Miljøstyrelsens arbejde i Service-enheden

- bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Med forskellige handlinger og tiltag medvirker Miljøstyrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål samt regeringens retning for den grønne omstilling i den offentlige sektor, ’Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb’, Finansministeriet oktober 2020. I Miljøstyrelsen er der opsat 4 konkrete mål med dertilhørende konkrete handlinger, som vil bidrage til en mere bæredygtig Miljøstyrelse.

Der er tale om følgende 4 mål: Cirkulær Økonomi, Grøn Kantine, Transport og Energieffektivisering.

De 4 mål bidrager til en mere bæredygtig Miljøstyrelse

Med mål 1; Cirkulær Økonomi bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 12; Ansvarligt forbrug og produktion ved at producere mindre affald, så andelen af usorteret affald er minimalt i 2030. Minimal brug af papir til print og kopiering, så der kan arbejdes så papirløst som muligt i 2030.

Fælles for koncernen

 • Affaldssortering i flere fraktioner
 • Obligatorisk krav om indkøb af miljømærkede produkter
 • Reduktion af papir- og affaldsspande
 • Minimere brugen af papir
 • Obligatorisk at anvende totalomkostninger (TCO)

Miljøstyrelsen

 • Plan for reduktion af papir- og affaldsspande på kontorer
 • 2021: Opsige de fleste fysiske bladabonnementer
 • Indkøb af pap- og plastikpresser
 • Miljøstyrelsen skal som minimum følge de kommunale affaldssorteringskrav, herunder fraktionssortering
 • 2025: Næsten papirløse
 • Nedsætte en arbejdsgruppe på området, som skal iværksætte og implementere aktiviteter vedr. CØ
 • Arbejdsgruppen skal forholde sig til spg. om bæredygtig arbejdsbeklædning

Med mål 2; Grøn Kantine bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 13; Klimaindsats ved at implementere Fødevarestyrelsens nye klimavenlige kostråd inden 2025, reducere madspild i kantine og mødeforplejning til et minimum frem mod 2025 og øge andelen af økologi med sigte på 100 pct. inden 2030 (guldcertificering af kantine).

Fælles for koncernen

 • Implementere Fødevarestyrelsens klimavenlige kostråd og arbejde for at indføre 2 ugentlige vegetardage i MFVM’s kantiner
 • Minimere madspild
 • Fokus på økologi (guldcertificering)
 • Indkøb sker ansvarligt og afskovningsfrit

Miljøstyrelsen

 • Medarbejdere skal informeres om klimavenlige kostråd
 • Indføre mulighed for forhåndsbestilling af kantinemad til at tage med hjem for at minimere madspild
 • Undersøg om evt. madspild kan doneres væk
 • Nedsætte kantineudvalg til at udarbejde konkrete aktiviteter på madspildsområdet
 • 2022: 90 pct. af alle produkter i kantinen skal være økologiske
 • 2022: Gå fra økologisk sølvmærke til økologisk guldmærke

Mål 3; Transport bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 13; Klimaindsats ved at reducere energiforbruget og udledningen af drivhusgaser fra styrelsens transport, så styrelsen understøtter en reduktion af CO2-udledningen på 70 % i 2030 samt udskiftning af styrelsens egne biler til mindre miljø- og klimabelastende alternativer.

Fælles for koncernen

 • Udfasning af benzin- og dieselbiler til fordel for emissionsfri køretøjer frem mod 2030
 • Rejsepolitik skærpes; flere onlinemøder
 • Tjenesterejser skal foregå med offentlig transport
 • Klimakompensation for alle statslige flyrejser

Miljøstyrelsen

 • 2020: Kørselsmønstre kortlægges for at synliggøre potentiale for overgang til lavemissionsbiler
 • 2021: Ny grønnere indkøbspolitik for tjenestekøretøjer,
 • Mødepolitik skal minimere kørsel/fremme onlinemøder,
 • Rejsepolitik opdateres med mål om, at fx 50% af alle tjenesterejser med udgangspunkt i Odense senest i 2025 skal foregå med offentlig transport, samt opdatering for anvendelse af fly
 • 2022: Undersøge muligheden for levering af CO2-reducerede brændstoftyper til MST’s skibe

Med mål 4; Energieffektivisering bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 13; Klimaindsats samt 7; Bæredygtig energi ved at øge ansvarlige indkøb ved krav til bæredygtighed, energieffektivitet, cirkularitet og levetidsomkostninger på kopi-/printmaskiner samt hvidevare og stille krav til miljømærkning ved indkøb af kontorartikler mv.

Fælles for alle

 • Obligatorisk krav om indkøb af LED-lyskilder
 • Energieffektive kopi-/printmaskiner og hvidevare
 • Obligatorisk at anvende totalomkostninger (TCO)
 • Reduktion af energiforbrug og udfasning af olie/gasfyr

Miljøstyrelsen

 • 2022: MST i samarbejde med Bygningsstyrelsen vil foretage en gennemgang mhp. effektivisering af el-, vand- og varmeforbruget
 • 2022: Gennemgang af elektronisk udstyr og energiforbrug
 • 2030: Energi- og CO2-reducerende tiltag, herunder strømforbrug til bl.a. dataservere