Ansvarlig person: Sikkerhedsrapport

Kosmetiske produkter skal være sikre for menneskers sundhed, når det anvendes under normale og rimeligt forudseelige forhold. Det er den ansvarlige person, der skal dokumentere et produkts sikkerhed ved at foretage en sikkerhedsvurdering og udarbejde en sikkerhedsrapport.

Den vigtigste bestemmelse i kosmetikforordningen er artikel 3 om, at kosmetiske produkter skal være sikre. Ansvaret for sikkerhedsrapporten ligger hos den virksomhed, der er ansvarlig person for produktet. Sikkerheden af et produkt skal vurderes i henhold til punkterne i annex 1 i forordningen.

Det er en specialistopgave at lave en sikkerhedsvurdering, og forordningen stiller krav om, at den person, der vurderer sikkerheden og skriver under på sikkerhedsrapporten, har en akademisk grad inden for toksikologi, farmakologi, medicin eller lignende. Dokumentation for vedkommendes uddannelse og baggrund skal vedlægges sikkerhedsrapporten.

En sikkerhedsrapport består bl.a. af en toksikologisk vurdering af hvert enkelt stof/ingrediens med identificering af relevant NOAEL (No Observable Adverse Effect Level), vurdering af hudabsorption, eksponering, beregning af sikkerhedsmargen, vurdering af mikrobiologisk kvalitet, potentielle interaktioner med andre ingredienser samt emballage osv.

Miljøstyrelsen anbefaler virksomheder uden specialistkompetence at opsøge konsulenthjælp eller kontakte brancheforeningen.

Tre eksempler på sikkerhedsrapporter

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet tre fiktive eksempler på sikkerhedsrapporter, der kan vise virksomheder, hvad der skal til for at kunne risikovurdere et kosmetisk produkt. 

De tre sikkerhedsrapporter skal udelukkende ses som eksempler på, hvordan man kan udfylde en sikkerhedsrapport. Det er en specialistopgave at udarbejde en sikkerhedsvurdering, og har man ikke selv disse kompetencer, så bør man kontakte en konsulent. Der er flere forskellige konsulenter, der tilbyder denne opgave.

Se sikkerhedsrapporterne 

Annex I vejledning

Kommissionen har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en vejledning til, hvordan sikkerhedsrapporten udfærdiges. Vejledningen er fra 25/11-2013 og kaldes i daglig tale Annex I vejledningen (Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2013/674/EU om retningslinier for bilag I til forordning (EF) nr. 1223/2009):  

Se Annex I vejledning (dansk)

Se Annex I vejledning (engelsk)

Bemærk, at såfremt det kosmetiske produkt anvendes af professionelle, børerhvervsmæssig brug af produktet også være vurderet. Sikkerhedsvurderingen bør dermed tage højde for, at f.eks. frisører kommer i kontakt med produkterne flere gange om dagen, se nærmere i pkt. 3.6 i Annex I vejledningen.

Notes of Guidance

Notes of Guidance (11th) indeholder også væsentlige oplysninger, der skal bruges i en sikkerhedsrapport (bl.a. eksponeringstal for forskellige produkttyper). Den er udgivet af EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerheds (SCCS), og bør anvendes sammen med Kommissionens vejledning.

Notes of Guidance kan suppleres med SCCS opinions om følgende specielle emner:

Sammensætning af produktet (art 14)

En vigtig forudsætning for, at et produkt er sikkert er, at det opfylder kravene i forordningens bilag 2-6 om den kemiske sammensætning. Disse bilag udgøres af lister over stoffer og stofgrupper, der er enten tilladte til udvalgte formål eller begrænsede/forbudte.

  • Bilag 2:  Stoffer/stofgrupper, der er forbudt i al kosmetik.
  • Bilag 3:  Stoffer, som kun er tilladt i særlige produkttyper i bestemte koncentrationer. Alle andre anvendelser end de, der fremgår af bilaget, er ikke tilladt.
  • Bilag 4: Positivliste over tilladte farvestoffer. Alle andre farvestoffer er ikke tilladte.
  • Bilag 5: Positivliste over konserveringsmidler. Alle andre konserveringsmidler er ikke tilladte.
  • Bilag 6: Positivliste over tilladte UV-filtre. Alle andre UV-filtre er ikke tilladte.

  EU’s database over kosmetiske ingredienser, CosIng,  kan være meget nyttig til at finde ud af, om et stof er reguleret. Her kan du søge på enten stofnavnet eller CAS nummeret.

Forbudte sporstoffer (art. 17)

Hvis en råvare indeholder spormængder af et stof, der er forbudt, skal den ansvarlige person kunne dokumentere, at stoffet er teknisk uundgåeligt, og at det i den givne koncentration i det givne produkt ikke er skadeligt for sundheden.

CMR-stoffer (art. 15) 

Stoffer med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige egenskaber (CMR-stoffer) må som udgangspunkt ikke anvendes i kosmetik.Dog kan der i særlige tilfælde undtages fra denne regel. Læs mere her.

%MCEPASTEBIN%

Siden er opdateret 31. maj 2021