gøre det i Byg og Miljø. Kontakt din myndighed, hvis du vil søge om dispensation.

Der er udviklet et uddannelsesmiljø, hvor alle kan gå ind at afprøve, hvordan systemet virker.

Virksomheds-/borgerindgang:

https://udd-www.bygogmiljoe.dk/

Du logger ind ved at benytte brugernavnet:
borger-XX-YYY
hvor XX er et nummer fra 01 til 99, du selv vælger, og YYY er kommunekoden (Fx København 101, Odense 461 eller Aalborg 851)
Fx borger-99-851

Password er: Test1234
NB! Disse brugere (fx borger-22-101) bruges af alle, der logger på med den kombination. Opret dine egne projekter til dine tests og ignorer de andre.