Håndhævelse på naturområdet

X Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

1. juli 2006 
1. udgave 

Håndhævelse på naturområdet

N-5


 Procedurebeskrivelse

1 Formål

At sikre, at håndhævelse på naturområdet foretages på et ensartet grundlag i overensstemmelse med gældende lovgivning, kvalitetsmålsætning og -politikker.


2 Gyldighedsområde  
Proceduren gælder for kommunens håndhævelse jf.:

 • Lov om naturbeskyttelse, kap. 11,
 • lov om vandløb kap. 11,
 • lov om okker § 9,
 • lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken kap. 10, og
 • lov om sommerhuse og campering kap. 4,

3 Ansvar 
Sagen tildeles en ansvarlig sagsbehandler (AS) iht. organisationsplan. 
Kompetencekrav til AS (evt. suppleret med vejleder/team) er fastlagt i procedure for kompetencestyring og eventuelle yderligere lokale retningslinjer. 
(Ansvarsfordelingen mellem faggrupper og mellem relevante organisatoriske niveauer kan kun fastlægges endeligt, når standardproceduren implementeres lokalt.)


4 Fremgangsmåde

 4.1 
Håndhævelsessager tilgår forvaltningen på baggrund af forvaltningens tilsyn, et opfølgende tilsyn med fastsatte vilkår eller meddelt påbud eller efter henvendelse udefra.

4.2 
Sagen journaliseres.

 4.3 
Tidligere sager fremsøges.

4.4 
Der søges på relevante GIS temaer eller tilsvarende fx:

 • relevante plantemaer (i landsplandirektiv, kommune- og lokalplan, byplanvedtægt, vand- og Natura 2000 planlægning mv.),
 • zonestatus efter planloven (nuværende og pr. 1. juli 1992),
 • Natura 2000 områder,
 • klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjer,
 • bygge- og beskyttelseslinjer,
 • fredning,
 • kystnærhedszone,
 • drikkevandsudpegning,
 • bevaringsværdigt kulturmiljø,
 • skovrejsningsområde,
 • råstofområde,
 • kortlagte arealer efter jordforureningsloven,
 • kortlagte arealer efter okkerloven og
 • olie- og naturgasledninger.

4.5 
Ejerforhold afklares.

4.6 
Ejendommens ejer(e) eller bruger underrettes om sagen og anmodes om bemærkninger (partshøring). I visse særlige tilfælde hvor en trussel om en væsentlig skade på dyr, planter og/eller naturtyper nødvendiggør øjeblikkeligt indgreb, kan et påbud meddeles umiddelbart, mundtligt og uden varsel.

 4.7 
Det vurderes om der er behov for besigtigelse.

4.8 
Hvis der er mulighed for at søge om dispensation/tilladelse, oplyses dette. Hvis denne mulighed ikke foreligger, oplyses den ansvarlige om krav til lovliggørelse (varsel om påbud om fysisk lovliggørelse). Se eksempelmateriale under punkt 5.

4.9 
Hvis der søges dispensation behandles sagen efter den pågældende lovgivning.

4.10 Hvis der er uafklarede spørgsmål/behov for yderligere informationer, indhentes disse med angivelse af svarfrist fra den ansvarlige, andre myndigheder.

 4.11 
Kommunen vurderer efter modtagelse af høringssvar det samlede materiale i forhold til gældende lovgivning og beslutter, hvilke håndhævelsesskridt, der skal foretages:

 • Henstilling benyttes i forbindelse med en lovovertrædelse af mindre alvorlig karakter, evt. i forbindelse med at den ansvarlige samtidigt mundtligt eller skriftligt har tilkendegivet, at denne vil bringe det pågældende forhold i orden. En henstilling kan ikke håndhæves, men bringer den ansvarlige i "ond tro".  Hvis henstillingen ikke efterleves, meddeles påbud.
 • Påbud om fysisk lovliggørelse. Påbud forvarsles skriftligt jf. eksempel herfor, samt vejledning i forbindelse med forvarsling af påbud oplyses om retten til aktindsigt og til at udtale sig indenfor en nærmere fastsat frist. Efter fristens udløb meddeles påbuddet skriftligt jf. eksempel herfor. Der angives en tidsfrist for efterlevelse af et skriftligt påbud i forbindelse med forvarslingen og meddelelsen. Der følges op på et påbud, når fristen for efterlevelse af påbuddet er udløbet.
 • Overvej politianmeldelse i særligt grove tilfælde.

4.12 
Indgiv politianmeldelse ved fristoverskridelse, medmindre særlige forhold taler imod.

4.13 
Overvej selvhjælpshandling, hvis påbud ikke efterkommes, dvs. at tilsynsmyndigheden foretager det nødvendige til forholdets berigtigelse for den forpligtedes regning. Lovgivningen på naturområdet forudsætter som hovedregel, at påbud er meddelt ved dom. Tjek derfor lovbestemmelser i de enkelte love. 
For vandløbsloven kan der i særlige akutte tilfælde foretages selvhjælpshandling uden forudgående påbud. 
En selvhjælpshandling varsles som hovedregel så ejer/bruger har mulighed for at udtale sig. 
I tilfælde af overhængende alvorlig fare for skade, kan der umiddelbart foretages selvhjælp efter reglerne i de enkelte lovgivninger.


 5 Bilag

Nedenstående er ikke en del af de af Miljøministeriet udarbejdede procedurer til brug for indførelse af et kvalitetsstyringssystem i kommunerne. Paradigmaer, tjeklister m.m. som kommuner og amter har bidraget med til hjemmesiden, står alene for disses regning. Det bemærkes af bilagsoversigten ikke omfatter alle relevante regler.


Naturbeskyttelseslovens kapitel 11

Vandløbslovens kapitel 10

Tøndermarsklovens kapitel 10

Okkerloven, § 9

Sommerhuslovens kapitel 4

Forvaltningslovens kapitel 5

Vejledning om retssikkerhedsloven på miljøområdet

Reglerne kan finde på  www.retsinfo.dk

 Eksempelmateriale

Indskærpelse af vilkår

Partshøring og varsling af påbud

Påbud

Standsningspåbud

Varsel af påbud


 6 Relaterede procedurer

Procedure for afgørelser der vedrører beskyttede naturtyper 
Procedure for forespørgselsordning om beskyttede naturtyper (§ 3 status) 
Procedure for dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer 
Procedure for vandløbsregulering og -restaurering 
Procedure for dokumentstyring. 
Procedure for styring af registreringer, herunder sagsakter. 
Procedure for kompetencestyring. 
Procedure for afvigelser, afhjælpende og korrigerende handlinger. 
Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af systemets funktion. 
Procedure for den systemansvarliges opgavevaretagelse.