Om miljøtilsynet

Miljømyndighederne skal føre tilsyn med virksomheder og landbrug  for at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og gældende regler overholdes.

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende tilsyn med at miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven, og de regler, der er fastsat med hjemmel heri, overholdes, herunder tilsyn med at påbud og forbud efterkommes samt at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om at tilsynsmyndigheden vejleder og inspirerer virksomhederne og husdyrbrugene. Tilsynsmyndigheden kan fx bidrage med viden, som kan bruges i arbejdet med at tilpasse produktion og praksis, så gældende love og regler overholdes - både nu og i fremtiden.

Miljøtilsynet kan også bidrage til at skærpe opmærksomheden på miljøpåvirkninger fra processer og aktiviteter samt sætte fokus på, hvordan uheld og unødig forurening kan forebygges. Miljøtilsynet kan ligeledes bidrage til et øget fokus på ressourceoptimering og hermed være værdiskabende. 

Miljøtilsynet spiller med andre ord en vigtig rolle i at få love og regler til at virke i praksis og forebygge, at der sker unødig forurening.

Skab grobund for innovation og udvikling

Miljøtilsynet giver mulighed for dialog om, hvilke udfordringer virksomheden eller husdyrbruget måtte have.

Tilsynsmyndigheden har, gennem mange års erfaring med miljøtilsyn og indblik i mange virksomheders og husdyrbrugs miljøforhold, mulighed for at yde god sparring, som kan komme alle parter til gavn. Det kan være alt fra at minimere lugtgener til øget genanvendelse – løsninger der kan gavne både virksomheden eller husdyrbruget, miljøet, borgerne i lokalsamfundet og arbejdspladser i kommunen.

Foregrib fremtidens udfordringer

Miljøtilsynet giver mulighed for at være på forkant med udviklingen. På tilsynet kan drøftes, hvad virksomheden eller husdyrbruget forventer, der vil ske i den kommende tid. Ønsker en virksomhed eller et husdyrbrug fx at udvide produktionen, kan det være nødvendigt at ansøge om tilladelse eller godkendelse hertil, hvilket kan drøftes på tilsynet.

Tilsynsmyndigheden kan også benytte miljøtilsynet til at informere om ny lovgivning.

Forebyg klager

Naboklager kan ofte være vanskelige at håndtere. Her kan miljøtilsynet være en hjælp. Hvis virksomheden eller husdyrbruget får klager fra naboer – fx som følge af lugt- eller støjgener – kan miljøtilsynet bruges til at drøfte, hvordan udfordringerne kan håndteres.

Spørgsmål om miljøtilsyn