Overgangsordning

Pesticidforordningen træder i kraft løbende, da en række regler og krav først opstilles eller træder i kraft senere. Hvis du markedsfører et plantebeskyttelsesmiddel under det oprindelige direktiv 91/414/EØF fra 1991, vil godkendelsen stadig være gældende, indtil den udløber eller ændres. Produktet er altså omfattet af en overgangsordning.


Fremover vil pesticidforordningen blive anvendt på reguleringen af plantebeskyttelsesmidler, og reglerne fra plantebeskyttelsesmiddeldirektivet bliver ophævet.

Reglerne fra før den 14. juni 2011 skal dog anvendes på visse ansøgninger om godkendelse eller fornyet godkendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, som er givet før den 14. juni 2011, er som udgangspunkt fortsat gældende efter den 14. juni. De vil være gyldige, indtil de ændres eller tilbagekaldes.

Ansøgninger om nye produkter modtaget før d. 14. juni 2011, men hvor sagsbehandlingen ikke er afsluttet vil ligeledes være omfattet af overgangsreglerne.
Plantebeskyttelsesmidler, der er mærket i henhold til direktiv 91/414, må være på markedet med den eksisterende mærkning frem til den 14. juni 2015.

Den 14. juni 2011 trådte pesticidforordningen 1107/2009 i kraft og ophæver plantebeskyttelsesmiddeldirektiv 91/414.

Det medfører, at fremover, anvendes forordningen på reguleringen af plantebeskyttelsesmidler, og at reglerne fra plantebeskyttelsesmiddeldirektivet ophæves (regler som er implementeret i kemikalieloven og bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler).

Reglerne fra før den 14. juni 2011, skal dog anvendes på visse ansøgninger om godkendelse eller fornyet godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, som beskrevet nedenfor. Herudover er der også overgangsordninger for nogle af de nye typer af stoffer/midler, som i fremtiden bliver godkendelsespligtige.

Plantebeskyttelsesmidler

Eksisterende godkendelser – hvor kemikalieloven vil gælde

Eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler som er givet før den 14. juni 2011, er fortsat gældende efter den 14. juni.

Eksisterende godkendelser er gyldige indtil, de ændres eller tilbagekaldes.  Ændringen eller tilbagekaldelsen af godkendelsen sker efter de hidtil gældende regler i kemikalieloven, hvis ændringen eller tilbagekaldelsen sker som følge af;

  • Aktivstoffets optagelse på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet før den 14. juni 2011, og plantebeskyttelsesmidlet derfor skal revurderes, men hvor sagsbehandlingen ikke er færdiggjort den 14. juni 2011, eller
  • Aktivstoffets optagelse på forordningen over godkendte aktivstoffer efter den 14. juni, hvor aktivstoffet er vurderet efter plantebeskyttelsesmiddeldirektivets regler, og hvor en fornyet vurdering af produktet først behandles efter den 14. juni 2011.

Databeskyttelse i overgangsperioden
Kemikalielovens hidtil gældende regler om databeskyttelse om aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler finder fortsat anvendelse ved fornyet vurdering af eksisterende godkendelser med aktivstoffer, der er omfattet af en af de to ovenstående situationer. Dog med følgende gældende databeskyttelsesperioder;
- 5 år efter optagelsen eller godkendelsen for eksisterende stoffer iht. direktiv 91/414.
- I 10 år efter optagelsen eller godkendelsen for nye stoffer iht. direktiv 91/414.
- I 5 år efter fornyelse af optagelse eller godkendelse af den oprindelige optagelse af aktivstoffet, hvis optagelsen udløber før den 24. november 2011.

Danmark giver kun databeskyttelse ved godkendelse af nye plantebeskyttelsesmidler, der godkendes i Danmark efter, at aktivstoffet er optaget på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet. Danmark har ikke haft nationale regler for databeskyttelse i kemikalieloven før implementeringen af plantebeskyttelsesmiddeldirektivet, og derfor er der ingen databeskyttelse på plantebeskyttelsesmidler, der har været godkendt i Danmark, inden aktivstoffet blev optaget på bilag I til direktivet.

