Spørgsmål og svar om korn- og foderstof

EU-Kommissionen har d. 4. december 2019 offentliggjort BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof, som er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, er som noget nyt omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Standardvilkårene skal bruges ved revurdering samt i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelse.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28. Samme vilkår er indsat i bilag 2, afsnit 28 A og bilag 3, afsnit 28 B, der træder i kraft hhv. d. 1. januar 2025 og d. 1. januar 2030.

Vær opmærksom på, at ikke alle nødvendige vilkår er fastsat i standardvilkårsbekendtgørelsen og at en række vilkår skal fastsættes på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Nedenfor kan du læse, hvilke BAT-konklusioner der er skrevet ind som standardvilkår, hvilke BAT-konklusioner der ikke er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsen og hvilke vilkår afgørelsen i øvrigt skal suppleres med. 

Generelt om anvendelsen af BAT tjeklister

For de fleste brancher er der lavet BAT tjeklister. Disse skal ses som et nyttigt hjælpeværktøj for virksomhederne, der kan bruge dem til at få et overblik over, hvor de befinder sig i relation til BAT. Tjeklisterne kan med fordel bruges som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om eller revurdering af en miljøgodkendelse.  En udfyldt tjekliste betragtes som virksomhedens redegørelse for BAT, og det er en god måde for både virksomhed og myndighed at afdække kravet om en BAT-redegørelse.

Miljøstyrelsen har som følge af, at BAT-konklusionerne for korn- og foderstofvirksomheder er omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) udarbejdet en særlig BAT-tjeklister for korn- og foderstofvirksomheder.

Den særlige BAT tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder indeholder de BAT-konklusioner og nøgletal som ikke er omsat til standardvilkår, bortset fra BAT-konklusioner om grønttørringsanlæg.

Den særlige BAT tjekliste for korn- og foderstof findes, lige som BAT-tjeklisten for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (Produktion af foder) på siden for BAT/BREF Fødevarer, drikkevarer og mælk.

Fastsættelse af ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkår, som indarbejder BAT-konklusioner

Det følger af IE-direktivet, at BAT-konklusionerne skal lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår. Denne forpligtelse er for så vidt angår BAT-konklusioner, som er indarbejdet som standardvilkår, implementeret i godkendelsesbekendtgørelsens §§ 31 og 49, stk. 3. 

Af godkendelsesbekendtgørelsens §§ 31 og 49, stk. 3, fremgår det, at i det omfang BAT-konklusioner er indarbejdet som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen skal myndigheden indsætte de relevante standardvilkår i godkendelsen af bilag-1 virksomheder og i afgørelsen i forbindelse med revurdering af bilag-1 virksomheder. Ved indarbejdelse af BAT-konklusioner som standardvilkår sikres det således, at korn- og foderstof virksomheder i videst mulig omfang får samme vilkår.

Da standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen, er det det klare udgangspunkt at myndigheden skal fastsætte vilkår i overensstemmelse med standardvilkårene. Myndigheden kan kun undtagelsesvis fastsætte ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkårene. Fravigelse af standardvilkår kræver således en særlig begrundelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens §§ 32 og 33 fastsætter særlige regler for fravigelse af standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner. Bestemmelserne beskriver i hvilke særlige tilfælde myndigheden kan fastsætte emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end de grænseværdier, der er fastsat som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen på baggrund af BAT-konklusioner, og i hvilke tilfælde der kan fastsættes vilkår, der er strengere end standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner.