Gebyrer på ansøgninger om godkendelse af pesticidaktivstoffer og -midler

Miljøstyrelsen opkræver gebyrer for alle ansøgninger om godkendelse af pesticider.

Gebyrerne skal dække alle omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgningerne efter reglerne i pesticidforordningen og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Gebyrerne opkræves efter modtagelse af ansøgningen og skal indbetales til Miljøstyrelsen.

Se oversigten over gældende gebyrer

De justerede gebyrer trådte i kraft den 1. juli 2023.

For ansøgninger, hvor det samlede gebyr overstiger 60.000 kr., opkræves et beløb på 20.000 kr. til dækning Miljøstyrelsens indledende sagsbehandling. Den resterende del af gebyret bliver først opkrævet, når ansøgningen er anerkendt.

For ansøgninger om mindre anvendelser, parallelimport og administrative ændringer opkræves gebyret ved modtagelsen.

Gebyrerne er sammensat af et basisgebyr for de forskellige ansøgningstyper med forskellige tillæg, der bl.a. afhænger af om anvendelsen omfatter afgrøder, der kan bruges til fødevarer og foder, og om det omfatter et nyt aktivstof i Danmark eller revurdering af et allerede godkendt aktivstof. Gebyrerne reguleres årligt med udviklingen i pristallet som offentliggjort af Finansministeriet.

Gebyret for en aktivstofvurdering med henblik på optagelse på listen over godkendte aktivstoffer i plantebeskyttelsesforordningen afregnes efter medgået tid.

Gebyropkrævning for ansøgninger med uden- og indendørs anvendelse

Ansøgninger der både indeholder en zone- og interzone anvendelse vil blive behandlet forskelligt afhængigt af, hvilket land som er RMS. Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke gebyrer der opkræves i Danmark: 

DK´s rolle:

Begrundelse

Gebyret

zRMS og iRMS

I dette tilfælde kan Miljøstyrelsen behandle ansøgningerne samtidig, men der skal udarbejdes en dRR og RR  separat for henholdsvis uden- og indendørs anvendelse.

Det forventes at firmaerne kun søger om ét enkelt middel til både uden- og indendørs anvendelse.

For at vurdere de separate dRR og RR hhv. for den uden- og indendørs anvendelse, opkræves et tillægsgebyr for ændring under sagsbehandling for Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og AGRO. Der vil kun blive givet én samlet godkendelse, når begge vurderinger er færdige.

9204 og eventuelle tillægsgebyrer + tillægsgebyr ændring under sagsbehandling

zRMS og cMS (zone)

I dette tilfælde skal der udarbejdes en dRR for udendørs anvendelse i Nordzonen. Efter zRMS har lavet en vurdering, sendes dRR til kommentering hos cMS-landene i zonen. zRMS retter dRR til efter kommentarerne og udarbejder en færdig RR. På et andet tidspunkt skal Miljøstyrelsen som cMS kommenterer på en anden dRR for den indendørs anvendelse, som er udarbejdet af iRMS. Rapporterne om inden- og udendørs anvendelse kommer på forskellige tidspunkter og bygger på forskellige risiko-/faglige vurderinger. derfor opkræves to gebyrer. Der vil dog kun blive givet én samlet godkendelse, når begge rapporter er færdige.

9202 + 9203 og eventuelle tillægsgebyrer

cMS (zone og interzone)

I dette tilfælde skal Miljøstyrelsen kommentere på to forskellige dRR og vurdere to forskellige RR for henholdsvis uden- og indendørs anvendelse. Rapporterne kan komme på forskellige tidspunkter og bygger på forskellige risiko-/faglige vurderinger. Derfor opkræves to gebyrer. Der vil dog kun blive givet én samlet godkendelse, når begge rapporter er færdige.

9203 + 9203 og eventuelle tillægsgebyrer

Særlige områder

Fornyelser pesticidmidler

Der vil blive opkrævet fuldt godkendelsesgebyr for den første fornyede godkendelse. Godkendelser af de efterfølgende ansøgninger med det samme aktivstof, vil ikke blive pålignet gebyret i Kolonne C.

Ækvivalensvurderingen

Når ækvivalensvurderingen er foretaget af et andet land, opkræver Miljøstyrelsen ikke gebyr.

Dispensationer

Når Miljøstyrelsen modtager en ansøgning om dispensation på et konkret middel, der strækker sig over flere perioder mod samme skadevolder i samme år, vil den blive betragtet som én ansøgning.

Når Miljøstyrelsen tidligere har vurderet og bevilget en dispensation på det pågældende middel til den samme anvendelse betales et lavere gebyr.

Forsøgsmæssig afprøvning

Grundbeløbet for en ansøgning om forsøgsmæssig afprøvning opkræves hvis der er tale om et produkt med et aktivstof, som er godkendt i Danmark. Hvis der er tale om et produkt med et aktivstof, der ikke er godkendt i Danmark, betales et tillægsgebyr.

Mindre anvendelser

Ansøgning om en mindre anvendelse til forskellige afgrøder indenfor samme afgrødetype skal kun betale ét gebyr. Det betyder, at ansøgninger om f.eks. forskellige havefrø kan behandles samlet. Gebyret dækker ligeledes flere sammenlignelige produkter (f.eks. produkter med samme aktivstofindhold, som er dækket af samme vurdering) i samme ansøgning.

I forhold til tillægget til AGRO er der ikke tale om et tillæg for effektivitetsvurdering, men derimod for vurdering af, hvorvidt der findes godkendte produkter med den pågældende anvendelse. Dette sker for at beskytte rettighederne hos de virksomheder, der har søgt en rigtig produktgodkendelse til anvendelsen og finansieret studier m.v. AGRO vurderer endvidere, om der af hensyn til resistens eller andre årsager er grundlag for at give en mindre anvendelse til et produkt med en anden virkningsmekanisme.

I forhold til tillægget til FVST/DTU er der to forskellige gebyrer; et for fuld vurdering af nye restkoncentrationsdata, som skal indsendes af ansøger, og et lavere gebyr hvis restkoncentrationen kan ekstrapoleres ud fra allerede eksisterende data fra den regelrette godkendelse. Der betales et gebyr for hvert aktivstof i produktet.

Hvis der er tale om en overførsel af en mindre anvendelse til et identisk produkt betragtes det som en administrativ overførsel, der vil være dækket af gebyret for administrative simple opdateringer.

Gebyr for at få en mindre anvendelse påført sin etiket skal dækkes af godkendelsesindehaveren. Hvis det sker i forbindelse med en anden ændring af etiketten, skal der ikke betales et nyt gebyr.

Gebyr for vurderinger af aktivstoffer til EU godkendelse/fornyelse

Når Miljøstyrelsen er Co-RMS for et aktivstof, fastlægger Miljøstyrelsen gebyrstørrelsen på baggrund af skønnet tidsforbrug i forbindelse med den konkrete aftalte opgavefordeling om det pågældende aktivstof og gebyret indbetales i rater som hidtil. Der tilbagebetales endvidere for aktivstofvurderinger, hvis ressourceforbruget er lavere end skønnet.