Alger og mos på tag og murværk

Alger og anden vækst, som for eksempel mos på tag og murværk, er ikke altid et kønt syn, men i de fleste tilfælde er det uskadeligt. Brug nænsomme metoder, så du ikke beskadiger byggematerialerne.

Begroning med alger og mos giver, modsat hvad man måske skulle tro, ikke en større risiko for fugtskader. Det er faktisk i langt de fleste tilfælde kun et æstetisk problem, og man bør tænke sig om en ekstra gang, inden man forsøger at fjerne begroningen. Den hårde behandling med varmt vand og højt tryk kan nemlig skade taget eller muren og på længere sigt give risiko for endnu mere begroning.

Før arbejdet

Her får du gode råd om, hvordan du vælger produkter, der skader miljø og sundhed mindst muligt:

 • Lad alger og mos sidde: Tænk dig om en ekstra gang, inden du beslutter dig for at fjerne begroning med alger, mos, svampe eller lav fra taget eller muren – det er i de fleste tilfælde helt uskadeligt.

 • Kontakt en fagmand: Hvis du synes, at væksten er et stort problem, så kontakt en fagmand og få vurderet, om det er nødvendigt at fjerne væksten, og om taget eller muren kan tåle det.

 • Find årsagen til væksten: Alger og mos gror bedst, hvor der er fugtigt. Hvis du er i tvivl om kilden til fugt, og hvordan man fjerner den, kan du kontakte en fagmand.

 • Vær forsigtig med eternittage: Hvis dit tag er af eternit, kan visse behandlinger betyde, at der frigives asbestfibre. Kontakt evt. Arbejdstilsynet, der regulerer reglerne om asbest, og hør nærmere om, hvordan du skal behandle taget.

Under arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du håndterer produkterne, og hvordan du beskytter dig selv og andre under arbejdet:

 • Fjern mospuder med håndkraft: Mospuder kan ofte fjernes med håndplukning eller blid afbørstning. Mospuder sidder relativt dårligt fast på tegl og har generelt kun hæfte, hvor teglstenene overlapper, mens mosset vil ofte have bedre vedhæftning til betonoverflader.

 • Fjern algevækst med vand og børste: Vækst på murværk kan du i første omgang forsøge at fjerne med vand og en blød børste. Hvis du spuler med vand, så gør det ved lavest mulige tryk, så du undgår at indånde bittesmå partikler med alger og mos. Hvis afrensningen beskadiger overfladen (hvilket selv relativt lave tryk ofte vil gøre), giver den nye overfladestruktur større risiko for ny vækst. Lav sidder væsentligt bedre fast end alger, og særligt ved afrensning af ældre lavbevoksninger vil det ofte kræve så højt et tryk, at du ikke kan undgå at beskadige overfladen. Afrensning kan derfor være starten på en ond cirkel, der medfører ny vækst og dermed hurtigere behov for ny afrensning.

 • Læs etiketten grundigt: Der findes kun få kemiske bekæmpelsesmidler på markedet. Bruger du sådanne midler, bør du læse etiketten grundigt, før du går i gang. Det er vigtigt at undersøge, om midlet indeholder kemiske stoffer, der kan forvitre byggematerialerne eller give misfarvninger. Undersøg også om der kan være nogen sundheds- eller miljøfare forbundet med at bruge midlet.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du rydder op og skaffer dig korrekt af med rester, samt hvordan du sikrer et godt indeklima:

 • Aflever rester på genbrugsstationen: Rester af bekæmpelsesmidler skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

 • Vedligehold fuger og overflader: Du kan forebygge ny begroning med alger og mos ved at vedligeholde fuger og vandafvisende overflader, f.eks. en kalket væg.

 • Undgå overfladebehandling: Der findes flere produkter på markedet til overfladebehandling, og som markedsføres med en forebyggende virkning over for biologisk vækst for eksempel imprægneringsmidler, forseglingsmidler mv. Men vær forsigtig med disse midler, da de kan ændre på materialernes evne til at optage og afgive fugt og kan være sundhedsskadelige. Det kan føre til at vand hober sig op bag imprægneringen, hvilket kan føre til fugtskader og frostsprængninger.

Konstruktioner til beskyttelse af tag og murværk

Du kan reducere begroning på tag og murværk ved at udforme konstruktionerne på en hensigtsmæssig måde:

 • Opfør en konstruktion med tagudhæng. Tagudhængets dimensioner skal fastlægges, så murværket bedst muligt beskyttes mod slagregn.

 • Øget hældning på taget giver mindre mulighed for vækst.

 • Sørg for god ventilation af taget. Dårlig ventilation af tagkonstruktionen resulterer i øget fugtindhold i materialerne og dermed bedre betingelser for vækst og øget risiko for frostskader.

 • En tilbageliggende fuge giver større muligheder for vandfælder og dermed større risici for vækst.

 • Udform tagrenderne så risiko for tilstopning minimeres og evt. overløb ikke rammer konstruktionen.

 • Placer fugtspærrer, løskanter mv. korrekt.

 • Vælg korrekte materialer i forhold til den konkrete konstruktionsudformning og beliggenhed. Begyndende nedbrud af materialer, afskalninger, forvitring mv. vil øge mulighederne for vækst væsentligt.

 • Transporter og håndter materialer på en måde, så der ikke sker skader på materialerne. Skader vil typisk gøre overfladen mere ru og kan dermed øge muligheden for vækst.

 • Det er særligt vigtigt, at mørtelfugerne udføres korrekt, da vækst i fuger ofte starter i de revner, der kan opstå mellem fuge og sten.

Læs mere om, hvordan du undgår biologisk vækst på tag og murværk i Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 784, 2003: Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage.