Spørgsmål og svar til BREF for affaldsbehandling

Herunder kan du læse spørgsmål og svar med Miljøstyrelsens fortolkning af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling

I første omgang er det kun et begrænset antal spørgsmål og svar, som er lagt op, men Miljøstyrelsen udarbejder løbende flere. Hvis du har kommentarer eller synes, at der mangler nogle spørgsmål og svar, så hører vi meget gerne om det. E-mail: Obfuscated Email.

Du kan finde generelle oplysninger om udmøntningen af BAT-konklusioner (kaldet BAT-C) på Miljøstyrelsens hjemmeside under BAT/BREF. Her står bl.a. noget om, hvordan BAT-konklusionerne udmøntes, når der er et parallelt regelsæt, BAT-konklusioner for miljøledelse mv. Desuden er der mere hjælp at hente i miljøgodkendelsesvejledningen.

Miljøstyrelsens svar vedrører alene udmøntning af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling i myndighedernes afgørelser, og de er således ikke udtømmende i forhold til anden lovgivning.

Sektoren for affaldsbehandling er alsidig med forskelligartede typer af affald og behandlingsmetoder, lige fra neddeling af metal i shredderanlæg til biologisk behandling af planterester i komposteringsanlæg og madrester i biogasanlæg. Derfor giver BAT-konklusionerne anledning til forskellige spørgsmål, som vi giver nogle svar på her.

BAT-konklusionerne er inddelt i emner

 • De første 24 generelle BAT-konklusioner gælder for alle affaldsbehandlingsanlæg.

Herefter følger fordelingen af BAT-C på emnerne:

 • De 8 BAT-konklusioner for mekanisk behandling
 • De 7 BAT-konklusioner for biologisk behandling
 • De 12 BAT-konklusioner for fysisk-kemisk behandling
 • De 2 BAT-konklusioner for behandling af vandbaseret flydende affald.

Ressourcedagsordenen sætter i høj grad rammerne for de, krav der indgår i BREF’en for affaldsbehandlingsanlæg. 

F.eks. stilles der krav om:

 • forhåndsgodkendelse af affald
 • modtagekontrol
 • sporbarhed
 • sortering af indkommende affald
 • adskillelse af affaldsfraktioner
 • kvalitetssikring af output
 • miljøledelse.

Spørgsmål og svar

I stedet for en BAT-redegørelse, kan udfyldelse af BAT-tjeklisten være et nyttigt værktøj i dialog mellem ansøger og myndighed. De relevante BAT-C for biogasanlæg er, ud over de generelle, BAT-C 34 og 35 og BAT-C 38 og 39.

Se desuden bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Når biogasanlægget afbrænder gas, er det i helt særlige situationer, ved service eller nedbrud, at flaring anvendes – og kun når lagrene er fulde.

Flaring i BAT-konklusionerne beskriver kravene i forbindelse med gasfaklens drift m.m. Emnet berøres også via standardvilkår nr. 16 eller 17, afhængigt af listepunktet*. BAT-C 15 og 16 skal anvendes og der stilles vilkår herefter, dog er der nogle af teknikkerne, der primært knytter sig til nye anlæg (hvilket fremgår af BAT-C). Derfor skal det vurderes, om der tale om nyt anlæg eller eksisterende. BAT-C 15 knytter sig til, at anlægget indrettes bedst muligt, dvs. så der kun foregår flaring, når det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager. Samt at anlægget opbygges, så det imødegår mindst muligt spild og dermed har mest ressourceeffektiv drift. Opstart af flaren skal kunne ske hurtigt.

