Landanlæg til Nordsøen I - A3 - Vedersø Klit til Idomlund - Indkaldelse af idéer og forslag

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for etablering af projektet "Landanlæg til Nordsøen I - A3 - Vedersø Klit til Idomlund". Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 22. december 2023.

Med baggrund i pålæg fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har Energinet besluttet at igangsætte forundersøgelser for tre nye områder til havvindmølleparker. I de tre områder er det planlagt at etablere i alt 5 nye havvindmølleparker, hvoraf tre ligger i Nordsøen. Nordsøen I – A3 er et af dem. 

Havvindmølleparken Nordsøen I-A3 planlægges placeret i Nordsøen, 20-80 km fra Jyllands vestkyst ud for Ringkøbing. Herfra føres strømmen via søkabler i land ved Vedersø Klit. Fra kysten føres strømmen over land via jordkabler og stationer til højspændingsanlægget ved Idomlund ca. 35 km fra ilandføringspunktet, hvor strømmen kobles til det nationale el-net.

Med denne idéfase igangsætter Miljøstyrelsen miljøvurderingen af landanlægget Nordsøen I - A3. Denne høring giver alle med interesse i projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer, kommentarer og forslag til projektet samt emner i det videre arbejde.

Parallelt med miljøvurderingen af landanlægget skal der tilvejebringes plangrundlag for de nye højspændingsstationer, der forbindes med kablerne. Holstebro Kommune er myndighed for disse plangrundlag.

Bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Idéoplæg

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver projektet, de mulige påvirkninger, som projektet kan medføre samt borgernes muligheder for at komme med input til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Yderligere oplysninger om projektet findes på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link:

Projekthjemmeside for Landanlæg til Nordsøen I - A3 - Vedersø Klit til Idomlund.

Borgermøder

Dine idéer og forslag er vigtige for at komme godt rundt om projektets konsekvenser for miljøet. For at blive klædt på til at komme med høringssvar inviteres alle interesserede til borgermøde.
På mødet kan du høre om Energinets forslag til kabelforbindelse og placering af stationer på land, miljøvurderingen og lokalplan.
Du kan også stille spørgsmål til medarbejdere fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, samarbejdende kommuner og Energinet.
  
Der afholdes borgermøde om projektet Landanlæg til Nordsøen I-A3 – Vedersø Klit til Idomlund:

Den 6. december kl. 15.00-20.30

Gråkjær Arena
Stationsvej 37
7500 Holstebro

Høringssvar

Vi skal have modtaget dine idéer og forslag skriftligt per e-mail eller brev senest den 22. december 2023.

Dit bidrag skal sendes til:
Miljøstyrelsen
mst@mst.dk

Anfør venligst emnet:
”Miljøvurdering af Landanlæg til Nordsøen I – A3 – Vedersø Klit til Idomlund, j.nr. 2023-47483”.

Herudover bedes du/I anføre dit/jeres navn og adresse i høringssvaret.

Alternativt kan bidraget sendes som brevpost til:
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Offentliggørelse

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne idéer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på miljøstyrelsens hjemmeside. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.