Særskilte industrielle udledninger samt hav- og dambrug

Der er i 2015 registreret 165 særskilte industrielle udledninger til vandområder med en udledning af spildevand svarende til 30 PE eller derover (1 PE svarer til spildevandsmængden fra én person).

Særskilte industrielle udledninger omfatter traditionelle virksomheder, deponeringsanlæg og jordforureninger (afværgeforanstaltninger) med det til fælles, at de ikke er tilsluttet offentlig kloak, men i stedet har deres egen særskilte udledning til vandløb, sø eller kyst.

Den samlede udledning til vandmiljøet i 2015 fra særskilte industrielle udledninger er ifølge Miljøstyrelsens rapport  Punktkilder 2015  opgjort til 331 ton kvælstof, 18 ton fosfor og 914 ton organisk stof (målt som BI5).

Antallet af ferskvandsdambrug er faldende, og udviklingen går i retning af etablering af modeldambrug og afvikling af de traditionelle anlæg. I 2015 er der ca. 150 traditionelle dambrug og knap 40 modeldambrug. Halvdelen af den samlede produktion sker på modeldambrugene. Det faldende antal ferskvandsdambrug har ikke ført til en tilsvarende reduktion i fiskeproduktionen, der i 2015 udgjorde ca. 26.000 ton.

Den samlede udledning til vandmiljøet i 2015 fra ferskvandsdambrug er ifølge Miljøstyrelsens rapport Punktkilder 2015 opgjort til 675 ton kvælstof, 55 ton fosfor og 1.013 ton organisk stof (målt som BI 5 ).

Saltvandsbaseret fiskeopdræt foregår typisk i bure på havet (havbrug) eller i damme på landjorden med indtag af saltvand (saltvandsdambrug). Antallet af havbrug har været nogenlunde stabilt de sidste 10 år, mens saltvandsdambrug på land har haft en støt nedgang i antal og produktion. Produktionen er i 2015 opgjort til 10.126 ton fra i alt 25 anlæg med produktion.

Den samlede udledning til vandmiljøet i 2015 fra hav- og dambrug er ifølge Miljøstyrelsens rapport Punktkilder 2015 opgjort til 354 ton kvælstof, 38 ton fosfor og 1.131 ton organisk stof (målt som BI5).

Godkendelser og tilsyn med særskilte industrielle udledninger samt fiskeopdræt varetages af kommunerne og Miljøstyrelsen. 

Udledningerne fra dambrug kan også ses på et kort på Danmarks Arealinformation. Se under kortlaget ”Spildevand”.