Gamle, usløjfede olietanke

Ifølge olietankbekendtgørelsens § 31, stk. 3 er det ejeren, der skal sørge for at sløjfe et anlæg, såfremt brugen varigt ophører. Et oliefyringsanlæg er eksempelvis taget varigt ud af brug, når en anden varmeforsyning er installeret. I situationer hvor tidligere ejere ikke har opfyldt dette krav, skal man være opmærksom på, at også den til enhver tid værende ejer af en ejendom skal sørge for, at tanke der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt jf. § 21 a i Miljøbeskyttelsesloven

Sløjfningspligt

Køber du fx en ejendom, hvor du efterfølgende opdager en gammel tank, der ikke er blevet sløjfet af en tidligere ejer, vil du således være forpligtiget til at sløjfe tanken efter forskrifterne, dvs. tømme den og afblænde den. Der vil ofte være tale om, at du er blevet "overdraget en mangelfuld ejendom", hvor der kan være grundlag for et erstatningskrav mod sælger.

Tjek for udsivning

Problemet med gamle olietanke, der ikke er i brug længere, er, at det forekommer, de ikke er blevet tømt for olie. Det giver risiko for jordforurening, hvis tanken lækker.

Forsikring og offentlig indsats

En olieforurening fra en gammel olietank, hvor brugen for længst er ophørt, er ikke dækket af forsikringsordningen for villaolietanke.

Forureningen vil som udgangspunkt overgå til den offentlige indsats, hvor kun forureninger, der aktuelt udgør en risiko for grundvand til drikkevandsforsyning eller skadelig virkning på mennesker, vil blive oprenset. Du vil desuden få ejendommen kortlagt som forurenet.

Oplysninger om olietanke på din ejendom

Du kan tjekke dine oplysninger hos BBR.

Oplysningerne kan være mangelfulde eller fejlbehæftede, da de er baseret på, at der sker de indberetninger fra ejere eller brugere af tanke, som de er forpligtet til at foretage (anmeldelse af etablering og sløjfning). Hvis der er fejl i BBR, kan du indberette fejlen til din kommune .