Hospitalsspildevand

Alle hospitaler skal have en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til at lede deres spildevand til et renseanlæg. Det er kommunen, der giver denne tilladelse. Ved renovering og nybygning af hospitaler, er der vigtigt at indtænke spildevandshåndteringen ved projekteringen. Det er også vigtigt, at kommunen som miljømyndighed stiller de rigtige krav til spildevandsafledningen fra et hospital. En tilfredsstillende løsning på spildevandshåndteringen må identificeres ved, at parterne er i dialog.

Her kan du finde hjælp til at få mere viden om hospitalsspildevand, bl.a. om hvilke anvendte lægemidler, der vil være de mest problematiske for vandmiljøet, og om muligheder for forrensning af spildevandet lokalt.

Ministerens handlingsplan

Ministerens handlingsplan for hospitalsspildevand, 2010

Naturstyrelsens evaluering af ministerens handlingsplan for hospitalsspildevand, 2011

Ministerbrev til kommunerne om hospitalsspildevand, 2011

Naturstyrelsens status for tilvejebringelse af tilslutningstilladelser, 2012

Naturstyrelsens status for tilvejebringelse af tilslutningstilladelser, 2015

Vejledende udtalelse

Miljøstyrelsens officielle tolkning af, hvordan reglerne på området skal forstås, er angivet i den vejledende udtalelse. Den vejledende udtalelse kan dermed indenfor særlige problemstillinger for hospitalsspildevand bruges som et supplement til Miljøstyrelsens øvrige vejledninger på spildevandsområdet.

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen - Hospitalsspildevand

Bilag 1: Formål og uddrag af visse resultater fra NOVANA overvågningen på renseanlæg

Bilag 2: Fokusstoffer BioFos - renseanlæg

Bilag 3: Miljøredegørelse 2017 - Region Midtjylland

Bilag 4: Lægemiddelkortlægning på sygehuse i Region Nordjylland

IT-program

Lægemiddelstyrelsen: 

IT-værktøj, der kan vise årsstatistikkerne for lægemiddelsalg ud fra udvalgte kriterier: medstat.dk

Nyeste viden fra Miljøministeriet

Rapport om miljø- og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand

Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier

Projekt fra NST/2011:  Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse

Miljøprojekt nr. 1189/2007 fra Miljøstyrelsen:  Begrænsning af humane medicinrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Anden aktuel viden

Hospitalsspildevand – værktøj til tilslutningstilladelser, KL 2013

DHI's input til KL’s arbejdsgruppe om hospitalsspildevand - Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand

Videncenter for miljøforvaltning af spildevand: www.spildevandsinfo.dk

Det svenske forskningsprogram om lægemidler i miljøet, MistraPharma: www.mistrapharma.se

Faglig rapport nr. 638/2007 fra DMU:  Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet