Miljøstyrelsens arbejde på kemikalieområdet

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Miljøstyrelsens arbejde på kemikalieområdet bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål 3 om sundhed og trivsel, 12 om ansvarligt forbrug og produktion, 13 om klimaindsats, 14 om livet i havet og 15 om livet på land. Her præsenteres fem områder: Undersøgelse af forbrugerprodukter for faglige kemikalier, kommunikation til forbrugere, vejledning om kølemidler, vejledning om kemikalielovgivning og vurdering af kemikaliers egenskaber – der hver især bidrager til et eller flere af de ovennævnte verdensmål.

De 5 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Gennem Miljøstyrelsens forbrugerprogram tilvejebringer vi ny faglig viden om kemikalier i forbrugerprodukter. Resultaterne fra indsatsen er et vigtigt input til EU om regulering på området, der også danner et vigtigt grundlag for forbrugeroplysning. Viser indsatsens undersøgelser, at der er en risiko ved brugen af et specifikt forbrugerprodukt, vil det normalt udløse tiltag til at begrænse udsættelsen enten ved regulering, samarbejde med interessenter eller information. Med denne indsats støtter vi op om FN’s verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, verdensmål 3 om sundhed og trivsel, verdensmål 14 om livet i havet samt verdensmål 15 om livet på land.

 

 • Årlige undersøgelse af kemien i forbrugerprodukter. Resultaterne anvendes både i lovgivningsprocessen og udspredes som råd til virksomheder og forbrugere.
 • Løbende opdatering af vores offentlige database over resultater fra projekterne. Online system til indberetning af skader fra kosmetik og andre forbrugerprodukter. 

Miljøstyrelsen giver forbrugerne adgang til letforståelig information om risikoen ved problematisk kemi. Vi informerer, når der f.eks. kommer ny faglig viden, eller når der er emner, der aktualiseres gennem pressen. Kommunikationen bidrager til, at folkesundhed og miljø forbedres og understøtter dermed FN’s verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

 • På sociale medier, Facebook og Instagram med siden ”Hverdagskemi” leverer Miljøstyrelsen både eksisterende og ny viden om kemi til forbrugere
 • På hjemmesiden mst.dk tilbyder Miljøstyrelsen en bred vifte af ”Grønne Tips”, der gør det let for den enkelte at skrue ned for den problematiske kemi.
 • Løbende kampagner om aktuelle emner, f.eks. ”Sikker e-handel”.

Miljøstyrelsen vejleder virksomheder og borgere om europæiske og danske regler, der regulerer anvendelse, import og salg af kølemidler og ozonlagsnedbrydende stoffer. Reglerne har til formål at beskytte miljøet og klimaet ved at reducere emissionerne af industrielle drivhusgasser. Med denne vejledning bidrager Miljøstyrelsen til FN’s verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og verdensmål 13 om klimaindsats.

 • Opsamling af data om forbrug og emission af kølemidler i Danmark til brug for dansk og international klimaovervågning af området.
 • Vejledning af borgere og virksomheder om europæiske og danske regler om klimaskadelige kølemidler.
 • Hjemmeside, der overskueliggør europæiske og danske regler om klimaskadelige kølemidler.
 • Videncenter for kølemidler, der vejleder industrien om, hvordan de skal forholde sig i praksistil regelsættet.
 • Deltagelse i nordisk ozon- og F-gasgruppe, der arbejder for at beskytte klimaet mod menneskeskabte påvirkninger.

Miljøstyrelsen vejleder virksomheder og borgere om europæisk og dansk kemikalielovgivning, som har til formål at beskytte mennesker og miljø for udsættelse for skadelige kemikalier. Miljøstyrelsen bidrager med vejledning om kemikalielovgivning til FN’s verdensmål 3 om sundhed og trivsel og til FN’s verdensmål 12 om ansvarlig håndtering af kemikalier i de danske virksomheder.

 • Der findes helpdesks inden for 4 forskellige produktområder: REACH, CLP, kosmetik og legetøj. Virksomheder og borgere kan skrive til og få svar på konkrete spørgsmål om kemikalielovgivning via helpsdesk.
 • Hjemmeside, som overskueliggør virksomheders roller, ansvar og forpligtelser inden for både dansk og europæisk kemikalielovgivning.
 • Årlige dialogmøder for danske virksomheder om aktuelle emner inden for kemikalielovgivning.
 • Årlige informationskampagner til danske virksomheder om f.eks. nye forpligtelser eller om regler, hvor der ses særligt mange overtrædelser.
 • Medarbejdere i Kemikalier-enheden i Miljøstyrelsen holder oplæg, bidrager til andres dialogmøder, afholder møder i Miljøstyrelsens Kosmetikråd, hvor fageksperter samles

Miljøstyrelsen vurderer sammen med kollegaer i Norden, EU og OECD om kemikalier er farlige for mennesker eller miljø. Vi gennemgår de videnskabelige data og vurderer, om et kemikalie lever op til kriterierne for f.eks. at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller giftige for organismer, der lever i vand, på land og i luften. Dette arbejde fører bl.a. til øget regulering og mulighed for kontrol med farlige kemikalier. Ligeledes fremmes substitution af uønskede kemikalier, så mere sikre alternativer kan tages i brug. Arbejdet bidrager til FN’s Verdensmål 3 om sundhed og trivsel, verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, verdensmål 14 om livet i havet og verdensmål 15 om livet på land. 

 • Deltagelse i ekspertpaneler og komiteer inden for Norden, EU og OECD, som i fællesskab vurderer det videnskabelige grundlag for farligheds- og risikovurdering af kemikalier i henhold til menneskers sundhed og miljøet.
 • Løbende udarbejdelse af konkrete kemikalievurderingsdokumenter og indstillinger såsom stofvurderinger, klassificerings- og reguleringsforslag.