Miljøstyrelsens arbejde med vandforsyning

Miljøstyrelsens arbejde med grundvand, spildevand og drikkevand understøtter FN’s verdensmål. Befolkning og erhvervsliv skal sikres rent drikkevand, grundvandet skal udnyttes bæredygtigt, og ressourcen skal beskyttes mod forurening. Spildevand skal renses så effektivt, at det ikke belaster miljøet.

De 2 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre rent grund- og drikkevand til alle borgere i Danmark ved at fastsætte krav til drikkevandskvaliteten, udarbejde vejledninger, rådgive kommuner og andre aktører og bistå udvikling af miljøteknologiske løsninger. Derudover indgår miljøstyrelsen også i internationale projekter, der skal sikre bedre drikkevandskvalitet forskellige steder i verden.

  • Udarbejdelse af Drikkevandsvejledningen, vejledninger omkring BNBO (Boringsnær beskyttelsesområde), 25 meters beskyttelseszonen, Jupitervejledningen, blødgøringsvejledning, vejledning i videregående vandbehandling m.fl. der skal vejlede kommuner, forsyninger, landmænd og borgere.
  • Massescreening af pesticidstoffer og andre miljøfremmede stoffer, som f.eks. PFAS.
  • Tilsyn med kommuneplaner.
  • Performancebenchmarking, som er et værktøj der skal hjælpe dialogen mellem forsyningerne og interessenter om det enkelte selskabs aktuelle performance og udvikling i performance over årene.

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre rent spildevand, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så udledningen fra renseanlæggene ikke kan skade vandløb, søer, havet eller landjorden og grundvandet. Da spildevandsrensning medfører en betydelig klimabelastning, arbejdes der på at optimere spildevandsrensning for at minimere udledningen af drivhusgasser.

  • Spildevandsvejledningen, der vejleder kommunerne i forståelsen af spildevandsbekendtgørelsen.
  • Tilslutningsvejledningen, der vejleder i, hvordan kommunerne kan regulere tilslutningen af virksomheders udledning af spildevand til offentlig kloak og renseanlæg.
  • Vejledning i etablering af pileanlæg og andre beplantede filteranlæg.
  • Dialogmøder for kommunens spildevandsmedarbejdere, hvor Miljøstyrelsen informerer om igangværende initiativer, projekter og fokusområder af relevans for administrationen på spildevandsområdet.
  • Udvikling og kvalitetssikring af Non Target Screening metodologien til brug i overvågningen af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet.
  • Lattergaspuljen blev etableret i 2018 med det formål at begrænse emissionerne af drivhusgassen lattergas fra renseanlæggene. I den nationale klimaplan er målet en halvering af lattergas-emissioner fra renseanlæggene.

Spildevand

Foto: Colourbox