Miljøstyrelsens arbejde med affald

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

Med forskellige handlinger og tiltag medvirker Miljøstyrelsens enhed Cirkulær Økonomi & Affald til opfyldelse af FN’s verdensmål.

Miljøstyrelsens arbejde med affald i forhold til FN's verdensmål præsenteres med 5 områder: 1) Nul plastik og andet affald i naturen og havmiljøet, 2) Sektorsamarbejde i Det Nationale Plastikcenter, 3) Strategiske Sektorsamarbejder, 4) Kortlægning af madaffald og madspild og 5) Selektiv nedrivning.

De 5 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

Med område 1; Nul plastik og andet affald i naturen og havet, bidrager Miljøstyrelsen til at nå FN's verdensmål 14; Livet i havet, så marint affald forebygges og reduceres inden 2025. Dette sker gennem kommunikation, udvikling af undervisningsmateriale og affaldsindsamlinger.

Initiativerne er en del af Regeringens Plastikhandlingsplan.

2021: Tak for ingenting… I naturen; En fælles kampagne med Vejdirektoratet og Søværnskommandoen. Læs mere om MIljøstyrelsens to indsatser under kampagnen her.

 • 2019-2022: Strandoprydningspuljen – en 4-årig tilskudspulje til borgere, virksomheder og foreninger, der vil arrangere affaldsindsamlinger langs de danske strande.
 • 2019-2022: Plastikviden.dk – Det Nationale Plastikcenters vidensportal, der formidler saglig viden om plastik, genbrug og genanvendelse.

""

Foto: Colourbox

Med de 4 sektorsamarbejder inden for landbrugs-, bygge-, restauration og detailsektoren bidrager Miljøstyrelsens Nationale Plastikcenter til opfyldelse af verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, ved at understøtte værdikædesamarbejder og videndeling mellem alle led fra produktion og brug til genanvendelse og genbrug af plastik.

Samarbejdet er funderet i Regeringens Plastikhandlingsplan og Klimaplanen for en grøn affaldssektor, hvor samarbejdet skal bidrage til målet om 80 % reduktion af plastik i forbrændingsanlæggene i 2030.

 • Etablering af samarbejder mellem Det Nationale Plastikcenter og sektorerne.
 • Udvikling af baselines til vurdering af reduktion af plastik til forbrændingsanlæggene.
 • Etablering af effektivt system til dataindsamling via Affaldsdatasystemet.

""

Foto: Kristine Amstrup, Miljøstyrelsen

Med område 3; Strategiske Sektorsamarbejder bidrager Miljøstyrelsen til opfyldelsen af verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktionsformer, 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner og 17: Partnerskaber for handling. Miljøstyrelsens enhed Cirkulær Økonomi & Affald er med til at sikre en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer i både Kenya og Indonesien gennem internationale partnerskaber, der bl.a. har til formål at bidrage til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i de respektive landes nationale miljø og naturforvaltningsorganisationer.

 • Bidrager som tekniske eksperter vedrørende implementering af Miljøpolitik og miljølovgivning i hhv. Indonesien og Kenya
 • Kapacitetsopbygning af institutioner vedrørende implementering af udvidet producentansvar
 • Kapacitetsopbygning af institutioner i forbindelse med cirkulær økonomi gennem workshop og seminarer
 • Bidrage med implementering af miljøtekniske teknologier, herunder setup for affaldsdata

""

Foto:  Jan Møller Hansen, 2020.

Med område 4; Kortlægning af madaffald og madspild i fem forskellige værdikædeled bidrager Cirkulær Økonomi & Affald til opfyldelsen af verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktionsformer. Cirkulær Økonomi & Affald bidrager til at reducere hhv. madspild på detail- og forbrugerniveau og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, gennem kortlægninger af madaffald og madspild. Disse kortlægninger nuancerer omfanget og forståelsen af madspild og madaffald, hvilket dermed muliggør en effektiv reduktion af madaffald og madspild.

Kortlægning af madaffald og madspild for følgende fødevareværdikædeled:

 • Primærproduktion
 • Forarbejdnings- og fremstillingsindustri
 • Restaurationsbranchen og restaurationstjenester
 • Detailhandelen og anden fødevaredistribution
 • Husholdninger

""

Foto: Colourbox

Med område 5, Selektiv nedrivning bidrager Miljøstyrelsen, i samarbejde med erhvervslivet, til at opnå verdensmål 12: Forsvarligt forbrug og produktion ved at fremme affaldsreduktion og nyttiggørelsen af byggeaffald, så forbruget af primære råstoffer mindskes.

Selve projektet selektiv nedrivning er forankret i initiativ 14 i den politiske aftale for Cirkulær Økonomi 2018 med ønsket om at fremme bl.a. genbrug og genanvendelse af byggematerialer i nye byggerier, at minimere værditabet i forbindelse med nedrivning og skabe sikkerhed for, at nedrivningerne gennemføres på kvalificeret vis. Samtidig ønskes det at skabe fair konkurrencevilkår for de mange virksomheder, der i dag overholder reglerne. Dette medførte konkrete krav i Klimaplan for en grøn affaldssektor og Cirkulær Økonomi 2020 om udarbejdelse af standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggeriet. 

 • Analysere de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved benyttelse af selektiv nedrivning
 • Udvikle forslag til standarder for nedrivningsplaner
 • Udvikle forslag til certificeringsordninger/uddannelse af virksomhed eller udførende personer

""

Foto: Colourbox