Ansøgning om godkendelse af pesticider til mindre anvendelser

Godkendelse af pesticider til mindre anvendelser er en godkendelse af et allerede godkendt produkt til en lille afgrøde eller en skadevolder som ikke er udbredt, der ikke er omfattet af godkendelsen.

Hvem kan ansøge

Godkendelsesindehaveren, offentlige eller videnskabelige organisationer, professionelle erhvervsorganisationer eller professionelle brugere kan ansøge.

Hvad kan du ansøge om

Anvendelsen, der søges om godkendelse til, skal enten være i en mindre afgrøde eller en mindre skadegører i en større afgrøde (f.eks. et sjældent skadedyr, som kun findes i begrænsede lokalområder).

Der kan i en ansøgning søges om afgrøder inden for én af følgende grupperinger:

  •          Frøafgrøder
  •          Prydplanter i væksthus og på friland
  •          Frugt og bær, inkl. jordbær
  •          Grøntsager
  •          Juletræer, pyntegrønt, skov og læhegn samt energiafgrøder
  •          Golfbaner, græsarealer

For frugt og bær, inkl. jordbær, og grøntsager, kan anvendelse på friland og i væksthus ikke indgå i samme ansøgning. En anvendelse på friland og en anvendelse i væksthus kræver nemlig forskellige vurderinger for sundhed, miljø og restkoncentration.

Gebyrer

Du skal betale et gebyr for at få behandlet din ansøgning om godkendelse af mindre anvendelse.

Som en del af udmøntningen af den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 indgået af Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er gebyret for godkendelser af allerede godkendte pesticider til mindre anvendelser blevet nedsat med 50 %. På den baggrund er fire gebyrsatser blevet halveret. De nedsatte gebyrer er medtaget i den seneste ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen og gælder for ansøgninger om mindre anvendelse indsendt efter 1. juli 2017.

Du kan læse nærmere om gebyrerne samt gebyrtaksterne under Gebyrer.

Sådan ansøger du

Du kan indsende ansøgningsmaterialet elektronisk via e-mail til . Skriv: ”Ansøgning om godkendelse til mindre anvendelse af (produktnavnet)” i emnefeltet.

Du skal i e-mailen vedhæfte et ansøgningsskema samt en brugsanvisning til den mindre anvendelse. Materialet kan du finde her:

Hent ansøgningsskema på dansk eller på engelsk

Hent skabelon til brugsanvisning (på dansk)

 

Du skal desuden vedhæfte restdata, hvis der søges om anvendelse i spiselige afgrøder, eller du skal medsende en begrundelse for, at der kan foretages ekstrapolering af restkoncentration fra afgrøderne i den regelrette godkendelse.

 

Du kan desuden indsende materiale til vores postadresse:

Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider
Tolderlundsvej 5
DK-5000 Odense C.

Vurdering af mindre anvendelse

Godkendelsen til en mindre anvendelse kan kun gives, såfremt anvendelsen overholder alle de samme krav til sundhed og miljø, samt evt. restkoncentrationer for spiselige afgrøder, som gælder for godkendelsen af produktet.

Desuden gives godkendelse til en mindre anvendelse som udgangspunkt ikke, hvis der allerede findes godkendte pesticider til det ansøgte. Der kan dog være forhold som resistensforebyggelse, der alligevel vil kunne begrunde en godkendelse.

Efter godkendelsen

Når Miljøstyrelsen giver en godkendelse til en mindre anvendelse, bliver den givet under forudsætning af, at anvendelsen sker på eget ansvar.

Hvis godkendelsen gives til andre end godkendelsesindehaveren af produktet, vil Miljøstyrelsen anmode godkendelsesindehaveren om at sætte anvendelsen på etiketten for produktet. Miljøstyrelsen offentliggør desuden brugsanvisningen i Bekæmpelsesmiddeldatabasen.

Administrativt følger godkendelserne til mindre anvendelser de ordinære godkendelser på samme produkt – det vil sige, de udløber samtidig, og den mindre anvendelse skal fornys, såfremt man ønsker en fortsat godkendelse til den mindre anvendelse.

Årligt gebyr: den der får godkendelsen til mindre anvendelse skal ikke betale et årligt gebyr, idet den der har godkendelsen af selve plantebeskyttelsesmidlet betaler 500 kr. pr. år, samt den relevante afgift, som betales til SKAT.

Her finder du reglerne

Reglerne om godkendelse af mindre anvendelser er beskrevet i artikel 51 i forordning 1107/2009.