CMR-stoffer

Stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller menneskets forplantningsevne kaldes CMR-stoffer. CMR-stoffer er som udgangspunkt forbudte at anvende i kosmetiske produkter,

CMR-stoffer (C: Carcinogen, M: Mutagen, og R: Reproduktionsskadelig) anses for at være særdeles skadelige for menneskers sundhed, da nogle af dem kan forårsage langtidsvirkninger, der kan have dødelig udgang eller give permanente skader.

CMR-stofferne opdeles i kategorier, alt efter hvor veldokumenteret effekten er, dvs. hvor sikker man er på, at stoffet har den pågældende virkning. Der findes for hver af virkningerne (C, M og R) tre kategorier (Kategori 1A, 1B og 2). 

CMR-stoffer er som udgangspunkt forbudte at anvende i kosmetiske produkter, jf. artikel 15 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009). 

Oprids af lovgivningen

Når et nyt stof bliver klassificeret som CMR og publiceret i CLP forordningen er den pågældende dato ikrafttrædelsesdatoen. Herefter er der typisk en overgangsperiode på 15-18 måneder, før CMR-klassificeringen finder anvendelse.
Se CLP forordningen.  (EU-kommissionens hjemmeside)

CMR-stoffer er som udgangspunkt forbudte at anvende i kosmetiske produkter, jf. artikel 15 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009). Det er Miljøstyrelsens vurdering, at dette forbud gælder fra den dato, hvor klassificeringen som CMR-stof finder anvendelse – uanset, om stoffet er listet på bilag II over forbudte stoffer i kosmetikforordningen (dvs. at Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion håndhæver efter det automatiske forbud). Der kan dog i særlige tilfælde laves undtagelser fra forbuddet.

EU-Kommissionen fortolker ligeledes forbuddet således, at de 15 måneders overgangsperiode allerede gælder fra CMR-klassificeringen træder i kraft og ikke som tidligere fortolket, 15 måneder efter klassificeringerne finder anvendelse. I den forbindelse har kommissionen forpligtet sig til at liste nye CMR-klassificeringer på bilag II senest 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen. Hvilket i praksis er svarende til samtidigt med det automatiske forbud.

Kategori 2-stoffer kan undtages fra forbuddet
Kategori 2-stoffer kan undtages fra forbuddet, hvis der foreligger en sikkerhedsvurdering (opinion) fra EU's Videnskabelige komite for Forbrugersikkerhed (SCCS – Scientific Committee on Consumer Safety), som konkluderer, at stoffet er sikkert at anvende i en bestemt koncentration til et bestemt formål.

Kategori 1A- og 1B-stoffer kan undtages fra forbuddet
Kategori 1A- og 1B-stoffer kan undtages fra forbuddet, hvis der foreligger en sikkerhedsvurdering fra SCCS, som konkluderer, at stoffet er sikkert at anvende, samt en analyse, der viser, at der ikke findes egnede alternativer. Stoffet skal desuden opfylde sikkerhedskravene til fødevarer (forordning 178/2002), og der skal være tale om en veldefineret eksponering, før stoffet kan tillades.

Samtidig er det vedtaget, at hvis et kategori 1A- eller 1B-stof tillades til brug i kosmetik, skal SCCS revurdere stoffet, hvis der opstår usikkerhed om stoffets sikkerhed eller mindst hvert femte år.

Afstemning en gang om året om CMR-klassificeringer
EU-kommissionen afholder en gang om året en afstemning blandt EU-landene, hvor der skal stemmes om, hvorvidt de nye CMR-klassificeringer skal optages på bilag II samt foretage justering af forordningens øvrige bilag i det omfang, det er relevant. Kommissionen har over for industrien og medlemslandene forpligtiget sig til at gennemføre denne procedure senest 15 måneder efter CMR-klassificeringerne træder i kraft under CLP-forordningen..

CMR kategorier