BEMÆRK: Dette projekt er stadig under udvikling, og de fleste modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. afventer derfor færdiggørelse af projektet. Denne hjemmeside er foreløbig udelukkende af oplysende karakter, og indholdet af hjemmesiden, inkl. alle modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter, beregningseksempler mm., kan på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der står anført i den enkelte rapport. Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at indlægget udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Modul 2: Stoftransport i jord og grundvand

Beskrivelse af stoftransport i jord og grundvand kan tilgås på tre trin i metodikken:

Trin 1: Simple betragtninger, der kun tager hensyn til eventuel opblanding i grundvand og overfladevand

Trin 2: Anvendelse af GrundRisk Landfill. Modellen tager højde for opblanding i grundvand samt stoftilbageholdelse og nedbrydning

Trin 3: Anvendelse af en numerisk model. Der gives retningslinjer for opstilling af numeriske modeller i forbindelse med deponeringsanlæg

GrundRisk Landfill, som er en tilpasning af IT-værktøjet GrundRisk, der er udviklet til mindre jordforureninger, er baseret på forholdsvis få stedsspecifikke oplysninger og giver et forsimplet men konservativt billede af, hvordan forureningsstoffer transporteres i jorden over og under grundvandsspejlet over tid. Modellen kan regne på flere deponeringsenheder samtidig og give et samlet billede for påvirkningen i grundvandet nedstrøms. Outputtet fra Kildestyrkemodellen kan bruges som datainput til såvel GrundRisk Landfill som en numerisk model. Der er udarbejdet en brugervejledning til GrundRisk Landfill samt en dokumentationsrapport for udvikling og tilpasning af modellen. Modellen kan dog på nuværende tidspunkt ikke kan finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser.

Model A: Konceptuel model for, hvordan GrundRisk Landfill håndterer stoftransport fra et deponeringsanlæg (den hvide vandrette flade) lodret gennem umættet zone og derefter vandret gennem mættet zone.

 

Model B: Konceptuel model for, hvordan GrundRisk Landfill håndterer stoftransporten fra et deponeringsanlæg, hvor bunden af affaldet ligger under grundvandsspejlet. Den lodrette lyserøde flade viser tværsnittet af det affald, der ligger under grundvandsspejlet, og pilen viser den vandrette stoftransport i mættet zone.

""   ""     ""