Krav efter afgørelsen

En afgørelse kan enten gå dig imod eller falde ud til din fordel, og i begge tilfælde er der ting, du skal være opmærksom på.

Der er krav til dig, uanset om du får ja eller nej til en godkendelse af dit produkt. 

Hvis du får ja til godkendelse

Hvis du har ansøgt og fået en godkendelse, kan du starte med at markedsføre produktet i det land, hvor du har fået godkendelse.. Der er en række krav til dig som godkendelsesindehaver. 

Årlig produktafgift

I Danmark koster det 500 kr. om året pr. godkendelse at bevare retten til at markedsføre produktet. Miljøstyrelsen opkræver den årlige produktafgift hvert år i starten af året.

Afgiften er fra 2017 forudbetalt

Belastningsafgift

Herudover er køb af plantebeskyttelsesmidler pålagt en afgift i Danmark. Afgiften er baseret på midlernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber, så de mest miljø- og sundhedsbelastende pesticider pålægges den højeste afgift, mens de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider pålægges en relativt lavere afgift.

Se afgiftslisten og læs mere om afgiften på pesticider

Grundlaget for beregningerne er beskrevet i den seneste ændring til afgiftloven. Læs selv videre i afgiftsloven .

Journaler, indberetningspligt, kontrol 

Du er forpligtet til at føre journal over de plantebeskyttelsesmidler, som du importerer, sælger m.v. Forpligtelsen omfatter både importører,  forhandlere (distributører), importører og eksportører. Pligten til at gemme oplysninger gælder i mindst fem år (2011-2016). Der er retningslinjer for, hvordan du fører journalen og krav til, hvilke data du skal bogføre. Der er basiskrav, som gælder alle, og specifikke krav til henholdsvis producenter, importører m.v.

Basiskrav til registrering (alle)

 • Navn på det pågældende plantebeskyttelsesmiddel.

 • En mængdemæssig opgørelse af salget

 • Dato for aktiviteten (foretaget i umiddelbar tilknytning hertil).

Specielle registreringskrav til producenter

 • Producerede/opbevarede plantebeskyttelsesmidler skal registreres

 • Det skal angives, i hvilken land markedsføringen foregår

 • Det skal registreres, når et plantebeskyttelsesmiddel markedsføres.

Specielle registreringskrav til importører/eksportører og forhandlere/leverandører

 • Datoen for importen/eksporten skal registreres.
 • Fra/til hvilket land importen/eksporten sker.
 • Ved opbevaring skal dette registreres hos importør/eksportør.
 • Forhandlere skal registrere de plantebeskyttelsesmidler, de opbevarer og markedsfører.
 • Leverandører skal føre registre over de plantebeskyttelsesmidler, de opbevarer.

Kontrol af registrering

Myndighederne kan forlange relevante oplysninger fra journalerne, så et parti plantebeskyttelsesmidler kan identificeres og følges inden for EU.  En anmodning kan ske ved et kontrolbesøg eller på baggrund af en skriftlig henvendelse. Interessenter som f. eks. drikkevandsindustri, lokale beboere eller detailhandlere kan få adgang til oplysninger i journalerne ved at henvende sig til myndighederne
Reglerne om registrering er beskrevet i artikel 67 i forordning 1107/2009. 

Indberetning af salg 

Du skal hvert år indberette salget af dine produkter til Miljøstyrelsen. Du kan indberette salget via virksomhedsportalen virk.dk. Gå til mst.dk/selvbetjening

Reklamering

Du skal leve op til en række krav, når du reklamerer for dit produkt. Læs mere om reklamering her  

Hvis du har fået nej til en godkendelse

Hvis du får et afslag på din ansøgning om markedsføring af et nyt eller eksisterende plantebeskyttelsesmiddel, kan du søge igen, hvis du f.eks ændrer GAP eller har nye oplysninger. Du må ikke sælge eller importere dit produkt, imens den nye ansøgning behandles.

Du må ikke reklamere for dit produkt, hvis det ikke er godkendt.

Hvis du har søgt om fornyelse af et eksisterende produkt på markedet, og du får afslag, så skal salg og import stoppe. Det skal ske efter en frist der fastsættes i afslaget, den kan maksimalt være seks måneder.

Salg og oplagring i detailleddet skal ligeledes stoppe efter 6 måneder, mens frist for oplagring og anvendelse hos brugerne normalt vil være i alt 18 måneder efter afslaget.