Spørgsmål og svar om algebekæmpelse

Hvilke midler må jeg bruge til at fjerne alger med?

Du kan altid slå produkter op i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase

I Danmark og i resten af EU er der indført en godkendelsesordning af bekæmpelsesmidler, som bl.a. omfatter midler til at fjerne alger. Du må derfor kun bruge et godkendt middel til at fjerne alger på taget, fliser, gange, m.v. Du skal altid huske at følge instruktionen på etiketten.

Hvordan kan jeg se om et middel er godkendt?

Det står på etiketten, at midlet er omfattet af godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler, og hvilket registreringsnummer det har.

Hvorfor skal et middel være godkendt?

Bekæmpelsesmidler har til formål at slå levende organismer, planter og dyr, ihjel. De består derfor oftest af farlige kemikalier. Godkendelsesordningen er indført for at beskytte dig og menneskene og miljøet omkring dig. Ved godkendelse vurderer myndighederne om midlet virker, og om det er sikkert at bruge. Den vurdering har ingen foretaget, hvis du anvender et ikke godkendt middel.

Må jeg som forhandler af ikke godkendte midler skrive, at de alligevel virker mod alger m.v.?

Nej.

Hvis et middel markedsføres til anvendelse mod alger, grønne belægninger, grøn begroning, algefjerner eller begroning generelt skal det være godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af algevækst. Hvis du alligevel i din skriftlige eller mundtlige salgstale fortæller, at almindelige tagrensningsmidler også virker mod begroninger, alger, m.v. har du overtrådt både Kemikalieloven og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Det straffes i udgangspunktet med bøde, men straffen efter både miljølovgivningen og skattelovgivningen kan nå op på henholdsvis to og halvandet års fængsel ved grove overtrædelser. Ved gentagne overtrædelser vil Miljøstyrelsen skride til politianmeldelse.

Må jeg som algerenserfirma ikke selv vælge, hvilket middel jeg bruger til at rense tage med?

Nej.

Hvis du reklamerer med algerensning eller fjernelse af grønne belægninger, begroninger eller lignende eller anvender billeder i din markedsføring, hvor sådanne begroninger er synlige, skal du anvende godkendte midler til anvendelse mod algevækst. Det skal du også, hvis kunden har hyret dig til tagrensning generelt, men det viser sig, at hovedproblemet egentlig er alger. Hvis du anvender et ikke godkendt middel, har du overtrådt både Kemikalieloven og lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

Må jeg aldrig anvende midler, der ikke er godkendt til algebekæmpelse, til tagrensning?

Jo, hvis taget skal renses for andet end alger.

Det skal dog klart fremgå af både din markedsføring og din aftale med kunden, og i øvrigt være i overensstemmelse med den faktiske opgave, at der er tale om en generel rensning af taget. Dette kunne f.eks. være som forberedelse til overfladebehandling af taget eller til behandling af misfarvninger. 

Hvad inddrager Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen i vurderingen i forbindelse med håndhævelse af biocidholdige produkter?

Kemikalieinspektionen inddrager en række elementer, i vurderingen af om et biocidholdigt produkt er lovligt på markedet.

  • Kemikalieinspektionen kan bl.a. inddrage anprisninger fra virksomheden omkring produktet, både produktets etiketmen også andet præsentationsmateriale.
  • Kemikalieinspektionen kan også inddrage andre elementer end det, som står på etiketten, når det skal vurderes, om et produkt markedsføres som et biocidmiddel. (f. eks. produktets brugsanvisning og oplysninger fra producentens websted, billeder på hjemmesiden mv)Inspektionen ser også på, om alle aktivstoffer er godkendte eller under godkendelse, om leverandører af aktivstoffer er på artikel 95, jf. biocidforordningens artikel 95, og om produktet er opført i Produktregistret.
  • Kemikalieinspektionen kan også inddrage hvem den tilsigtede bruger af produktet er, i vurderingen af, om der er tale om et produkt, som reelt er bestemt til at fungere som et biocidmiddel. Dette er særligt relevant i forhold til f.eks. professionelle algebekæmpere. 
  • Koncentrationen af aktivstoffet i produktet kan ogsåinddrages i inspektionens vurdering af, om der er tale om et produkt, som reelt er bestemt til at fungere som et biocidmiddel.

Kemikalieinspektionen foretager en samlet og konkret vurdering af hvert enkelt produkt på baggrund af de elementer, som inspektionen inddrager.

Råd til borgerne om algebekæmpelse

Råd til professionelle tagrensere om algebekæmpelse