Gasgenindvindingssystemet er et anlæg der genanvender spildgas i stedet for at brænde den af. På trods af gasgenindving er det relevant at se på, hvor ofte flaren er i brug. Gasgenvindingssystemer (altså ikke blot det at bruge spildgassen til opvarmning) omfatter udstyr, som køler og/eller komprimerer gasserne mhp. at kunne tilbageføre/udnytte gasserne. Udstyret kan umiddelbart ikke erstatte en flaring, som jo generelt kun må anvendes i nødstilfælde, hvor store mængder spildgasser skal kunne håndteres. Flaren må ikke anvendes som alternativ til at udnytte/genvinde gasser. BAT-C 16 stiller krav om, at flaring skal ske på den, for miljøet, mest skånsomme måde og med mulighed for monitering m.m

* OBS Vær opmærksom på, at standardvilkår for bilag 1 aktiviteter nu er fjernet. (Jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Ved ansøgning om miljøgodkendelse efter mbl. § 33 skal virksomheden redegøre for, at det ansøgte, dvs. vedr. udvidelsen, kan leve op til BAT-konklusionerne. Den eksisterende del af biogasanlægget skal først leve op til BAT-konklusionerne den 17. august 2022.

For uddybning, se godkendelsesbekendtgørelsen:

 • § 24. Godkendelsesmyndigheden skal lægge relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen, til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af godkendelser af bilag 1-virksomheder.

Læs mere om miljøgodkendelser og om Miljøgodkendelsesvejledningen.

BAT-C 6 og 7 er ikke relevant i forbindelse med husspildevand og direkte udledning af overfladevand, men de kan være relevant hvis virksomheden afleder forurenet spildevand. Det gør biogasanlæg typisk ikke.

Det er næppe relevant at anvende BAT-C 20 i dette tilfælde. Bundfældningstank er for husspildevand, BAT-C 20 anvendes til mere industripræget aktiviteter. BAT-C 20 kan fx anvendes ved opsamling af run-off vand hvor der er oplagt miler, der biologisk behandles eller perkolat fra oplag af affald

Ja. BAT-C 20 stiller krav til både indirekte og direkte udledning af spildevand. Er der tale om indirekte udledning, dvs. til kloak, se tabel 6.2 (BAT-AEL) i BAT-konklusionerne

BAT-C 34 stiller krav (BAT-AEL) til udledning for rørførte emissioner til luften. Se tabel 6.7 i BAT-konklusionerne.

I IED defineres begrebet 'emission' som "‘emission’ means the direct or indirect release of substances, vibrations, heat or noise from individual or diffuse sources in the installation into air, water or land", dette omfatter nedsivning af spildevand.

BAT-AEL’erne i de to tabeller, 6.1 og 6.2 i BAT-C, gælder for et snævrere begreb, hhv. direkte og indirekte "discharges to a receiving water body". BAT-konklusioner er baseret på data. Dvs. man skal kunne udtage en prøve for at fastsætte det rigtige BAT-niveau for emissioner. Prøven udtages i spildevand. Selvom det kan være muligt at tage en prøve fra et nedsivningsanlæg, er det, efter Miljøstyrelsens opfattelse, ikke data, der er indgået fra nedsivningsanlæg, i fastlæggelse af BAT-konklusioner i WT BREF.

Vurderingen er derfor, at nedsivningsanlæg ikke er omfattet af "discharges to a receiving water body" og dermed ikke af BAT-AEL’en i tabel 6.1 og 6.2, og dermed at der hverken er tale om 'direkte' eller 'indirekte' udledning.

I spildevandsvejledningen anbefales det:

Det processpildevand, der må anses som egnet til nedsivning, er let omsætteligt, næringsholdigt processpildevand. Processpildevand indeholdende en betydende mængde miljøfremmede stoffer må anses som uegnet til nedsivning af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, med mindre der foreligger sikker viden om, at stofferne nedbrydes fuldstændigt i jorden uden risiko for forurening af omgivelserne. Spildevand indeholdende toksiske (giftige), bioakkumulerbare (tendens til ophobning) eller persistente (tungt nedbrydelige) stoffer bør ikke afledes til nedsivningsanlæg.

Tilladelser til nedsivning af processpildevand skal opfylde de restriktive krav i spildevandsbekendtgørelsens § 40, hvorfor nedsivning af vand med koncentrationer inden for intervallet for BAT-AEL måske kan være problematiske.

Nedsivning af vand med miljøfarlige stoffer vil måske også give udfordringer i forhold til basistilstandsrapport og opfølgning på denne.