Renseanlæg

Der er gennem de seneste årtier sket et markant fald i antallet af renseanlæg, og udviklingen går fortsat i retning af en centralisering af spildevandsrensningen på større og færre renseanlæg.

I 2015 er antallet af renseanlæg 839, hvoraf de 780 modtager spildevand svarende til 30 PE eller derover (1 PE svarer til spildevandsbelastningen fra 1 person). Til sammenligning var der i 1989, hvor den første Vandmiljøplan kom, lige knap 2.000 renseanlæg. De renseanlæg, der er blevet nedlagt i den mellemliggende periode, er primært de lavteknologiske renseanlæg, og spildevandet herfra bliver nu renset på større og mere avancerede renseanlæg. 92 % af spildevandet renses i dag på de 287 største og mest avancerede renseanlæg.

Spildevandet indeholder blandt andet organiske stoffer og næringsstoffer, som kan forurene vandmiljøet. På langt de fleste renseanlæg i Danmark renses spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk. Herved fjernes størstedelen af de stoffer, der er skadelige for vandmiljøet.

For at holde øje med kvaliteten af det udledte spildevand og renseanlæggenes effektivitet udtages der prøver i ind- og udløbet på renseanlæggene. På baggrund af de indsamlede målinger og analyser kontrolleres det hvert år, om de enkelte renseanlæg overholder de krav, kommunen har stillet i udledningstilladelserne.

Den samlede spildevandstilførsel til renseanlæggene i Danmark svarer til spildevandet fra ca. 7 millioner mennesker. Renseanlæggene udledte i 2015 samlet knap 768 millioner kubikmeter renset spildevand.

I 2015 er den samlede udledning fra punktkilderne renseanlæg, industri, spredt bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og akvakultur opgjort til 1.100 ton fosfor, 7.500 ton kvælstof og 13.400 ton organisk stof målt som BI5. Du kan læse mere i rapporten Punktkilder 2015.

De samlede udledninger af kvælstof, fosfor og organisk stof er i perioden fra 1989 til 2015 reduceret med hhv. 73%, 83% og 86%. Reduktionen skyldes hovedsageligt reduceret udledning fra renseanlæg og industri. 

Udledningerne fra renseanlæg kan også ses på et kort på Danmarks Arealinformation. Se under kortlaget ”Spildevand”.