Affaldsbehandling

Status Sidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort17. august 2018

BAT-konklusioner for affaldsbehandling

BAT-konklusionerne for affaldsbehandling blev offentliggjort 17. august 2018, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 17. august 2022. Se BAT-konklusionerne for affaldsbehandling her.

Bat-konklusioner for affaldsbehandling.

Oversigt over kapitler i BAT-konklusionerne for affaldsbehandling kan findes her.

BAT tjekliste

Her kan i finde en BAT C for affaldsbehandling (revideret 2019_03_29). Og i "Orienteringsbrev vedr. revurdering af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser efter offentliggørelse af BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg” kan man læse mere om tjeklistens rolle i miljøgodkendelsesarbejdet.

BREF-dokumentet

Her kan du læse det færdige, reviderede BAT-Referencedokument (BREF-dokument) på engelsk. 

Spørgsmål og svar om BAT for affaldsbehandling

På denne side kan du læse spørgsmål og svar med Miljøstyrelsens fortolkning af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling.

Anvendelsesområde

Disse BAT-konklusioner vedrører følgende aktiviteter, som er anført i bilag I til direktiv 2010/75/EU:

— 5.1. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 ton pr. dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter:

a) biologisk behandling

b) fysisk-kemisk behandling

c) blanding forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 i bilag I til direktiv 2010/75/EU opførte aktiviteter

d) rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 i bilag I til direktiv 2010/75/EU opførte aktiviteter

e) genanvendelse/regenerering af opløsningsmidler

f) genanvendelse/genvinding af uorganiske materialer undtagen metaller eller metalforbindelser

g) regenerering af syrer eller baser

h) nyttiggørelse af komponenter, der har været brugt til forureningsbekæmpelse

i) nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer

j) genraffinering eller andre former for genbrug af olie

— 5.3. a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons pr. dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF (1):

i) biologisk behandling

ii) fysisk-kemisk behandling

iii) forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding

iv) behandling af aske

v) behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter.

b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 ton pr. dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF:

i) biologisk behandling

ii) forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding

iii) behandling af aske

iv) behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag.

— 5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4 i bilag I til direktiv 2010/75/EU, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 i bilag I til direktiv 2010/75/EU anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 ton, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af opsamling på det anlæg, hvor affaldet genereres.

— 6.11. Uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af direktiv 91/271/EØF, og som udledes af et anlæg, der udfører aktiviteter omhandlet i punkt 5.1, 5.3 eller 5.5 ovenfor. 17.8.2018 L 208/39 Den Europæiske Unions Tidende DA (1)Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).
Under henvisning til uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af direktiv 91/271/EØF, omfatter disse BAT-konklusioner også kombineret rensning af spildevand med forskellig oprindelse, hvis den væsentligste forureningsbelastning stammer fra aktiviteter, der er omhandlet i punkt 5.1, 5.3 eller 5.5 ovenfor.