Affaldsbehandling

Status Sidste revision
Revision igangsat i 2013 2006

Download dansk resumé  af BREF-dokumentet (2006, pdf-fil, 10 sider, 100 kb.)

Download hele BREF dokumentet  på engelsk (2006, pdf-fil, 626 sider, 4,6 mb).

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet for affaldsbehandling. I kan få et indblik i, hvilke aktiviteter der er beskrevet i dokumentet, de væsentligste miljøpåvirkninger fra de forskellige aktiviteter og se eksempler på, hvad der ifølge BREF-dokumentet er de bedste tilgængelige teknikker for affaldsbehandling.

BAT tjekliste

Her kan i finde en BAT tjekliste om affaldsbehandling .

Introduktion til BREF-dokumentet

BREF-dokumentet for affaldsbehandling beskriver, sammen med en række andre BREF-dokumenter, de aktiviteter der er omfattet af punkt 5 om affaldshåndtering i IPPC-direktivets bilag 1. For oplysninger om affaldsforbrænding samt pyrolyse og forgasning af affald, henvises til BREF-dokumentet for affaldsforbrænding .

BREF-dokumentet for affaldsbehandling omfatter følgende aktiviteter:
• Anvendelse af affald som brændsel eller på anden måde til energiproduktion
• Genindvinding/regenerering af opløsninger
• Genanvendelse/genindvinding af uorganiske materialer (med undtagelse af metaller og metalforbindelser)
• Regenerering af syrer og baser
• Genanvendelse af stoffer som har været anvendt til forureningsbegrænsende foranstaltninger
• Genanvendelse af stoffer fra katalysatorer
• Regenerering af olieaffald eller anden brug af olie
• Udveksling af affald til visse former for genanvendelse
• Oplagring af affald inden visse former for genanvendelse
• Visse former for biologisk behandling af affald
• Visse former for fysisk-kemisk behandling af affald
• Blanding af affald forud for visse bortskaffelsesmetoder
• Om-emballering forud for visse bortskaffelsesmetoder
• Oplagring af affald forud for visse bortskaffelsesmetoder

BREF-dokumentet omfatter ikke lossepladser (punkt 5.4 i IPPC-direktivets bilag 1)

Nedenfor introduceres BREF-dokumentet for affaldsbehandling kort. For en mere uddybende beskrivelse af de forskellige aktiviteter, herunder teknikker, emissioner mv., henvises til PDF-fil af det danske resume , eller  hele BREF-dokumentet  på engelsk.

Affaldsbehandling

I EU er affaldssektoren underlagt en omfattende regulering. Anlæg til behandling af affald betragtes normalt ikke som virksomheder, der producerer produkter, men snarere som tekniske installationer, der håndterer de affaldsmængder, der dannes i samfundet. Ikke desto mindre er der mange metoder til behandling af affald, der medfører produktion af egentlige produkter.

Typiske processer og teknikker

BREF-dokumentets kapitel 2 beskriver de typiske processer og teknikker der anvendes ved affaldsbehandling. Følgende aktiviteter beskrives:
Generelle principper for drift af anlæg, modtagelse af affald, inspektioner, sporing, kvalitetssikring, oplagring og håndtering af affald, samt systemer til energiproduktion

• Generelle principper for drift af anlæg, modtagelse af affald, inspektioner, sporing, kvalitetssikring, oplagring og håndtering af affald, samt systemer til energiproduktion
• Biologisk behandling af affald, herunder anaerob og aerob behandling, samt biologisk behandling af jord
• Fysisk/kemisk behandling af spildevand, fast affald og slam
• Genindvinding af stoffer fra affald, som fx regenerering af syrer og baser, katalysatorer, aktivt kul, opløsningsmidler og harpiks, samt regenerering af spildolie
• Forbehandling af fast og flydende affald til brændsel (fra farligt affald og ikke farligt affald)
• Foranstaltninger til begrænsning af luftemission, spildevand og reststoffer på anlæggene

Miljøpåvirkninger

BREF-dokumentet for affaldsbehandling beskriver de væsentligste miljøpåvirkninger i affaldssektoren. De væsentligste miljøproblemer ved affaldsbehandling er luftforurening, spildevand, samt forurenede affaldsprodukter og forurenet jord. På grund af de mange forskellige affaldstyper og behandlingsmetoder, er det ikke alle miljøpåvirkninger der er lige relevante for den enkelte behandlingsform.