Eksisterende godkendelser – hvor forordningen vil gælde
Eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, hvor aktivstoffet ikke omfattes af en af de to ovenstående situationer, vil blive behandlet efter forordningens regler.
Forordningen gælder også i tilfælde, hvor der efter den 14. juni 2011 skal ske tilbagekaldelse af eksisterende godkendelser som følge af ikke-godkendelse af et aktivstof.

Nye godkendelser
Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel indeholdende et eller flere aktivstoffer, som er optaget på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet 91/414, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler i kemikalieloven, hvis ansøgningen er indgivet til Miljøstyrelsen inden den 14. juni 2011.

Ansøgninger om godkendelse af nye plantebeskyttelsesmidler modtaget den 14. juni behandles efter forordningens regler.

Mærkning af plantebeskyttelsesmidler
Plantebeskyttelsesmidler, der er mærket eller bliver mærket efter plantebeskyttelsesmiddeldirektivet 91/414 og præparatdirektivet 1999/45, kan markedsføres indtil den 14. juni 2015, hvorefter alle midler skal være klassificeret efter klassificeringsforordningen. Produkter, som er på markedet (i detailleddet) før 1. juni 2015, behøver dog ikke blive mærket om før 1. juni 2017.

AKTIVSTOFFER
Aktivstoffer der inden den 14. juni 2011 er optaget på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet videreføres i en selvstændig forordning under pesticidforordningen og er dermed fortsat godkendt når forordningen træder i kraft den 14. juni 2011 og herefter.

Plantebeskyttelsesmiddeldirektivets godkendelsesregler vil dog fortsat finde anvendelse på en række aktivstoffer, herunder:

  • nye aktivstoffer, hvor beslutning om ”completeness” er publiceret inden den 14. juni 2011, og
  • aktivstoffer omfattet af første genvurderingsforordning 737/2007.
    Det vil sige aktivstoffer som er blevet forlænget optaget på bilag I uden forudgående revurdering, men som er planlagt revurderet."
    Se bilag I til forordningen via dette link.

Safenere og synergister
Safenere og synergister bliver ikke godkendelsespligtige i Danmark før, at Kommissionen i en selvstændig forordning har fastsat et arbejdsprogram, der gradvist skal revurdere de safenere og synergister, der er på markedet ved forordningens ikrafttræden. Denne forordning skal vedtages senest den 14. december 2014.

Safenere og synergister kan fra vedtagelsen af forordningen tillades markedsført i et plantebeskyttelsesmiddel uden at være godkendt i indtil 5 år. Der vil derfor ske en gradvis tilpasning i løbet af den 5-årige periode, så der løbende kræves godkendelse af safenere og synergister. Det vil derfor formentlig først blive i 2019-2020, at alle safenere og synergister skal være godkendt.

Miljøstyrelsen orienterer nærmere, når der er vedtaget et arbejdsprogram i EU.

Hjælpestoffer
Hjælpestoffer kan uden at være godkendt, fortsat indgå i markedsførte plantebeskyttelsesmidler indtil, at de eventuelt opføres på bilag III til pesticidforordningen. Bilag III er en negativliste for hjælpestoffer. Hjælpestoffer, der er opført på negativlisten efter den 14. juni 2016, vil ikke kunne indgå i godkendte plantebeskyttelsesmidler i Danmark.

Miljøstyrelsen orienterer nærmere, når der er optaget hjælpestoffer på bilag III.

Adjuvanter
Adjuvanter bliver ikke godkendelsespligtige i Danmark før, der foreligger datakrav, vurderingsprogram og godkendelseskriterier for disse. Reglerne skal fastsættes i en selvstændig forordning af Kommissionen. Det er endnu uafklaret, hvornår dette vil ske.

Miljøstyrelsen orienterer nærmere, når der er vedtaget mere konkrete regler