Fødevarer, drikkevarer og mælk

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort4. december 2019

BAT konklusion

BAT-konklusionerne for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder blev offentliggjort 4. december 2019, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 4. december 2023. Se BAT-konklusionerne her. (Den danske udgave af BAT konklusionerne indeholder desværre oversættelsesfejl i visse formler og tabeller – dette er meddelt EU-kommissionen, der arbejder på at rette dokumentet. Den engelske udgave kan derfor også vælges) vælg mellem pdf-fil eller som offentliggjort i EU-Tidende.

BAT-konklusionerne består af en række generelle BAT-konklusioner BAT 1 - 15, der gælder for alle omfattede virksomheder, uanset underbranche. Herudover er der særlige BAT-konklusioner for flere underbrancher.

Oversigt over kapitler i BAT-konklusionerne kan findes her.

Særligt for korn- og foderstof
BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er som noget nyt omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Standardvilkårene skal bruges ved revurdering samt i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelse.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28. Samme vilkår er indsat i bilag 2, afsnit 28 A og bilag 3, afsnit 28 B, der træder i kraft hhv. d. 1. januar 2025 og d. 1. januar 2030.

Der er som følge af, at BAT-konklusionerne for korn- og foderstofvirksomheder er omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) udarbejdet en særlig BAT-tjeklister for korn- og foderstofvirksomheder.

Den særlige BAT tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder indeholder de BAT-konklusioner og nøgletal som ikke er omsat til standardvilkår, bortset fra BAT-konklusioner om grønttørringsanlæg. Du finder den særlige BAT-tjeklister neden for.

Du kan læse mere om anvendelse af standardvilkår og BAT-tjeklister for korn og foderstof her.

BAT tjeklister

Der er lavet individuelle BAT tjeklister for følgende underbrancher, som indeholder både de generelle BAT-konklusioner og branchespecifikke BAT-konklusioner:

Virksomheder, som kun er omfattet af de generelle BAT-konklusioner, kan benytte en af ovenstående BAT-tjeklister, og begrænse anvendelsen til BAT 1 -15. 

BREF-dokument

Her kan du læse det færdige, reviderede BAT-Referencedokument (BREF-dokument).

Anvendelsesområde

Disse BAT-konklusioner vedrører følgende aktiviteter, som er anført i bilag I til direktiv 2010/75/EU:

6.4.b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder på basis af:

  1. animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 ton/dag +
  2. vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 ton/dag eller 600 ton/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år 
  3. animalske og vegetabilske råstoffer både i sammensatte og usammensatte produkter med en kapacitet til produktion af færdige produkter, som målt i ton/dag er større end: 
    • 75, hvis A er lig med 10 eller mere eller
    • [300 – (22,5 × A)] i alle andre tilfælde, hvor »A« er andelen af animalsk materiale (i procent af vægten) i kapaciteten til produktion af færdige produkter.

Emballage indgår ikke i produktets slutvægt. 

Dette underpunkt finder ikke anvendelse, hvor råstoffet er ublandet mælk

6.4.c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, når den modtagne mælkemængde er på over 200 ton/dag (gennemsnit på årsbasis).

6.11.Uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF (1), forudsat at den væsentligste forureningsbelastning stammer fra aktiviteter, der er omhandlet i punkt 6.4, litra b) eller c), i bilag I til direktiv 2010/75/EU.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.