Eksempler på BAT

BREF-dokumentets konklusioner vedrørende bedste tilgængelige teknikker for affaldsbehandling er opdelt i en generel beskrivelse af BAT for affaldsbehandling, samt specifikke eksempler på BAT inden for de forskellige behandlingsformer. Nedenfor er listet eksempler fra BREF-dokumentet på BAT inden for affaldsbehandling. De fleste eksempler har karakter af overskrifter på emner, der kan defineres som BAT. For en fuld forståelse af de enkelte eksempler på BAT, henvises derfor til BREF-dokumentet for affaldsbehandling.

Generel BAT

Miljøledelse

• Indførelse af et miljøledelsessystem
• Tæt samarbejde med affaldsproducenten/kunden
• Kompetente medarbejdere

Viden om affaldet

• Indgående kendskab til det modtagne affalds kvalitet og egenskaber
• Indførelse af en procedure for godkendelse af det modtagne affald
• Indførelse af en procedure for stikprøvekontrol af det modtagne affald
• Etablering af et område til modtagelse og kontrol af affald på anlægget

Affald fra anlægget

• Analyser af de affaldsfraktioner, der dannes i forbindelse med affaldsbehandlingen på anlægget

Styringssystemer

• Muligheder for at spore affaldet ved affaldsbehandling
• Regler for blanding af affald
• Procedure for udskillelse og forenelighed af affaldsfraktioner
• Beredskabsplan i tilfælde af uheld
• Journal over uheld
• Plan for håndtering af støj og vibrationer

Ressourceudnyttelse

• Energiforbrug og energiproduktion
• Energi effektivitet
• Brug af affald som råmateriale

Oplagring og håndtering

• Generelle teknikker til oplagring af affald
• Generelle teknikker til håndtering af affald
• Blanding af emballeret affald

Behandling af luftemission

• Brug af åbne tanke, beholdere og skakte
• Lukkede systemer med tilhørende emissionsbegrænsende foranstaltninger
• Drift og vedligeholdelse af de emissionsbegrænsende foranstaltninger
• Scrubber systemer til behandling af emissioner af uorganiske forbindelser
• Procedurer for lækagekontrol og reparationer
• Reduktion af emissionen af flygtige organiske forbindelser (VOC), samt partikler og støv

Spildevand

• Vandforbrug og forurening af vand
• Undgå af spildevandsstrømme udledes uden om rensningsanlægget
• Opsamling af spildevand
• Udskillelse af spildevandsstrømme
• Tæt bund i alle områder hvor affaldet behandles
• Opsamling af regnvand
• Genbrug af behandlet spildevand og regnvand
• Passende spildevandsbehandling for hver enkelt spildevandsstrøm
• Emissionsniveauer for tungmetaller, samt værdier for COD (kemisk iltforbrug) og BOD (biologisk iltforbrug) i spildevand

Restprodukter

• Plan for håndtering af restprodukter
• Brug af genanvendelig emballage
• Genbrug af tromler
• Genanvendelse af restprodukter

Jordforurening

• Vedligeholdelse af overfladen ved driftsområderne
• Fast bund og drænsystem
• Begrænsning af udstyr der nedgraves i jorde

BAT for specifikke behandlingsmetoder:

Biologisk behandling

• Oplagring og håndtering af affald i biologiske systemer
• Affaldstyper og udskillelsesprocesser
• Teknikker til anaerob behandling
• Reduktion af emissionen af støv, NOX, SO2, CO, svovlbrinte (hydrogensulfid) og flygtige organiske forbindelser (VOC) ved brug af biogas som brændsel
• Reduktion af lugtemission, samt emission af ammoniak, lattergas (N2O) og kviksølv fra mekanisk biologisk behandling
• Reduktion af emissionen af TN (total kvælstof), ammoniak, nitrit og nitrat
• Teknikker til mekanisk biologisk behandling

Fysisk/kemisk behandling af spildevand

• Teknikker i fysisk/kemiske reaktorer
• Neutraliseringsprocesser
• Forbehandling af metaller
• Oxidation og reduktion
• Spildevand med indhold af cyanider, Cr6+ forbindelser, nitrit eller ammoniak
• Begrænsning af luftemissionen ved filtrering og afvandingsprocesser
• Flokkulering og fordampning
• Rensning i forbindelse med sigte processer

Fysisk/kemisk behandling af fast affald

• Fremme uopløsligheden af amfoteriske metaller
• Udvaskning af uorganiske forbindelser
• Brug af lukkede systemer
• Emissionsbegrænsende foranstaltninger ved losning og lastning

Fysisk/kemisk behandling af forurenet jord

• Kontrol med udgravninger
• Udstyr til indsamling og kontrol
• Den opnåede effektivitet under processen

Regenerering af spildolie

• Kontrol med det indkomne affald
• Kontrol med chlorerede opløsningsmidler og polychlorerede biphenyler (PCB)
• Emissionsbegrænsende foranstaltninger ved losning og lastning af køretøjer
• Termisk oxidering
• Vakuum systemer
• Højeffektive regenereringsprocesser til spildolie
• Emissionsniveauer for spildevand med indhold af kulbrinter og phenoler

Regenerering af flydende affald

• Kontrol med det indkomne affald
• Fordampning af reststoffer

Regenerering af katalysatorer

• Brug af posefilter til reduktion af emissionen af partikler
• Brug af forureningsbegrænsende foranstaltninger til reduktion af SOX emissionen

Regenerering af aktivt kul

• Procedure for kvalitetskontrol
• Det aktive kuls tidligere anvendelse
• Brug af tørreovn til behandling af industrielt kul
• Brug af efterforbrænding til regenerering af industrielt kul
• Brug af efterforbrænding til regenerering af aktivt kul fra rensning af bl.a. drikkevand
• Brug af et røggasrensnings trin
• Scrubber systemer
• Spildevandsbehandlingsanlæg

Forbehandling af affald til brug som brændsel

• Viden om affaldets sammensætning inden behandling
• Systemer til kvalitetssikring
• Fremstilling af forskellige typer af affald til brændsel
• Spildevandsbehandling
• Aspekter vedrørende sikkerhed

Forbehandling af fast affald til brug som brændsel (ikke farligt affald)

• Visuel inspektion af det modtagne affald
• Brug af magneter til udskillelse af ferro og non-ferro metaller
• Brug af infrarøde teknikker
• Forbehandling af affaldet så det opnår en passende størrelse

Forbehandling af fast affald til brug som brændsel (farligt affald)

• Tørring og opvarmningsprocesser
• Blandingsprocesser
• Forebyggelse af partikel dannelse

Forbehandling af flydende affald til brug som brændsel (farligt affald)

• Brug af eksterne varmevekslingsenheder
• Homogeniteten af det flydende brændsel

Ovenstående oplistning af eksempler på BAT er udførligt beskrevet i BREF-dokumentet for affaldsbehandling. Desuden beskriver BREF-dokumentet emissionsniveauer ved forskellige former for affaldsbehandling. Download nedenstående materiale, hvis I vil vide mere om BAT inden for området:

resume af BREF-dokumentet (2006, dansk)
hele BREF dokumentet  (2006, engelsk)