Oplysninger til brug ved forgifning

Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at kunne vælge den rette behandling skal sundhedspersonale vide, hvilke kemikalier en patient har været i kontakt med.

Oplysninger om kemiske blandingers sammensætning

CLP-forordningens artikel 45 pålægger medlemslandene at udpege myndigheder, som skal modtage oplysninger om sammensætningen af kemiske blandinger på markedet til brug for sundhedspersonale i tilfælde af forgiftning. I Danmark har Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet ansvaret for at modtage disse oplysninger og gøre oplysningerne tilgængelige for personalet hos Giftlinjen på Bispebjerg hospital.

Farlige blandinger til erhverv skal anmeldes til Produktregisteret

Du har pligt til at anmelde farlige blandinger, som du markedsfører til erhvervsmæssig brug i mængder på over 100 kg om året, til Produktregisteret under Arbejdstilsynet og levere oplysninger om  sammensætningen af blandingerne. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen bruger oplysningerne til at få overblik over de farlige kemikaliers udbredelse i Danmark. Det er gratis at anmelde, og du kan gøre det enten elektronisk eller via et anmeldeskema. Oplysningerne i Produktregisteret er også tilgængelige for Giftlinjens personale.

Frivillig indberetning til Miljøstyrelsens Produktinformation

Du kan frivilligt indberette oplysninger om sammensætningen af de blandinger, som du sælger på det danske marked, til databasen Miljøstyrelsens Produktinformation. Det gælder uanset om produkterne sælges til forbrugere eller til erhverv. Miljøstyrelsens Produktinformation ligger på Virk.dk, og du kan indberette oplysninger ved brug af digital signatur. Oplysningerne i databasen svarer til de oplysninger, der typisk angives i et sikkerhedsdatablad, og oplysninger er både tilgængelige for Giftlinjens personale og for offentligheden.

Hvornår træder de nye regler i kraft?

Det er besluttet i EU, at de informationer, som skal leveres til de nationale giftinformationscentre, fremover skal harmoniseres og indsendes til myndighederne i et særligt format (XML format). Det betyder, at virksomheder skal indberette ensartede sammensætningsoplysninger i alle de EU-lande, hvor en kemisk blanding markedsføres. Dette fremgår af et nyt bilag til CLP-forordningen (bilag VIII), der træder i kraft fra 1. januar 2020. De nye regler træder i trinvist i kraft afhængig af anvendelsen af de kemiske blandinger:

  • Fra 1. januar 2020 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til forbrugere
  • Fra 1. januar 2021 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til professionel brug
  • Fra 1. januar 2024 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til industriel brug

Eksisterende anmeldelser, der er indsendt til Produktregisteret eller Miljøstyrelsen før 1. januar 2020 (og til registre i andre EU lande), er dog fortsat gyldige frem til 1. januar 2025, hvis der ikke foretages ændringer i sammensætning osv., som kræver opdatering af anmeldelsen inden da. 

Det forventes at Kommissionen i løbet af efteråret 2019 udsætter fristen for indsendelse af harmoniserede oplysninger for blandinger, der sælges til forbrugere, et år. Det vil sige, at fristen for indsendelse af harmoniserede oplysninger for blandinger, der sælges til forbrugere, vil træde i kraft 1. januar 2021 i stedet for 1. januar 2020.

Når de harmoniserede regler træder i kraft vil det i Danmark udelukkende være Produktregisteret, der skal modtage sammensætningsoplysninger for de relevante kemiske blandinger, uanset om de er til erhvervsmæssig eller privat brug.

 

Læs mere om indberetning af giftinformation