Mindre anvendelser

Godkendelse af pesticidmidler til mindre anvendelser er en godkendelse af et allerede godkendt pesticidmiddel til en lille afgrøde eller en skadevolder som ikke er udbredt, der ikke er omfattet af godkendelsen.

Hvem kan ansøge

Godkendelsesindehaveren, offentlige eller videnskabelige organisationer, professionelle erhvervsorganisationer eller professionelle brugere kan ansøge.

Hvad kan du ansøge om

Anvendelsen, der søges om godkendelse til, skal enten være i en mindre afgrøde eller en mindre skadegører i en større afgrøde (f.eks. et sjældent skadedyr, som kun findes i begrænsede lokalområder).

Der kan i en ansøgning søges om afgrøder inden for én af følgende grupperinger:

  • Frøafgrøder
  • Prydplanter i væksthus og på friland
  • Frugt og bær, inkl. jordbær
  • Grøntsager
  • Juletræer, pyntegrønt, skov og læhegn samt energiafgrøder
  • Golfbaner, græsarealer

For frugt og bær, inkl. jordbær, og grøntsager, kan anvendelse på friland og i væksthus ikke indgå i samme ansøgning. En anvendelse på friland og en anvendelse i væksthus kræver nemlig forskellige vurderinger for sundhed, miljø og restkoncentration.

På midlets etiket skal den mindre anvendelse placeres sidst på etiketten i et afgrænset felt. Brugsanvisningen for den mindre anvendelse skal på etiketten gengives ordret, som den fremgår af den separate brugsanvisning. Dog kan teksten under overskriften Ansvar for mindre anvendelse og vejledning på side 1 erstattes af følgende tekst:

”Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse”.

Gebyrer

Du skal betale et gebyr for at få behandlet din ansøgning om godkendelse af mindre anvendelse.

Læs om gebyrer og gebyrtakster.

Sådan ansøger du

Du kan indsende ansøgningsmaterialet elektronisk via e-mail til Obfuscated Email. Skriv: ”Ansøgning om godkendelse til mindre anvendelse af (produktnavnet)” i emnefeltet.

Du skal i e-mailen vedhæfte et ansøgningsskema samt en brugsanvisning til den mindre anvendelse. Materialet kan du finde her:

Hent ansøgningsskema på dansk eller på engelsk

Hent skabelon til brugsanvisning (på dansk)

Du skal desuden vedhæfte restdata, hvis der søges om anvendelse i spiselige afgrøder, eller du skal medsende en begrundelse for, at der kan foretages ekstrapolering af restkoncentration fra afgrøderne i den regelrette godkendelse.

Du kan desuden indsende materiale til Miljøstyrelsens postadresse:

Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider
Tolderlundsvej 5
DK-5000 Odense C.

Vurdering af mindre anvendelse

Godkendelsen til en mindre anvendelse kan kun gives, såfremt anvendelsen overholder alle de samme krav til sundhed og miljø, samt evt. restkoncentrationer for spiselige afgrøder, som gælder for godkendelsen af pesticidmidlet.

Desuden gives godkendelse til en mindre anvendelse som udgangspunkt ikke, hvis der allerede findes godkendte pesticidmidler til det ansøgte. Der kan dog være forhold som resistensforebyggelse, der alligevel vil kunne begrunde en godkendelse.

Efter godkendelsen

Når Miljøstyrelsen giver en godkendelse til en mindre anvendelse, bliver den givet under forudsætning af, at anvendelsen sker på eget ansvar.

Hvis godkendelsen gives til andre end godkendelsesindehaveren af produktet, vil Miljøstyrelsen anmode godkendelsesindehaveren om at sætte anvendelsen på etiketten for pesticidmidlet. Miljøstyrelsen offentliggør desuden brugsanvisningen i Bekæmpelsesmiddeldatabasen.

Administrativt følger godkendelserne til mindre anvendelser de ordinære godkendelser på samme pesticidmiddel – det vil sige, de udløber samtidig, og den mindre anvendelse skal fornys, såfremt man ønsker en fortsat godkendelse til den mindre anvendelse.

Årligt gebyr: den der får godkendelsen til mindre anvendelse skal ikke betale et årligt gebyr, idet den der har godkendelsen af selve pesticidmidlet betaler 500 kr. pr. år, samt den relevante afgift, som betales til SKAT.

Her finder du reglerne

Reglerne om godkendelse af mindre anvendelser er beskrevet i artikel 51 i Forordning 1107/2009.