Grænseværdier for vand

I Danmark bliver grundvandet beskyttet, så vandet på langt de fleste vandforsyninger kan nøjes med en normal vandbehandling (iltning og filtrering), før det kan bruges som drikkevand. Grundvandet kan dog i nogle tilfælde være forurenet med stoffer, som findes naturligt i de jordlag, som vandet hentes op fra, eller med kemikalier, som kan komme fra landbruget, husholdninger og virksomheder. Der kan derfor være behov for, at vandet bliver renset, før det kan bruges som drikkevand.

Miljøstyrelsen har ansvaret for drikkevandsområdet i Danmark, og fastlægger på baggrund af kvalitetskriterierne de lovmæssige kvalitetskrav, som drikkevandet skal overholde, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt, ser rent ud og er uden farve, smag eller lugt.

Læs mere om lovgivningen på vandområdet og de officielle drikkevandskrav

Sådan bliver kvalitetskriterier for drikkevand fastsat

Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriteriet for det enkelte stof ud fra en "tolerabel daglig indtagelse" (TDI) og en vurdering af, hvad der ellers udover drikkevandet, kan bidrage til udsættelsen for stoffet. Hvis et givent stof for eksempel også kan forekomme i fødevarer og luften, så bliver kvalitetskriteriet fastsat sådan, at kun 10 % af TDI må stamme fra drikkevandet.

Se liste over drikkevandskvalitetskriterier 2018

Kvalitetskriterier for grundvand

Grundvandskvalitetskriteriet bliver brugt til at fastsætte krav til grundvandet under forurenede grunde, ved offentligt finansierede oprydninger af jordforureninger, og når myndighederne skal beslutte, hvordan restprodukter fra affaldsforbrænding skal deponeres.

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, juli 2021, revideret for trykfejl 

Læs mere om grundvand

Kvalitetskriterier for miljøfarlige fremmede stoffer i vandmiljøet

Miljøstyrelsen fastsætter også kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af kemiske stoffers effekter på de dyr og planter, der lever i vandet. 

Kvalitetskriterierne udgør den højeste koncentration af et forurenende stof, hvor myndighederne vurderer, at det ikke giver skader på vandmiljøet. Kvalitetskriterierne for vandmiljøet er baggrund for de lovmæssigt fastsatte miljøkvalitetskrav, som ligger til grund for at begrænse spildevandsudledningertil vandmiljøet.

Du kan læse mere om, hvordan kvalitetskriterierne for vandmiljøet bliver fastsat i vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4, 2004 her:

Læs Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand

De lovfastsatte miljøkvalitetskrav fremgår af bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, se på retsinformations hjemmeside.

Læs mere om spildevand

Find flere links her:

Datablade for stoffer med jord og drikkevandskvalitetskriterier

Baggrundsrapporter for stoffer med jord- og drikkevandskvalitetskriterier