Rens taget med godkendte midler til algebekæmpelse

Foråret er højsæson for at bekæmpe algevækst på taget. Uanset om du vælger at foretage algebekæmpelsen selv eller ringer efter nogen til at gøre det for dig, skal du være opmærksom på at algebekæmpelse alene må foretages med midler, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen. Husk derfor altid at stille krav til de firmaer, du hyrer til at fjerne alger, om at de skal bruge godkendte bekæmpelsesmidler.

Stil krav til firmaet

Grønne begroninger på et tag er ofte mos eller alger. Hvis du gerne vil have fjernet de grønne begroninger på dit tag, kan du vælge at gøre det selv, eller ringe til et firma, som kan rense taget for dig.

Uanset om du vælger at foretage afrensningen selv, eller ringer efter nogen til at gøre det for dig, skal du være opmærksom på, at bekæmpelse af mos og alger kun må ske med midler, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen.

Husk derfor altid at kræve af det firma, du hyrer, at de skal bruge godkendte bekæmpelsesmidler. Det skal fremgå af etiketten på bekæmpelsesmidlet, at det er godkendt.

Mange alge- og mosmidler må slet ikke ledes til kloak. Miljøstyrelsen anbefaler, at de brugte midler altid opsamles og afleveres på genbrugsstationen, så er du på den sikre side.

Det er især vigtigt at samle op for dig, der har separatkloakering for regnvand. Det er afgørende for miljøet, at hverken koncentrerede eller opblandede midler afledes til regnvandskloakken, da denne kan lede direkte til sø eller å med stor miljøskade til følge.

Stil ved separatkloakering derfor altid som et krav til rensefirmaet, at alle afløb bliver spærret, og at firmaet samler rensevæsken op og fjerner den – og husk også at samle op og køre til genbrugsstation, hvis du selv renser.

Kun få godkendte midler på markedet

Algebekæmpelsesmidler indeholder, som andre bekæmpelsesmidler, farlige kemikalier, som er bestemt til at slå levende organismer ihjel. Det er derfor, der er indført en godkendelsesordning af disse midler.

Ved godkendelsen af midlet kigger myndighederne på, om det faktisk er effektivt til at bekæmpe alger, og om det er forsvarligt at anvende af både professionelle og private personer.

Database for bekæmpelsesmidler ligger en oversigt over alle godkendte produkter.

Det er forbudt at anvende et bekæmpelsesmiddel, som ikke er miljøgodkendt

Det er forbudt efter kemikalieloven at foretage bekæmpelse af alger med et middel, der ikke er godkendt til algebekæmpelse. Straffen er som udgangspunkt bøde, men den kan stige til op til to års fængsel i grove tilfælde.

Hvis der bruges et ikke-godkendt algemiddel til at bekæmpe alger, er der ingen myndigheder, som har vurderet om midlet virker mod alger, eller om det er forsvarligt at anvende det. Det er en risiko, du dermed tager selv, i forhold til, hvilke skader du selv, din familie, din have eller dine øvrige omgivelser udsættes for.

Husk derfor altid selv at anvende godkendte midler, både til algebekæmpelse, træbeskyttelse og de mange andre opgaver i hjemmet, som der bruges biocider til.

Det skal stå på etiketten, at midlet er omfattet af godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler, og der skal stå et registreringsnummer. Husk altid at følge instruktionen på etiketten!

Er du i tvivl, kan du altid slå det op i Database for bekæmpelsesmidler.

Professionelle tagrensere skal bruge godkendte midler til algebehandling

Mange husejere bestiller tagrensning hos professionelle tagrensningsfirmaer. Desværre har det vist sig, at ikke alle professionelle tagrensningsfirmaer kender lovgivningen, og der bliver brugt ikke-godkendte midler til algebekæmpelse. Det kan forårsage skader på miljøet.

Firmaer, som forhandler algemidler eller bruger dem erhvervsmæssigt til algefjernelse må kun bruge produkter, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Dette står i §33 i kemikalieloven.

Alle algemidler skal godkendes, også selvom det ikke fremgår direkte af markedsføringen, at produktet er et middel mod algevækst.

Desinfektionsmidler, som markedsføres som produkter mod grønne belægninger, grøn begroning, begroning, alger, til algefjernelse skal derfor også godkendes før salg og anvendelse.

Godkendte algemidler indeholder ofte farlige kemikalier og skal bruges forsvarligt og med omtanke. Dette gælder både i forhold til reglerne om kemikalier såvel som reglerne for arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse. Disse forholdsregler fremgår af etiketten, brugervejledningen samt det sikkerhedsdatablad, som leverandøren skal levere til den professionelle bruger af produktet. Forkert anvendelse kan medføre erstatningsansvar for skader.

Find det godkendte algemiddel i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase

Under produktgrupper i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase kan du finde ”Midler mod algevækst” i rullemenuen, og de godkendte midler kommer frem, når du trykker ”søg”. 

Du kan se, om et middel er godkendt på etiketten i deklarationsfeltet. Der skal stå et registreringsnummer og ordene ”Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler”.

Kontrol af reglerne

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion håndhæver reglerne om godkendelse af bekæmpelsesmidler og om vildledende markedsføring af forbrugerne, hvis dette finder sted. Hvis ikke-godkendte algemidler bliver markedsført, solgt, eller brugt i strid med reglerne, vil det kunne straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

Spørgsmål og svar om algebekæmpelse