Regler, direktiver, love og bekendtgørelser om støj

Her findes vejledninger, love og bekendtgørelser om støj for en række forskellige støjtyper. Mange danske regler, på støjområdet, stammer fra EU.

EUs politik og regler
Mange af de danske regler på støjområdet stammer fra EU. Der er fastsat fælles europæiske grænseværdier for støjudsendelsen fra en lang række af støjkilder.

Direktiv om ekstern støj
EU har vedtaget et direktiv om kortlægning og styring af ekstern støj (støjdirektivet), som herhjemme har givet anledning til vores regler om støjkortlægning og støjhandlingsplaner.

Oversigt over vejledninger
For en række støjtyper er der udgivet vejledninger eller anvisninger, som blandt andet indeholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for de pågældende former for støj .